moderator-forum-ekonspol2018-07-30T22:48:12+00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na przygotowanie i moderowanie II Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej w ramach Zadania 1: Stworzenie partycypacyjnego międzysektorowego forum przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, zainicjowane przez Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jako przestrzeni dla ogólnopolskiej współpracy, na potrzeby projektu nr POWR.02.09.00-00-0007/ System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i moderowanie Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Formularz ofertowy należy przesłać na następujące adresy mailowe: j.abramowicz@delab.uw.edu.ploraz dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl

Termin składania ofert – 7 sierpnia 2018 roku.