oferta-oddzialywanie-spoleczne2018-10-18T15:31:13+00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie narzędzi do pomiaru oddziaływania społecznego w ramach projektu na potrzeby projektu nr POWR.02.09.00-00-0007/ System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do złożenia oferty na opracowanie ekspertyzy w zakresie w zakresie oceny całości projektu ustawy o ekonomii społecznej i ekonomii solidarnej z perspektywy prawnej.

Formularz ofertowy należy przesłać na następujące adresy mailowe: j.abramowicz@delab.uw.edu.pl oraz dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl

Termin składania ofert – 26 października 2018 roku.

Więcej informacji