Ekspertyza dotycząca wybranych prawnych aspektów2018-04-16T10:25:21+00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na sporządzenie ekspertyz dotyczących wybranych prawnych aspektów funkcjonowania ekonomii społecznej, w ramach Zadania 3: Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze prawnym, na potrzeby projektu nr POWR.02.09.00-00-0007/ System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do składania ofert na poszczególne ekspertyzy wymienione poniżej:

  1. Ekspertyza zawierająca przegląd i analizę obowiązujących aktów prawnych zawierających odwołania do pojęć reintegracji społecznej, reintegracji zawodowej, integracji społecznej, integracji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej z uwzględnieniem omówienia zakresu tych pojęć oraz ich wzajemnych zależności.
  2. Ekspertyza zawierająca zestawienie porównujące różne rozwiązania w zakresie przyjętych pojęć reintegracji społecznej i zawodowej, integracji społecznej i zawodowej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej, proponowane warianty oraz rekomendacje do dalszych prac legislacyjnych i programowych.
  3. Ekspertyza dotycząca celów na jakie mogą być przeznaczanie środki finansowe projektowanego w ramach ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.
  4. Ekspertyza dotycząca definicji przedsiębiorstwa społecznego oraz definicji ekonomii społecznej i solidarnej.
  5. Ekspertyza dotycząca uzasadnienia udziału 30% osób niepełnosprawnych oraz 50% osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwie społecznym.
  6. Ekspertyza dotycząca omówienia możliwych ulg/preferencji/innych mechanizmów w podatku VAT dla podmiotów ekonomii społecznej sprzedających towary i/lub świadczących usługi, w tym usługi społeczne w świetle prawa europejskiego i krajowego.
  7. Ekspertyza zawierająca analizę możliwych narzędzi prawno-finansowych jakimi dysponują gminy w stosunku do podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym analiza stanu obecnego oraz propozycja możliwych kierunków rozwiązań.
  8. Ekspertyza zawierająca analizę i opinię dot. całości projektu ustawy o ekonomii społecznej i ekonomii solidarnej z perspektywy polityki społecznej i socjologii.
  9. Ekspertyza zawierająca analizę i opinię dot. całości projektu ustawy o ekonomii społecznej i ekonomii solidarnej z perspektywy prawnej.

Opracowanie musi zawierać zestawienie porównujące różne rozwiązania, proponowane warianty oraz rekomendacje do ewentualnego podjęcia prac legislacyjnych i programowych.   

 

Termin wykonania – 30 dni od dnia podpisania umowy.

F​ormularz ofertowy należy przesłać na następujące adresy mailowe: j.abramowicz@delab.uw.edu.pl oraz dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl;​

Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki, Społecznej i Resocjalizacji, ul. Żurawia 4, Warszawa

Data składania ofert – ​23​ kwietnia 2018 roku.

 

Pobierz szczegółowe zapytanie ofertowe

zapytanie_vat_ok

zapytanie_reintegracja_2_ok

zapytanie_reintegracja_1_ok

zapytanie_limity_ok

zapytanie_gminy_MRPiPS

zapytanie_fps_ok

zapytananie_def_ok