ekonomiczne-aspekty-es2018-05-18T14:06:53+00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na sporządzenie ekspertyz dotyczących wybranych ekonomicznych aspektów funkcjonowania ekonomii społecznej, w ramach Zadania 4: Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze finansowym, na potrzeby projektu nr POWR.02.09.00-00-0007/ System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dokładna specyfikacja poszczególnych ekspertyz znajduje się w załącznikach.

Formularz ofertowy należy przesłać na następujące adresy mailowe: j.abramowicz@delab.uw.edu.pl oraz dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl;

Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, ul. Żurawia 4, Warszawa.

Data składania ofert – 24 maja 2018 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI

 Zapytanie ofertowe ekspertyzy gr finansowa 2018