Renata Gabryelczyk, Anna Białek-Jaworska, Agnieszka Pugacewicz: Jak zmierzyć dojrzałość modelu biznesowego?

Porównanie modeli biznesowych spółek start up i scale up przez pryzmat wieku oraz wykorzystania wyników prac R&D skłania do poszukiwań miary ich efektywności. Proponujemy zatem praktyczną aplikację pomiaru dojrzałości modelu biznesowego w obszarach wartości dla klienta, kluczowych działań, partnerów i zasobów, segmentów klientów, kanałów dystrybucji i komunikacji, relacji z klientami, struktury kosztów oraz strumieni przychodów. Skonstruowany wskaźnik BMMI (Business Model Maturity Indicator) pozwala zmierzyć wpływ komercjalizacji wyników prac R&D, dostępności źródeł finansowania oraz kapitału intelektualnego na kształtowanie modelu biznesowego.

Renata Gabryelczyk, Anna Białek-Jaworska, Agnieszka Pugacewicz: Jak zmierzyć dojrzałość modelu biznesowego?2016-04-09T12:40:43+00:00

Michał Polakowski: Informatyzacja usług społecznych: pomiędzy efektywnością a kontrolą

Czy informatyzacja usług społecznych zwiększy ich skuteczność, zwłaszcza z perspektywy obywateli? A może technologie informatyczne służą lepszemu kategoryzowaniu odbiorców tych usług, a w konsekwencji przyczyniają się do ograniczania zakresu praw socjalnych? W ramach prezentacji w pierwszej kolejności zostaną przedstawione argumenty na temat usług związanych z rynkiem pracy, jakie pojawiają się w debatach toczących się w Europie Zachodniej. W dalszej części argumenty te zostaną odniesione do zmian zachodzących w polskich instytucjach rynku pracy, zwłaszcza tak zwanego profilowania bezrobotnych.

Michał Polakowski: Informatyzacja usług społecznych: pomiędzy efektywnością a kontrolą2016-04-09T12:41:51+00:00

Marie-Luce Demonet: The Obsolescence of Innovation

The BVH (The Humanistic Virtual Libraries) exist since 2003 : they publish Renaissance fac-similes, online editions (using TEI encoding standards), and develop tools in order to enhance research on OCR, typographic material, literary and linguistic issues. These projects that seemed innovative at their beginnings, cannot develop any more, because the sponsors (mainly the French Ministry of Research) consider there is no innovation any more. The logic of assessment is such : the BVH, in a short time, will stop its activities, and the previous investments will be lost.

Marie-Luce Demonet: The Obsolescence of Innovation2017-06-22T21:52:56+00:00

Natalia Juchniewicz: Smartfony i społeczne praktyki

Smartfony to najpowszechniejsza w Polsce technologia mobilna, która stanowi część Internetu Rzeczy (IoT). Czy użytkowanie smartfonów zmieniło coś w społecznych praktykach? Czy można sobie wyobrazić życie bez smartfonów? Jak technologia mobilna wpływa na społeczną komunikację? Czy Polacy są otwarci na IoT? Czy młodzi ludzie mają poczucie, że mobilność zmieniła rynek pracy? Odpowiedzi na zadane w wywiadach indywidualnych pytania pokazują, jakie znaczenie dla młodych Polaków ma powszechny dostęp do smartfonów.

Natalia Juchniewicz: Smartfony i społeczne praktyki2016-04-09T12:47:32+00:00

Joanna Szaflik: CYFROWA EDYCJA ŹRÓDEŁ na podstawie projektu e-BLAUSTEIN

Projekt e-Blaustein poświęcony jest postaci i twórczości wybitnego przedstawiciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, ucznia Kazimierza Twardowskiego, Edmunda Husserla, filozofa, germanisty, psychologa i pedagoga, Leopolda Blausteina. Blaustein już w okresie międzywojennym antycypował wiele istotnych problemów z dziedziny teorii mediów i komunikacji, praktykując filozofię i psychologię. Projekt polega skonstruowaniu korpusu cyfrowego dzieł Leopolda Blausteina oraz zgromadzeniu informacji na temat jego życia i pracy naukowej przy pomocy typowych dla humanistyki cyfrowej technologii reprezentacji i cyfrowego wydawania źródeł.

