15 września
Debata DELab UW i PRB nt. innowacyjności polskich przedsiębiorstw

CZYTAJ ONLINE

15 września Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się prezentacja wniosków wspólnego raportu DELab UW i Polskiej Rady Biznesu. Spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim było okazją do dyskusji opartej na badaniach przeprowadzonych przez naukowców DELab zajmujących się analizą przedsiębiorczości akademickiej.

W debacie wziął udział wiceminister rozwoju, Jerzy Kwieciński, przedstawiciele Polskiej Rady Biznesu – Jacek Szwajcowski, Małgorzata Adamkiewicz (Adamed) i Janusz Jankowiak oraz autorka badania –
dr Anna Białek-Jaworska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dyskusję poprowadził Piotr Arak z Polityki Insight.

W raporcie DELab UW skoncentrowaliśmy się na wskazaniu znaczenia działalności badawczo-rozwojowej i komercjalizacji wyników badań wśród czynników kształtujących innowacyjność polskich przedsiębiorstw, w tym startup-ów. To właśnie radykalne innowacje produktowe, stworzone w wyniku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej – również we współpracy z naukowcami z uczelni – przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności firm, do zwiększenia ich sprzedaży, a w konsekwencji do wzrostu gospodarczego.

Innowacyjną działalność w Polsce prowadzą spółki rodzinne (43%), a w mniejszym stopniu jest ona przenoszona do spółek zależnych lub współzależnych od jednostki dominującej w grupie kapitałowej (12%).

Pomimo niskiego poziomu wydatków na badania i rozwój, pozycję Polski European Innovation Scoreboard poprawia stosunkowo wysoka skłonność polskich spółek do inwestycji (14. miejsce w rankingu), aktywa oparte na wiedzy, zasoby ludzkie, wydatki sektora publicznego na badania i rozwój oraz rosnące zatrudnienie w rozwijających się sektorach gospodarki. Można zatem stwierdzić, że w Polsce już są zasoby niezbędne do poprawy zaawansowania technologicznego naszej gospodarki.

Z naszych analiz wynika, że szczególnej uwagi wymaga wsparcie rozwoju innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), współpracy uczelni z biznesem oraz możliwości finansowania działalności badawczo-rozwojowej. Istotne jest zwiększenie ujawniania informacji o nakładach polskich przedsiębiorstw na B+R w celu pozyskania inwestorów.

Podczas debaty zasygnalizowano przyczyny zaniżania przez przedsiębiorstwa wydatków na działalność badawczo-rozwojową, w tym silną zbieżność prawa bilansowego i podatkowego (book-tax conformity). Aż 90% aktywnych firm w Polsce nie prowadzi ksiąg rachunkowych, a prawo bilansowe nie wymaga ujawniania nakładów na B+R zaliczonych w koszty. Do 2015 r. niekorzystne rozwiązania podatkowe ograniczały ujawnianie nakładów na pozytywnie zakończone prace rozwojowe zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych (konieczność ich amortyzacji).

CZYTAJ ONLINE

Opinie przedsiębiorców uczestniczących w debacie, przyznających się do nieujawniania nakładów na B+R ze względu na brak korzyści z tego tytułu, potwierdzają wyniki badania wskazujące na ukrytą innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Wciąż brakuje wystarczających bodźców do ujawnień informacji przez przedsiębiorstwa o prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Dlatego potrzebne jest zmotywowanie przedsiębiorstw do zwiększenia efektywności działalności B+R poprzez wprowadzenie nowej ulgi podatkowej polegającej na zwolnieniu z podatku dochodowego przychodów z komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych na rynkach zagranicznych. Zachęci to je do tworzenia i wprowadzania na rynek własnych innowacji.

Aby poprawić pozycję Polski w rankingu European Innovation Scoreboard należy zwiększyć ujawnianie informacji o przychodach zagranicznych z licencji i patentów oraz przychodach ze sprzedaży nowych innowacji w stosunku do sprzedaży ogółem. A Polskie przepisy w zakresie rachunkowości powinny być dostosowane do standardów międzynarodowych poprzez ujawnienie kosztów badań i nakładów na prace rozwojowe w toku.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

Powrót do wydarzeń okołokonferencyjnych
2017-06-22T21:52:45+00:00