dr Justyna Pokojska
Koordynatorka Jobs & Skills for the Future
2017-11-06T11:06:18+00:00

Project Description

dr Justyna Pokojska

Koordynatorka programu Jobs & Skills for the Future
Instytut Socjologii UW
j.pokojska@delab.uw.edu.pl

Z zamiłowania społecznik, z wykształcenie socjolog, koordynuje program Jobs & Skills for the Future. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2016 roku obroniła pracę doktorską z socjologii granic społecznych. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pasjonatka badań terenowych.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kwestii budowania i podtrzymywania tożsamości zbiorowych, szczególnie w kontekście postępujących zmian cywilizacyjnych i technologicznych. W DELab UW zajmuje się badaniami kompetencji cyfrowych kobiet i ich sytuacją na rynku pracy.

W pracach DELab UW bierze udział od 2015 roku.

2016 – tytuł doktora, Instytut Socjologii UW
2011-2016 – doktorantka w Instytucie Socjologii UW
2011-2015 – doktorantka w Ośrodku Badań nad Migracjami UW
2011 – tytuł magistra, Instytut Socjologii UW (praca magisterska obroniona z wyróżnieniem)

Pokojska J. (2015). Dialektyka granicy na pograniczu polsko-słowackim: codzienność „przekraczania” granicy państwowej. W: Konstrukcje i destrukcje tożsamości V. Granice stare i nowe, Polska Akademia Nauk (w recenzji).

Pokojska J., Dworzański P. (2014). Aktywność publiczna imigrantów z Wietnamu. Studium przypadku gminy Lesznowola. W: Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?.  Łodziński S., Pudzianowska D., Szaranowicz-Kusz M., red. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pokojska J., Dworzański P., Szaranowicz-Kusz M., Zielińska D. (2014). The participation of foreigners in the political life of local communities. Obstacles, fears, prospects for development. Results of qualitative surveys. W: Voting rights for foreigners – for or against? The analysis of the process of granting voting rights to third country nationals – selected examples from across the EU.  Łodziński S., Pudzianowska D., Szaranowicz-Kusz M., red. Warszawa, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Instytut Socjologii UW.

Pokojska J. (2013). Die Mundart der Bewohner der polnischen Zips als Mittel zum Erhalt und zur Reproduktion ethnischer Identität im polnisch-slowakischen Grenzgebiet. W: Region, Staat, Europa. Regionale Identitäten unter den Bedingungen von Diktatur und Demokratie in Mittel- und Osteuropa (Schriften des BKGE, Bd. 50, jednocześnie Schriften des Europäischen Netzwerks Erinnerung und Solidarität, Bd. 50).  Huterer A., Olschovsky B., red. München, Oldenbourg Verlag.

Pokojska J. (2013). Kultura etniczna mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Analiza przypadku wsi Jurgów. W: Rzeczywistość wielokulturowa.  Dyczewski L., Jurek K., red. Lublin, Wydawnictwo KUL.

Kopczyńska J. (2011). ‘Śpiskie osprawianie’, czyli polska gwara spiska jako residuum kultury i tożsamości mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. W: Wokół teorii i empirii socjologii języka.  Leszczyńska K., Skowronek K., red. Kraków, Wydawnictwo AGH.

Anacka M., Jaźwińska E., Kaczmarczyk P., Kopczyńska J., Łukowski W., Mostowska M., Napierała J., Okólski M. (2011). Etnosondażowe podejście do badania migracji jako procesu społecznego. W: Mobilność i migracje w dobie transformacji – wyzwania metodologiczne.  Kaczmarczyk P. red. Warszawa, Wydawnictwo Scholar, 68-154.

Kopczyńska J. (2012). Językowy powrót do korzeni – recenzja naukowa publikacji N. Dołowy-Rybińskiej. Studia Socjologiczne 3/2012(206).

Piotrowski F., Włoch R., Kopczyńska J., Ogrodzki P. (2008). Idea partnerstwa w praktyce programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Warszawa, Fundacja „Fundusz Współpracy”.

Pokojska J. (2016). Aktywni+. Absolwentki z fachem w ręku. Sytuacja zawodowa kobiet z wykształceniem średnim technicznym i zasadniczym zawodowym, Raport DELab UW dla Gumtree.pl.

Pokojska J. (2015). Agentki Cyfrowej Zmiany. Kompetencje cyfrowe kobiet w Polsce, Raport DELab UW.

od 2016 – Projekt Horyzont 2020 p.t.: “Making Supplier Networks Transparent Understandable and Responsive – ChainReact” (DELab UW)

2016 – “Absolwentki z fachem w ręku – badanie sytuacji zawodowej kobiet z wykształceniem średnim technicznym i zawodowym” (DELab UW)

2015 – „Kariera dwutorowa sportowców w Polsce – diagnoza sytuacji” (DELab UW)

2014-2015   – „Analiza procesu przyznawania praw wyborczych migrantom na przykładach wybranych krajów UE – przypadek Polski” (Instytut Socjologii UW, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM))

2014 – „Partycypacja wyborcza diaspory polskiej w wyborach krajowych od 1989 roku” (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

2012-2013 – „Possibilities and realities of return migration (PREMIG)” (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

2010-2011 – „Mobilność i migracje w dobie transformacji – wyzwania metodologiczne” (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

2008 –„Mobilność młodych pracowników naukowych” (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE)

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce
(w latach 2009/2010 oraz 2010/2011).

Stypendium dla najlepszych doktorantów (w latach 2011-2015).