ekspertyza-dotyczaca-wybranych-prawnych-aspektow22018-07-27T14:35:01+00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na sporządzenie ekspertyz dotyczących wybranych prawnych aspektów funkcjonowania ekonomii społecznej, w ramach Zadania 3: Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze prawnym, na potrzeby projektu nr POWR.02.09.00-00-0007/ System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do składania ofert na poszczególne ekspertyzy wymienione poniżej:

  1. Ekspertyza dotycząca uzasadnienia udziału 30% osób niepełnosprawnych oraz 50% osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwie społecznym.
  2. Ekspertyza dotycząca omówienia możliwych ulg/preferencji/innych mechanizmów w podatku VAT dla podmiotów ekonomii społecznej sprzedających towary i/lub świadczących usługi, w tym usługi społeczne w świetle prawa europejskiego i krajowego.
  3. Ekspertyza zawierająca analizę i opinię dot. całości projektu ustawy o ekonomii społecznej i ekonomii solidarnej z perspektywy polityki społecznej i socjologii.

Data składania ofert – 6 sierpnia 2018 r.

Formularz ofertowy należy przesłać na adresy mailowe: m.oldak@uw.edu.pl oraz adres dziekanatu: dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl

Załączniki:

  1. Zapytanie_limity
  2. Zapytanie_vat
  3. Zapytanie_opinia_prawna