Joanna Szaflik: CYFROWA EDYCJA ŹRÓDEŁ na podstawie projektu e-BLAUSTEIN2015-05-20T18:18:27+00:00

Joanna Bilińska: „CZYM JEST TEI?” – na kanwie tłumaczenia książki Lou Burnarda

Rozwój technologii informacyjnych spowodował znaczne zmiany w wielu dziedzinach nauki, w tym także w humanistyce. Na przykładzie fragmentów tekstów opisanych za pomocą TEI omówimy zagadnienie znakowania semantycznego, a także zastanowimy się nad rolą technik informatycznych i innych umiejętności interdyscyplinarnych we współczesnych badaniach humanistycznych.

Joanna Bilińska: „CZYM JEST TEI?” – na kanwie tłumaczenia książki Lou Burnarda2017-06-22T21:52:56+00:00

Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA W CYFROWEJ EUROPIE

Dr hab. Katarzyna Śledziewska oraz Dr Renata Włoch wygłoszą wykład: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA W CYFROWEJ EUROPIE
KOMPETENCJE CYFROWE MSP

Czy polskie MSP są przygotowane na szanse i zagrożenia związane ze wzrostem konkurencyjności w warunkach cyfrowej gospodarki? Czy polscy przedsiębiorcy i pracownicy dysponują kompetencjami cyfrowymi i potrafią je rozwijać? Jakie są bariery wdrażania cyfrowych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć posiłkując się danymi DESI (Digital Economy and Society Index) i Eurostat.

Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch: POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA W CYFROWEJ EUROPIE2016-04-09T12:53:12+00:00

Aleksandra Tykarska: „EXPERYMENT NAD ROZPOZNANIEM STYLU MĘSKIEGO I ŻEŃSKIEGO” KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO

Wykład będzie poświęcony badaniom z zakresu humanistyki cyfrowej, filozofii i historii psychologii eksperymentalnej. Przedmiotem analizy jest dokument źródłowy będący zapisem badań psychologicznych, które na początku XX wieku przeprowadzał ze swoimi studentami wybitny filozof polski Kazimierz Twardowski. Na podstawie zeskanowanego dokumentu źródłowego (Digital Archive Documents, DAD) powstał odmienny jakościowo dokument (Digital Research Documents, DRD), opracowany i przedstawiony jako zbiór metadanych. Jest to wyraz rewolucji i nowych możliwości, jakie wnosi do badań naukowych humanistyka cyfrowa.

Aleksandra Tykarska: „EXPERYMENT NAD ROZPOZNANIEM STYLU MĘSKIEGO I ŻEŃSKIEGO” KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO2017-06-22T21:52:56+00:00

Bartłomiej Okoń: UMOWA KONSUMENCKA W OTOCZENIU CYFROWYM

Cyfryzacja obrotu handlowego, zwłaszcza konsumenckiego, stała się w ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania organów unijnych. Postrzegana jest jako potencjalne źródło wzrostu gospodarczego, nowy „napęd ekonomiczny” Europy mający jej zapewnić zwycięstwo w gospodarczym współzawodnictwie z resztą świata. Rozwój technologii informatycznych oraz ich wdrażanie do świata biznesu wymaga tworzenia odpowiednich ram prawnych – zarówno na szczeblu praw wewnętrznych państw członkowskich, jak i na poziomie całej UE. Do regulowania tych kwestii stosowane jest prawo europejskie, które stara się harmonizować wewnętrzne systemy prawne, aby umożliwić nieskrępowany obrót między poszczególnymi krajami.

Bartłomiej Okoń: UMOWA KONSUMENCKA W OTOCZENIU CYFROWYM2016-04-09T13:01:37+00:00

Agnieszka Skala: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – WYZWANIE DLA EDUKACJI

Seminarium było poświęcone edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Jak stworzyć curriculum zajęć? Na jakie narzędzia i metody dydaktyczne studenci reagują najlepiej, a na które trochę gorzej? Jakie są najważniejsze i najtrudniejsze wyzwania w procesie dydaktycznym? Czym różni się edukowanie studentów od edukowania przedsiębiorców?

Agnieszka Skala: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – WYZWANIE DLA EDUKACJI2016-04-09T13:03:26+00:00