dr Anna Białek-Jaworska 2017-08-09T14:27:01+00:00

Project Description

Dr Anna Białek-Jaworska

Faculty of Economic Sciences UW
abialek@wne.uw.edu.pl

Jej zainteresowania badawcze obejmują: corporate finance, accounting, R&D, information disclosure. Interesuje ją także nauczanie przedsiębiorczości w oparciu o aspekty prawno-rachunkowe. Na Wydziale Ekonomii UW prowadzi zajęcia z rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, warsztatów finansowych. Prowadzi również zajęcia i współkieruje Międzywydziałowymi Podyplomowymi Studiami Rachunkowości i Rewizji Finansowej UW. Jest członkiem European Accounting Association.

Rozwija zainteresowania matematyczne dzieci i młodzieży poprzez Konkurs “Matematyka bez Granic”.

W DELabie od września 2014 roku.

– kariera naukowa – od 2006 r. adiunkt w Katedrze Bankowości, Finansów i Rachunkowości  Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

– wykształcenie wyższe, doktorat w 2006 r.

Nehrebecka N., Białek-Jaworska A.,  Dzik-Walczak A. (2016), Źródła finansowania przedsiębiorstw. Stan badań i ich metaanaliza, Warszawa, Difin.

Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., Brzozowski M. (2015), Determinanty oszczędności przedsiębiorstw i ich wpływ na sytuację makroekonomiczną Polski w latach 1995–2012, Warszawa, Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny.

Białek-Jaworska A., Dzik-Walczak A., Nehrebecka N. (2014),  Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995–2012, Warszawa, Narodowy Bank Polski.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. (2014). Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej  w branży biotechnologicznej. Warszawa, DELab Uniwersytet Warszawski.

Białek-Jaworska A. ( 2007), Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne, Warszawa,  CeDeWu.

Białek-Jaworska A. (2003),  Rachunkowość finansowa i rachunek kosztów, Warszawa,   WNE UW.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R., Pugacewicz A. (2015). Does commercialisation of R&D influence business model maturity? In: Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment. Vrontis D., Weber Y., Tsoukatos E., eds.  Verona, EuroMed Press, 323-339.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. (2014). Start ups and spin offs in biotechnology sector in Poland: business models analysis. In: Internationalization of Entrepreneurial Innovation in the Global Economy.  Carvalho L.,  ed.  IGI Global, 192-219.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. (2014). Biotech Spin-Offs in Poland: Establishment strategies and the impact of technology and science parks on growth opportunities. In: The Future of Entrepreneurship. Vrontis D., Weber Y., Tsoukatos E., eds.  Kristiansand,EuroMed Press, 308-322.

Białek-Jaworska A. (2015). Analiza kosztów kształcenia w szkołach wyższych i źródeł ich finansowania. In:  Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania. Końcowy raport metodologiczny. Grotkowska G., Sztanderska U., red., Warszawa, IBE, 152-182. opracowanie w ramach projektu Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania.

Białek-Jaworska A., Żukowski M. (2014). Prawne uwarunkowania uzyskiwania środków na pokrycie kosztów oraz kształtowania kosztów kształcenia w szkołach wyższych. In:  Koszty kształcenia na poziomie wyższym. Sztanderska U., red. naukowa, Warszawa, IBE, 43-65. opracowanie w ramach projektu Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania.

Białek-Jaworska A. (2014). Analizy kosztów działalności dydaktycznej szkół wyższych i źródeł ich finansowania. In: Koszty kształcenia na poziomie wyższym. Sztanderska U., red. naukowa, Warszawa, IBE, 67-129. opracowanie w ramach projektu Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania.

Białek-Jaworska A. (red.) (2014). Raport zbiorczy z konsultacji metodologii i wstępnych wyników badań z ekspertami i interesariuszami. Warszawa, IBE. opracowanie w ramach projektu Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania.

Białek-Jaworska A. (2014). Koszty dostarczania usług edukacyjnych przez uczelnie wyższe  – opis proponowanej metodologii, Metodologia badań: wersja wstępna,  Warszawa, IBE, 108-119, 120-136.  w ramach projektu Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania.

