DELab Talks

Technologie Cyfrowe a Nauczanie Języków
2017-06-22T21:53:03+00:00

Project Description

TECHNOLOGIE CYFROWE A NAUCZANIE JĘZYKÓW.
Korpus egzaminów z języków obcych (KEJO UW) – historia, teraźniejszość i przyszłość projektu

ZOBACZ WSZYSTKIE DELab TALKS
Zobacz wszystkie publikacje

Wykład wygłosił

Dr Piotr Bański

Projekt FLEC/KEJO (nazwa robocza: „Korpus egzaminów z języków obcych”) rozwijany jest obecnie w Instytucie Anglistyki UW. W jego ramach analizowane są fragmenty prac studentów UW podchodzących do ujednoliconych egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych. Korpus zawiera informacje o błędach zaznaczonych przez egzaminatorów, co umożliwi przekrojowe badania kompetencji piszących oraz sposobów, zgodności i efektywności oceniania. KEJO ma szansę stać się projektem-parasolem, bazą dla podprojektów skupiających się na konkretnych językach, pomniejszych wycinkach badań, rozszerzających badania na wcześniejsze etapy rozwoju językowego lub skupiających się na czysto dydaktycznych zastosowaniach wyników.

W pierwszej fazie, projekt koncentruje się na stworzeniu architektury dla zbioru danych tekstowych pochodzących z krótkich wypracowań, tworzonych przez studentów jako część egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych składanych okresowo na Uniwersytecie Warszawskim. Tego typu dane umożliwiają badania częstości występowania i rodzaju błędów, a po minimalnej obróbce także badania przekrojowe (transferu z języka polskiego na dany język obcy) oraz pseudo-longitudinalne, czyli stopnia przyswojenia języka na kolejnych etapach nauki (“pseudo”, ponieważ dane piszących są utajnione, a więc badania nie mogę być jednostkowe). W kolejnej fazie do korpusu zostanie dodana warstwa identyfikacji błędów (zawierająca dane stworzone w procesie oceniania), pozwalając na pogłębienie badań nad nabywaniem języka obcego, ale także na badania nad zgodnością i efektywnością oceniania, co powinno przyczynić się m.in. do poprawienia wytycznych dla oceniających.

Dr Piotr Bański jest z wykształcenia językoznawcą teoretycznym. Zajmuje się obecnie przede wszystkim architekturą i wykorzystaniem dużych korpusów językowych, modelowaniem języka na potrzeby opisu i analizy korpusowej oraz standaryzacją zasobów językowych w ramach ISO/DIN. Uczestniczył m.in. w pracach nad korpusem IPI PAN i Narodowym Korpusem Języka Polskiego, jest aktywnym członkiem społeczności TEI.

Jego obecne miejsce pracy to IDS Mannheim, gdzie koordynuje kończący się projekt KorAP („Analizator korpusowy nowej generacji”). Jest także gościnnym wykładowcą w DELab UW, przy seminarium „Humanistyka Cyfrowa. Projekty, Ludzie, Teoria”.