dr Karol Olejniczak 2017-07-18T15:25:52+00:00

Project Description

Dr Karol Olejniczak

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
k.olejniczak@uw.edu.pl

Jego głównymi polami zainteresowań badawczych są: podnoszenie skuteczności działań publicznych w oparciu o symulacje i podejście behawioralne, ewaluacja działań publicznych oraz wsparcie organizacyjnego uczenia się administracji publicznej.

Jest adiunktem w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG); prowadzi badania i warsztaty z zakresu ewaluacji polityki regionalnej, nowego podejścia do tworzenia i wdrażania interwencji publicznych.

Jest także współtwórcą firmy badawczej EGO s.c.

Pracował jako ekspert w ponad 30 projektach badawczych i ewaluacjach zrealizowanych dla Ministerstwa Rozwoju, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, urzędów marszałkowskich, Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Prywatnie lubi czytać (nie tylko o ewaluacji) – na przykład literaturę irlandzką i opowiadania J.L. Borgesa, grać w gry planszowe i próbować wytrawnych win z Nowego Świata.

Współpracę z DELab rozpoczął w 2015 roku.

– od 2001 roku pracuje w EUROREG, badając rozwój regionalny; jest stypendystą  seminarium prof. Elinor Ostrom – Indiana University (2006 r.) oraz stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej na George Washington University (2011-2012). Od ponad 10 lat rozwija w Polsce kulturę ewaluacji programów publicznych i kulturę polityki opartej na badaniach naukowych. Autor wielu publikacji

– absolwent europeistyki (Centrum Europejskie UW), gospodarki przestrzennej (EUROREG UW) i European Public Affairs (University of Maastricht), doktorat z zarządzania otrzymał na Akademii Leona Koźmińskiego

Petterson G. Breul J., Olejniczak K., eds. (in print). Big Data and Evaluation. New Brunswick, Transaction Publishers.

Olejniczak K., Mazur S., eds. (2014). Organizational Learning. A Framework for Public Administration. Warsaw, Scholar Publishing House, 107.

Możdżeń, M., Olejniczak, K., Śliwowski, P., Widła, Ł. (2014). Jak uczą się polskie ministerstwa? Wyniki diagnozy mechanizmu uczenia się. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 96.

Olejniczak K., Śliwowski P., red. (2014). Jak diagnozować mechanizm uczenia się w organizacjach rządowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 170.

Ledzion B., Olejniczak K., Rok J., red. (2014). Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji rządowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 234.

Ledzion B. Mazur S., Olejniczak K., red. (2014). Przegląd systemów programowania strategicznego w wybranych krajach UE oraz OECD. Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 138.

Olejniczak, K., red. (2012). Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 263.

Olejniczak, K., Kozak, M., Bienias, S., eds. (2012). Evaluating the effects of regional interventions. A look beyond current Structural Funds’ practice. Warsaw, Ministry of Regional Development – Poland, 306.

Olejniczak, K. (2009). Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze. Raporty i analizy EUROREG 2/2009. Warszawa, EUROREG-Uniwersytet Warszawski, www.euroreg.uw.edu.pl.

Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B., red. (2008). Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki. Warszawa, Wydawnictwa Pedagogiczne i Naukowe, 543.

Olejniczak K. (2008). Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 225.

Ferry M., Olejniczak K. (2008). Wykorzystanie ewaluacji w zarządzaniu programami unijnymi w Polsce.  Warszawa, Ernst & Young – Program „Sprawne Państwo”, 91.

Olejniczak K. (2015). Focusing on Success: A Review of Everyday Practices of Organizational Learning in Public Administration. In:  Success in Evaluation. Focusing on the Positives. Bohni Nielsen S., Turksema R., van der Knaap P.,eds. New Brunswick, Transaction Publishers, 99-124.

Olejniczak K., Śliwowski P. (2014). Nadchodzi rewolucja? Analizy behawioralne w interwencjach publicznych. W: (R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu.  Haber A. Olejniczak K., red. Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 13-45.

Olejniczak K., Kupiec T., Raimondo, E. (2014). Brokerzy wiedzy. Nowe spojrzenie na rolę jednostek ewaluacyjnych. W: (R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu. Haber A. Olejniczak K. red. Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 67-112.

Olejniczak K. (2014). Modele logiczne. W:  Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji rządowej. Ledzion B., Olejniczak K., Rok J., red. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 21-42.

Olejniczak K., Rok J., Widła Ł., Domaradzka A. (2014). Discovering the learning mechanism. In:  Organizational Learning. A Framework for Public Administration. Olejniczak K., Mazur S., eds. Warsaw, Scholar Publishing House, 20-48.

Olejniczak K. Newcomer K., (2014). Moving towards accountability for learning. In:  Organizational Learning. A Framework for Public Administration. Olejniczak K., Mazur S., eds. Warsaw, Scholar Publishing House, 81-98.