Białek-Jaworska A., Matusiewicz A. (2014). Factors influencing the extent of disclosures in financial statements prepared in accordance with International Financial Reporting Standards, In: The Future of Entrepreneurship. Vrontis D., Weber Y., Tsoukatos E., eds.  EuroMed Press, Kristiansand, Norway.

Białek-Jaworska  A. (2014). Polityka kredytowa banków w Polsce w latach 2003-2013 In: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej. Opolski K., Górski J. red. Warszawa, WNE UW.

Białek-Jaworska A., Żukowski M., Bucko J. (2014). Role of Previous Accounting Experience in Benefiting from E-Learning Accounting in Practice – Comparison Between Poland and Slovakia. In: International Teacher Education Conference 2014 Proceedings Book. Aytekin İŞMAN, eds. Dubai,  ITEC, UAE.

Białek-Jaworska A., Yanewa D., Drązikowska  K. (2013). Difference in valuation as at the balance sheet date used by the NewConnect listed companies In:  Vrontis D., Weber Y., Tsoukatos E., eds. Confronting Contemporary Business Challenges through Management Innovation. Estoril, Portugal, EuroMed Press.

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. (2013). Online laboratory for learning accounting in practice – an idea and implementation In: Vrontis D., Weber Y., Tsoukatos E., eds. Confronting Contemporary Business Challenges through Management Innovation. Estoril, Portugal, EuroMed Press.

Białek-Jaworska A., Żukowski M., Yanewa D. (2013). Comparison of Polish and Bulgarian preferences of teaching tools in the accounting field and their determinants In:  Vrontis D., Weber Y., Tsoukatos E., eds. Confronting Contemporary Business Challenges through Management Innovation. Estoril, Portugal, EuroMed Press.

Białek-Jaworska A. (2013). Nauka rachunkowości w praktyce przy wykorzystaniu międzynarodowej platformy FASTER In: d-finanse 2013. Dydaktyka finansów w szkołach wyższych. Gospodarowicz A. red., Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Białek-Jaworska Anna, Finansowanie inwestycji w środki trwałe polskich spółek giełdowych – substytucyjność czy komplementarność leasingu operacyjnego i kredytu, [w:] A. Kuciński (red.), Finanse i rynki finansowe – wybrane problemy, Studia i Prace Instytutu Ekonomicznego Nr 2, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wlkp. 2013, s. 11-29 – ISBN 978-83-63134-96-9

Białek-Jaworska Anna, Samburska Renata, Polityka rachunkowości w zakresie konsolidacji wspólnych przedsięwzięć i jej wpływ na sytuację majątkowo-finansową grupy kapitałowej [w:] Mikulska Dorota A., Polityka rachunkowości jednostki a jakość sprawozdania finansowego. Wybrane aspekty,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 111-131

Białek-Jaworska Anna, Marek Sylwestrzak, Analiza możliwości wykrycia stosowania narzędzi agresywnej księgowości [w:] Janik Wiesław, Wrona Marzena, Polityka rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 217-241

Białek-Jaworska Anna, Ewaluacja wyników pracy zespołowej na zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, “Współczesne Problemy Nauczania Matematyki”, 2010, s. 107-138

Białek-Jaworska Anna, Sandomierska Jolanta, Wpływ wyboru metody połączenia spółek na ocenę sytuacji finansowej jednostki gospodarczej [w:] Teresa Kiziukiewicz (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difin, Szczecin 2009, (podrozdział 3.2)

Białek-Jaworska Anna, Rola rachunku kosztów w zarządzaniu centrami logistycznymi [w:] Wacława Starzyńska, Wiesław Jan Rogalski (red.), Logistyka szansą rozwoju miasta i regionu na przykładzie Ziemi Piotrowskiej, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2008, s. 337-374

Białek-Jaworska Anna, Role of investment property valuation in a company financial status improvement [w:] Chiru Claudiu, Iatan Elena (red.), Accounting and Finance, ICBE, Constanta, Romania 2008, s. 81-91

Białek-Jaworska Anna, Cost-efficiency of mortgage in foreign currency [w:] Chiru Claudiu, Iatan Elena (red.), Accounting and Finance, ICBE, Constanta, Romania 2008, s. 69-80

