DIGITAL SOCIETY 2017-06-22T21:52:39+00:00

DIGITAL SOCIETY

Cyfrowe społeczeństwo tworzą ludzie żyjący w symbiozie z nowymi technologiami. Internet, a zwłaszcza media społecznościowe, zmienia sposób, w jaki nawiązujemy kontakty i podtrzymujemy więzi, uczestniczymy w kulturze i angażujemy się w politykę. Badamy te nowe, coraz bardziej złożone społeczne konfiguracje.

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST WAŻNY

Potrzeba opisania zmiany społecznej w prosty i zrozumiały sposób uzasadnia istnienie socjologów. Dziś muszą oni stawić czoło rzeczywistości społecznej, której zmienność, elastyczność  i wielowymiarowość trudno ogarnąć tradycyjnymi narzędziami badawczymi. Badanie społeczeństwa cyfrowego to metodologiczna wyprawa w nieznane, wyzwanie, a jednocześnie szansa zyskania zupełnie nowej perspektywy dzięki możliwości wykorzystania nowych źródeł danych, przede wszystkim Big Data.

Cyfrowe społeczeństwo oplecione technologiami informatyczno-komunikacyjnymi stanowi wyzwanie dla instytucji publicznych. Badania w ramach obszaru „Digital Society” dostarczają opisy specyfiki tego społeczeństwa, diagnozy wyzwań i problemów oraz konkretnych rekomendacji, które wspierają tworzenie inteligentnych, dalekowzrocznych i dopasowanych do potrzeb polityk publicznych.

koordynator
zespół

nasze projekty

KOLEKTYWY HAKERSKIE JAKO LABORATORIUM

Projekt realizuje
Marcin Zaród

Badanie obejmuje:
a) Etnografię wybranych kolektywów hakerskich w Polsce od 2013 roku
b) Analizę procesów biograficznych związanych z biografiami hakerów, w szczególności z procesami odchodzenia / korzystania z edukacji formalnej  z użyciem metod badawczych socjologii nauki i techniki
c) Wypracowanie rekomendacji dla władz samorządowych i akademickich odnośnie współpracy lub tworzenia fab-labów, laboratoriów hakerskich i półformalnych grup badających problematykę bezpieczeństwa sieciowego

Zadania a) i b) są realizowane w ramach grantu NCN Preludium Preludium (2014/13/N/HS6/04113). Zadanie c) jest realizowane w ramach zadań własnych DELab.

ANALIZA I INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA DANYCH MATURALNYCH

Projekt realizuje
Piotr Migdał
Marta Czarnocka-Cieciura

Projekt pilotażowy ma na celu:

 • Analizę danych maturalnych z lat 2010-2014 na podstawie zbioru danych Zespołu Pomiaru Dydaktycznego Instytutu Badań Edukacyjnych, zawierające szczegółową punktację zdających, wraz z danymi demograficznymi.
 • Wyciągnięcie wniosków wynikających ze znalezionych prawidłowości w danych, które mogą zdiagnozować problemy i szanse polskiego systemu edukacji.
 • Interaktywną wizualizacja danych maturalnych w sposób przyjazny użytkownikowi.

  Raport z projektu, wraz z kodem źródłowym, znajduje się
  https://github.com/stared/delab-matury

INTERNET RZECZY A NOWE PRAKTYKI SPOŁECZNE
na przykładzie użytkowników smartfonów

Projekt realizuje
Natalia Juchniewicz
Cele projektu:

 • analiza sposobów korzystania ze smartfonów w związku z możliwością komunikacji tego urządzenia z innymi urządzeniami; przeprowadzone zostało badanie jakościowe – wywiady
 • określenie nowych praktyk społecznych związanych z korzystaniem z nowych technologii
 • opisanie perspektyw badawczych w obszarze technologii mobilnych i Internetu rzeczy dla socjologii

FORESIGHT SPOŁECZNY W OBSZARZE TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNYCH

Projekt realizuje
Natalia Juchniewicz
we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Projekt badawczy typu foresight służy zweryfikowaniu hipotez, założeń, uprzedzeń i nadziei wobec dalszego rozwoju technologii.  Jego celem jest stworzenie prognoz na przyszłość i wskazanie kierunków oraz obszarów możliwego postępu technologicznego.

Celem projektu jest odpowiedź na pytania:

 1. Czym jest dzisiaj „nowa kultura organizacyjna” oraz „nowe kompetencje młodych ludzi”?
 2. Jaki wpływ na nową kulturę organizacyjną oraz nowe kompetencje młodych ludzi mają technologie komunikacyjno-informacyjne (komputery, tablety, smartfony itp.)?
 3. Jakie są trendy w rozwoju społeczeństwa informacyjnego?
 4.  Jakie można wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość (badanie może mieć zastosowanie w nauce, gospodarce, rozwoju technologicznym)?

INTERNET JAKO SOCJO-TECHNICZNY SYSTEM POZNAWCZY

Projekt realizuje
Łukasz Jonak

Celem projektu jest

 • przedstawienie Internetu jako rynku ekonomicznego i kulturowego, na którym pojawiają się i walczą o uwagę użytkowników reprezentacje kulturowe, produkty i usługi
 • opisanie tworzenia i funkcjonowania nowych gałęzi cyfrowej gospodarki, takich jak „ekonomia aplikacji”
 • pomoc w lepszym zrozumieniu mechanizmów działania sektora ICT, tworzenia i dyfuzji innowacji w tym sektorze, współzależności biznesu, nauki i edukacji
 • dostarczenie narzędzi, które pomogą zrozumieć ekonomiczne zachowania użytkowników Internetu

ANALIZA PRZEMIAN KULTUROWYCH DOKONUJĄCYCH SIĘ W ZWIĄZKU Z ROZWOJEM TECHNIKI ELEKTRONICZNEJ I NOWYCH MEDIÓW
NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁCZESNEJ MUZYKI AWANGARDOWEJ

Projekt realizuje
Marcin Rychter

Zadania badawcze projektu:

 • Charakterystyka przemiany w zachodniej kulturze muzycznej z początku XX w., za sprawą której rozwinęła się muzyka awangardowa, zrywająca radykalnie z kanonem klasycznej muzyki europejskiej
 • Przegląd kierunków i technik kompozytorskich w muzyce XX w. przeprowadzony z uwagi na ich związki z technicznymi (elektronicznymi) urządzeniami do rejestracji, odtwarzania, generowania i przetwarzania dźwięku
 • Określenie kierunków przemian we współczesnej kulturze muzycznej w związku z rozpowszechnieniem się  globalnej sieci cyfrowej

INTERNET RZECZY. Analiza korzyści i ograniczeń implementacji otwartej i zamkniętej architektury IoT z perspektywy lokalnych społeczności

Projekt realizuje
Łukasz Mirocha

Projekt pilotażowy ma na celu:

 • dokonanie jakościowej analizy korzyści i ograniczeń wynikających z implementacji rozwiązań IoT według dwóch modeli: pierwszy model opiera się na zamkniętej, własnościowej architekturze sprzętowej i centralnych silosach zarządzania danymi; drugi wykorzystuje otwartą architekturę i standardy zarządzania danymi
 • scharakteryzowanie potencjału każdego z tych modeli (w obszarach inteligentnego domu i miasta) dla stymulowania lokalnych centrów i aktorów innowacji (start-upów, Medialabów, Fablabów)
 • opisanie możliwości rozwoju kompetencji projektowania, implementowania i zarządzania architekturą i usługami opartymi na IoT

wybrane publikacje

wydarzenia

Maj 2017

Load More Posts