MIKROGRANT: Merytoryczna jakość i przystępność regulacji prawnej handlu elektronicznego jako zjawiska gospodarki cyfrowej w kontekście potrzeb konsumenta jako członka społeczeństwa informacyjnego


MERYTORYCZNA JAKOŚĆ I PRZYSTĘPNOŚĆ REGULACJI PRAWNEJ HANDLU ELEKTRONICZNEGO JAKO ZJAWISKA GOSPODARKI CYFROWEJ W KONTEKŚCIE POTRZEB KONSUMENTA JAKO CZŁONKA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Bartłomiej Okoń

OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO

Przedmiotem projektu jest analiza nowych regulacji prawnych wprowadzanych ustawą o prawach konsumentów i ich wpływu na umowy konsumenckie zawierane drogą elektroniczną na odległość na tle dotychczasowego stanu prawnego w kontekście wyzwań gospodarki cyfrowej i społeczeństwa informacyjnego. Analiza przeprowadzona będzie z uwzględnieniem wpływu prawa europejskiego i w związku z wytyczną osiągnięcia skutku praktycznego działania prawa („effet utile”).

CEL ZGŁASZANEGO PROJEKTU BADAWCZEGO I GŁÓWNE HIPOTEZY BADAWCZE

Celem projektu badawczego i podsumowującego go raportu jest odpowiedź na pytanie o merytoryczną jakość i przystępność regulacji prawnej handlu elektronicznego jako zjawiska gospodarki cyfrowej w kontekście potrzeb konsumenta jako członka społeczeństwa informacyjnego. W zależności od wyniku badania, które będzie miało kompleksowy charakter dogmatyczno-analityczny z odniesieniem do już stwierdzonych problemów zawierania i wykonywania umów handlu elektronicznego z konsumentami, zostaną sformułowane odpowiednie wnioski.

ZNACZENIE PROJEKTU BADAWCZEGO DLA DELab

Handel w Internecie, zwany także „handlem elektronicznym” lub — z języka angielskiego — „e-commerce”, podlega w ostatnim czasie przyśpieszonemu rozwojowi w sensie zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Zjawisko to jest immanentnie związane z fenomenem gospodarki cyfrowej i jako takie charakteryzuje współczesne społeczeństwo oparte na przepływie informacji. Powszechność handlu elektronicznego, który obecnie dotyczy także nabywania towarów pierwszej potrzeby, powoduje, iż stopniowo staje się on ważnym (a w niektórych segmentach dóbr wręcz podstawowym) narzędziem zaspokajania potrzeb ekonomicznych konsumentów. Jakość legislacji poświęconej regulacji tego zjawiska zadecyduje o przyszłości tego rozwoju. Argument ten posiada zasadnicze znaczenie z uwagi na gruntowną nowelizację przepisów poświęconych handlowi elektronicznemu, która nastąpi z dniem 25 grudnia 2014 r. wskutek wejścia w życie ustawy o prawach konsumentów.

ZWIĄZKI ZGŁASZANEGO PROJEKTU BADAWCZEGO ZE ŚWIATOWYMI NURTAMI BADAŃ

Zjawisko e-commerce dotyczy wszystkich społeczeństw wysokorozwiniętych i z tego względu charakteryzuje się zasięgiem ponadnarodowym. Ta właściwość, w ograniczonym zakresie, odnosi się także do prawa. W Unii Europejskiej rozwój handlu elektronicznego polega na stworzeniu cyfrowej emanacji rynku wewnętrznego („single digital market”) i stanowi jedno z podstawowych zadań i celów Komisji Europejskiej, za które odpowiada odrębny komisarz ds. agendy cyfrowej. Prawo europejskie oraz jego doktryna poświęcają wiele uwagi temu zjawisku, co wyraża się w przyjmowaniu nowych i ewolucji dotychczasowych koncepcji ochrony konsumenta usług i towarów kontraktowanych/dostarczanych cyfrowo.

2015-03-31T11:10:30+00:00