Białek-Jaworska Anna, Tendencje zmian w podejściu do wyceny i pomiaru wyniku finansowego [w:] Bożena Kołosowska (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 455-464

Białek-Jaworska Anna, Wpływ polityki rachunkowości zgodnej z MSSF na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych [w:] Waldemar Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy Skuteczne Inwestowanie, Studia i Prace WNEiZ, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 415-428

Białek-Jaworska Anna, Nowe technologie telekomunikacyjne w kształceniu na odległość na przykładzie przygotowania do eksternistycznego egzaminu maturalnego z matematyki [w:] Siemieniuk Nina, Mosdorf Romuald (red.), Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008, s. 265-275

Białek-Jaworska Anna, Fundusze inwestycyjne nieruchomości w Polsce [w:] Buczek Sebastian, Fierla Andrzej (red.), Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 165-179

Białek-Jaworska Anna, Dlaczego system podatkowy wpływa na wzrost gospodarczy? [w:] Bednarczyk Jan, Bukowski Sławomir, Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008, s. 151-167

Białek-Jaworska Anna, Zarządzanie kosztami projektów innowacyjnych [w:] Lachniewicz Stefan, Adamik Anna, Matejun Marek (red.), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 132-141

Białek-Jaworska Anna, Fiskalne instrumenty wspierania przedsiębiorstw w Polsce w 2002 r. [w:] prof. dr hab. Jacek Brdulak, prof. dr hab. Jacek Grzywacz, Przedsiębiorstwa i gospodarka Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską, Instytut Wiedzy Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003

Anna Białek-Jaworska, Katarzyna Drązikowska (2015), Polityka rachunkowości spółek notowanych na NewConnect, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Vol. 390, s. 55-63

Anna Białek-Jaworska, Anna Matusiewicz (2015), Determinants of the level of information disclosure in financial statements prepared in accordance with IFRS, Journal of Accounting and Management Information Systems, 14(3), s. 453-482

Anna Białek-Jaworska, Natalia Nehrebecka (2015), Determinants of Polish Companies’ Debt Financing Preferences, Social Sciences/ Socialiniai mokslai, 87(1), s. 19-32

Anna Białek-Jaworska, Aneta Dzik-Walczak, Natalia Nehrebecka (2015), Kiedy firmy sięgają po leasing?, Gospodarka Narodowa, 276(2), s. 113-144

Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska, Aneta Dzik-Walczak (2015), Metaanaliza transakcyjnych i finansowych możliwości wykorzystania kredytu handlowego, Wiadomości Statystyczne, 650(7), s. 51-73

Anna Białek-Jaworska, Aneta Dzik-Walczak, Natalia Nehrebecka (2015), Determinanty finansowania działalności przedsiębiorstw kredytem bankowym: metaanaliza, Bank i Kredyt, 46(3), s. 253-298

Anna Białek-Jaworska, Renata Gabryelczyk (2015), Stimulating entrepreneurship by teaching accounting: Concept and implementation, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 11(2/3), s. 137-155

Anna Białek-Jaworska, Natalia Nehrebecka (2015), Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników badań, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 81(137), s. 29-51

Anna Białek-Jaworska, Marek Żukowski, Jozef Bucko (2015), Rola doświadczenia zawodowego w uczeniu się rachunkowości w Polsce i na Słowacji, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 390, s. 64-73

Anna Białek-Jaworska (2015), Determinanty kosztów kształcenia w szkołach wyższych, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 398, s. 62-72

Anna Białek-Jaworska, Natalia Nehrebecka (2015), Rola kredytu handlowego w finansowaniu przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, 279(5), s. 33-64
Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. (2015). Podejście procesowe w nauczaniu rachunkowości – jak aktywizować studentów jako przyszłych mikroprzedsiębiorców. e-mentor, 58, 4-11.
Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. (2015). Stimulating entrepreneurship by teaching accounting: Concept and implementation. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 11 (2/3), 137-155.
Anna Białek-Jaworska, Renata Gabryelczyk (2015), Podejście procesowe w nauczaniu rachunkowości – jak aktywizować studentów jako przyszłych mikroprzedsiębiorców, e-mentor, 58(1), s. 4-11

Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska (2015), Czy źródła finansowania wpływają na efektywność inwestycji w środki trwałe i B+R?, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, XVI(4), s. 64-74

Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska (2015), Inwestycje dywersyfikacyjne przedsiębiorstw w nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne i prawne, Nauki o Finansach / Financial Sciences, 2(23)m s. 22-40

Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska (2015), Inwestycje polskich przedsiębiorstw w B+R a cash-flow i dostępność kredytu bankowego, Studia Ekonomiczne, (INE PAN), 3 (LXXXVI), s. 368-387

Anna Białek-Jaworska, Aneta Dzik-Walczak, Natalia Nehrebecka (2014), Determinanty finansowania leasingiem inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, 6(45), s. 557-588

Anna Białek-Jaworska, Radoslav Tusan (2014), The impact of accounting development on business sector growth in Slovakia, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 78 (134), s. 39-65

Anna Białek-Jaworska, Natalia Nehrebecka (2014), Rola kredytu bankowego w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2011, Nauki o Finansach, 3(20), s. 61-101

Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R. (2014). Krytyczna analiza kalkulacji kosztów kształcenia w szkołach wyższych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:  Rachunkowość a controlling, 343, 52-68.

Anna Białek-Jaworska (2008), Dostępność kredytu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 13, s. 19-28

Anna Białek-Jaworska (2004), Rozwój społecznego budownictwa czynszowego w Polsce, EKONOMIA, RYNEK, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO, 13, s. 136-182

Anna Białek-Jaworska (2003), Strategie dotowania prywatnej własności mieszkaniowej na przykładzie IBD (częściowego wykupu odsetek) i MID (ograniczonego odliczenia podatkowego odsetek), Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, 9, s. 180-203

Białek-Jaworska A. (2015).  ANALYSIS OF HIGHER EDUCATION COSTS AND SOURCES OF THEIR FINANCING, Working Paper, 8/2015. Warszawa, DELab UW.

Białek-Jaworska A. (2015).  Źródła pochodzenia oszczędności przedsiębiorstw w dobie finansjalizacji. Working Paper, 7/2015. Warszawa, DELab UW.

Gabryelczyk R., Białek-Jaworska A., Pugacewicz A. (2015). Badanie dojrzałości kształtowania modeli biznesowych spółek start-up. Working Paper, 2/2015. Warszawa, DELab UW.

2015

Infrastruktura informatyczna do prowadzenia badań nad wpływem systemu rachunkowości na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową na przykładzie przedsiębiorczości akademickiej

2011-2013

FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions

2010-2012

Wespół w zespół z Matematyką bez Granic

2009

Rozwój produktu: oprogramowania finansowo-księgowego poprzez rozszerzenie jego funkcjonalności,  Program PARP Bon na innowacje

– uczestnik projektów badawczych

2012-2015

Nowoczesne metody, leki i terapie dla ochrony zdrowia i gospodarki Europy XXI wieku – interdyscyplinarne kształcenie w obszarze nauk biomedycznych na studiach II i III stopnia, projekt konsorcjalny, lider – Uniwersytet Warszawski – Wydział Biologii UW

2014-2015

Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania

2014

Determinanty oszczędności sektora przedsiębiorstw i ich wpływ na sytuację makroekonomiczną Polski w latach 1995-2012, konkursowy Projekt Badawczy NBP

2013

Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania polskich przedsiębiorstw, konkursowy Projekt Badawczy NBP

2015

promotor pracy mgr Pani Moniki Kobylińskiej wyróżnionej w Konkursie o nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę mgr o tematyce ekonomicznej XI 2015

2014

III miejsce dla projektu Wespół w zespół z Matematyką bez Granic w konkursie Szkoła się opłaca – Edycja 2014 w kategorii Edukacja Matematyczno-Przyrodnicza

2012

Wyróżnienie dla projektu Wespół w zespół z Matematyką bez Granic w konkursie Szkoła się opłaca – Edycja 2012 w kategorii Rozwój kompetencji

2001

III Nagroda w kategorii prac magisterskich IX Edycji Konkursu prac magisterskich i doktorskich poświęconych inicjatywom społeczno-ekonomicznym im. prof. Witolda Kuli zorganizowanego przez Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w porozumieniu z WNE UW

publications