I nabór wniosków na granty na transfer technologii

Ogłaszamy I nabór wniosków na granty na transfer technologii

Pierwszy PILOTAŻOWY konkurs na granty dla MŚP na pokrycie kosztów transferu technologii  dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej.

Kolejny nabór planowany w pierwszym półroczu 2018 roku.

Typ grantu: wsparcie finansowe projektów Grantobiorców (przedsiębiorców z sektora MŚP) obejmujących zakup licencji lub prawa własności (w rozumieniu wartości niematerialnych i prawnych) do innowacyjnej technologii, jak również wdrożenie tej nabytej technologii do działalności przedsiębiorstwa (koszt wdrożenia technologii nie jest objęty grantem). Efektem tego wdrożenia musi być wzrost przychodów ze sprzedaży w trzyletnim okresie od wdrożenia tej innowacyjnej technologii.

Termin, od którego można składać wnioski: od 10 października 2017 roku

Termin, do którego można składać wnioski: do 31 października 2017 roku do godz. 16:00:00 czasu lokalnego. Termin zakończenia naboru może zostać zmieniony, jeżeli złożone wnioski przekroczą 150% założonej alokacji. W momencie przekroczenia 150% założonej alokacji, ARP S.A. ogłosi na stronie internetowej projektu www.siecotwartychinnowacji.pl termin zamknięcia naboru wniosków w Projekcie ARP S.A. w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2017 roku

Miejsce składania wniosków: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa; Centrum Bankowo Finansowe – wejście „C”, piętro 4 (recepcja)

Sposób składania wniosków: Wniosek składany jest do ARP S.A. w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez ARP S.A. na stronie internetowej projektu www.siecotwartychinnowacji.pl oraz jednocześnie w formie elektronicznej przy użyciu poczty e-mail, na adres: soi@arp.pl, jako wiadomość, do której załączony jest skan podpisanego Wniosku dostarczanego do ARP S.A. w wersji papierowej, bez załączników.

Kto może składać wnioski? Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Podmiot nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o grant.

Na co można otrzymać grant: na koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii, tj.: patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa do chronionych gatunków roślin, topografia układów scalonych).

W przypadku wnioskowania o regionalną pomoc inwestycyjną, grant można otrzymać na nabycie technologii, która będzie skutkować u Grantobiorcy jedną z następujących form inwestycji początkowej, ocenianą w oparciu o kryteria zawarte w art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

  • inwestycję w wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, tj. gdy zakup Technologii związany jest z uruchomieniem nowego przedsiębiorstwa, które będzie wdrażać nabytą Technologię;
  • inwestycję w wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej/ zdolności do świadczenia usług istniejącego przedsiębiorstwa, tj. gdy nabywana Technologia przyczyni się do wzrostu potencjału produkcyjnego / usługowego już istniejącego przedsiębiorstwa;
  • inwestycję w wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji / świadczonych usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/usług uprzednio nieprodukowanych/nie świadczonych, tj. gdy nabywana Technologia będzie wykorzystywana do produkcji nowych lub zasadniczo zmienionych produktów (towarów, usług) w stosunku do dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa. W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac;
  • inwestycję w wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego/ procesu świadczenia usług istniejącego przedsiębiorstwa, tj. gdy nabywana Technologia będzie prowadzić do zasadniczej zmiany charakterystyki / rodzaju procesu produkcyjnego / procesu świadczenia usług.

Technologia musi wpisywać się w co najmniej jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Kryteria wyboru projektów: kryteria zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Wartość kosztów kwalifikowalnych: Minimalna: 100.000 PLN; Maksymalna: 4.000.000 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na granty: 10.000.000 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 70% kosztów nabycia technologii

Poziom dofinansowania: Wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z pułapami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Grant może być udzielony w ramach jednej z następujących przeznaczeń pomocy:

  • regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz. U. poz. 2067 ze zm.)

albo

  • pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Dz. U. poz. 2067 ze zm.).

Minimalny wkład własny: 30% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych musi pochodzić ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Pytania i odpowiedziDodatkowe informacje dla ubiegających się o grant udzielane są pod numerem infolinii 22 695 37 88, jak również pod adresem e-mail: soi@arp.pl

Więcej na stronie: https://siecotwartychinnowacji.pl/transfer-technologii/

2017-10-16T15:06:26+00:00