ekon-spol-model-innowacyjny2018-11-27T15:30:42+00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2018 r. dotyczące sporządzenia elementy modelu innowacyjnego instrumentu finansowego, wspierającego podmioty ekonomii społecznej i solidarnej, w tym przedsiębiorstwa społeczne[1] – funduszu wzajemnościowego, opartego m.in. o koncepcje Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz formułę konsorcjum spółdzielni socjalnych, z udziałem kapitału prywatnego w ramach projektu System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

Formularz ofertowy należy przesłać na następujące adresy mailowe: j.abramowicz@delab.uw.edu.pl oraz dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl

Termin składania ofert – 29 listopada 2018 roku.

Więcej informacji