DIGITAL MARKET 2017-06-22T21:52:38+00:00

DIGITAL MARKET

Digital Single Market (Jednolity Rynek Cyfrowy) to kierunek działań Komisji Europejskiej, który ma na celu zintegrowanie cyfrowego obszaru gospodarczego całej Unii Europejskiej, tak aby podnieść jej konkurencyjność na globalnym rynku.

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST WAŻNY

W ocenie Komisji Europejskiej oraz wielu ekspertów rozwój cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych jest szansą dla państw członkowskich UE na osiągnięcie wzrostu gospodarczego i trwałe poprawienie wyników ekonomicznych. Według szacunków KE wprowadzenie idei JRC i cyfryzacja daje możliwość osiągnięcia dodatkowego wzrostu rzędu 260 mld EUR rocznie oraz pozwala na zwiększenie konkurencyjności gospodarek państw członkowskich UE. Wprowadzenie szeregu rozwiązań zawartych w idei JRC stwarza korzystne warunki do rozwoju innowacyjnych rozwiązań we wszystkich dziedzinach biznesu, a przez to poprawę konkurencyjności europejskiej gospodarki na tle innych gospodarek światowych.

Usunięcie krajowych ograniczeń występujących przy zawieraniu transakcji za pośrednictwem Internetu to jedno z głównych założeń JRC. Zintegrowany, ponadnarodowy rynek cyfrowy pozwala przedsiębiorcom na dotarcie ze swoimi produktami do konsumentów we wszystkich państwach członkowskich UE. Dzięki wprowadzeniu idei JRC przedsiębiorcy mogą czerpać korzyści ze zwielokrotnionego rynku zbytu (efekty skali).

Wdrożenie idei JRC oznacza również bezpośrednie korzyści dla konsumentów. Wielokrotnie zwiększa się liczba dóbr i usług dostępnych dla konsumentów oraz ich jakość. JRC umożliwia ochronę obydwu stron transakcji: przedsiębiorców i konsumentów według takich samych zasad.

JRC to także szansa na stworzenie przyjaznego przedsiębiorcom środowiska biznesowego uwzględniającego zmiany zachodzące w gospodarce w ramach budowy „gospodarki opartej na wiedzy”. Narzędzia rozwijane w ramach idei JRC umożliwiają także zwiększenie dostępu i efektywności usług publicznych.

Opisujemy strategię Jednolitego Rynku Cyfrowego i odpowiadamy na pytanie, czy jest korzystna dla Polski i w jaki sposób mogą czerpać z niej korzyści polscy przedsiębiorcy. Wskazujemy zachodzące zmiany technologiczne i rynkowe, szanse i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w wyniku wprowadzenia JRC, badamy wpływ digitalizacji i informatyzacji na tempo wzrostu gospodarczego.

koordynator
zespół

nasze projekty

KONKURENCYJNOŚĆ TECHNOLOGICZNA

Projekt realizuje
Katarzyna Śledziewska

Projekt ma na celu:

  • sprawdzanie gotowości polskich przedsiębiorstw na wykorzystanie s szanse i zagrożenia związane ze wzrostem konkurencyjności w warunkach cyfrowej gospodarki
  • ocena stopnia wykorzystywania wysokich technologii w kontekście konkurencyjności na świecie
  • ocena zdolności Polski do skutecznego konkurowania na międzynarodowych rynkach
  • badanie związku między innowacyjnością gospodarki a kształtowaniem się długookresowej przewagi konkurencyjnej w handlu zagranicznym

ICT W GOSPODARCE

Projekt realizuje
Katarzyna Śledziewska
Emilia Borawska

Projekt ma na celu:

  • identyfikowanie znaczenia sektora ICT dla rozwoju gospodarczego
  • badanie rozwoju ICT w polskiej gospodarce
  • porównywanie stopnia rozwoju ICT w Polsce z państwami wysokorozwiniętymi
  • badanie, w jakim stopniu rozwój ICT może pozwolić polskiej gospodarce na zmniejszanie luki technologicznej pomiędzy Polską a państwami wysokorozwiniętymi

wybrane publikacje

wydarzenia

Maj 2017

Load More Posts