Olejniczak K. (2012). Monitoring i ewaluacja. W:  Zarządzanie strategiczne rozwojem. Górniak J., Mazur S., red. Warszawa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 239-258.

Olejniczak (2011). Apetyty na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego. W:  Socjologia regionu i społeczności lokalnych. Antologia. Szczepański. M., Śliz A., Geisler R., Cymbrowski B., red. Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 151-173.

Płoszaj A., Olejniczak K. (2008). Charakterystyka gmin postpegeerowskich. W: Polska lokalna 2007. Gorzelak Grzegorz, red. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Olejniczak K. (2008). Rola Programu Współpracy Ponadgranicznej PHARE w rozwoju lokalnym województw zachodnich. W:  Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Gorzelak, G. red.  Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 236-258.

Olejniczak K., Raimondo E., Kupiec T. (in press). Evaluation Units as Knowledge Brokers: testing and calibrating an innovative framework. Evaluation.

Olejniczak, K., Śliwowski, P. (2015). Towards Behaviorally Informed Public Interventions. Management and Business Administration. Central Europe, 23(2), 61-91.

Olejniczak K. (2013). Mechanisms Shaping an Evaluation System – A Case Study of Poland 1999-2010. Europe-Asia Studies, 65(8), 1642-1666.

Olejniczak K. (2013). System zarządzania polityką – propozycja uniwersalnych ram koncepcyjnych. Zoon Politikon, 2013(4), 41-55.

Olejniczak, K. (2009). Ku diagnozie polskiej administracji rządowej. Kontekst, potrzeby informacyjne, perspektywy. Zarządzanie Publiczne, 1(7), 89-103.

Olejniczak K. (2015). Teaching knowledge brokering with a game. A new approach for increasing evaluation use. 29th Annual Conference of the American Evaluation Association, 9-14.11.2015, Chicago.

Olejniczak K., Kupiec T., Widawski I. (2015). Knowledge brokers in action. A game-based approach for strengthening evidence-based policies. The 46th Annual Conference of International Simulation and Gaming Association (ISAGA), 17-21.07.2015,  Kyoto. (zwycięzca Best Paper Award)

Olejniczak K., Śliwowski P., Trzciński R. (2015). The role of analysts in public agencies: Toward an empirically grounded typology. International Conference on Public Policy, 1-4.07.2015, Milan.

Olejniczak K., Śliwowski P., Smeriglio A., Bachtler J. Evaluating delivery of Cohesion Policy: Proposal for an analytical framework. International Conference on Public Policy, 1-4.07.2015, Milan.

Olejniczak K., Newcomer K. Organizational Learning within Public Agencies: Promising practices from Ten Countries. European Academy of Management (EURAM) Conference, 17-20.06.2015, Warsaw.

Olejniczak K., Rok J. Feedback in Public Agencies. A missing Engine of Organizational Learning? Learning organization in public sector organizations, 20.04.2015, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Białystok-Supraśl.

Olejniczak K. A game of knowledge brokering: new approach for increasing evaluation use. 6th international evaluation conference in Lithuania – „Evaluation Results for Decision-Making: Use, Challenges and Examples”, 20-21.05.2015, Seimas of the Republic of Lithuania, Vilnius.

Olejniczak K., Kupiec T., Raimondo E. Evaluation Units as Knowledge Brokers. Towards diagnostic framework. European Evaluation Society Biennial Conference, 1-3.10.2014, Dublin.

Olejniczak K. Using Mind Mapping in Teaching Evaluation: 10 Years of Experiments With Polish Civil Servants. 27th Annual Conference of the American Evaluation Association, 14-19.10.2013, Washington DC.

– współpracuje z międzynarodowymi ośrodkami badań nad polityką publiczną: European Policies Research Centre – University of Strathclyde (Wielka Brytania – Glasgow),  The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, The George Washington University (USA – Washington D.C.),  Indiana University (USA – Bloomington),  Maastricht University (Holandia Maastricht),  Università del Piemonte Orientale (Włochy), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

–  kierownik merytoryczny siedmiu kolejnych edycji Akademii Ewaluacji – studiów podyplomowych dla urzędników administracji publicznej, kierował szeregiem projektów badawczych dotyczących zarządzania publicznego. Główne z nich to:  Administrative Capacity Building in Cohesion Policy (2014-obecnie), MUS – Ministerstwa Uczące Się (2010-2014), Potencjał analityczny polskiej administracji rządowej (2014), Ewaluacja ex post systemu zarządzania Polityką Spójności (2013).

– pracował jako kluczowy ekspert w ponad 30 badaniach i ewaluacjach dotyczących procesu i efektów wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.  Prowadził badania z zakresu organizacyjnego uczenia się w Holandii, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Lider ewaluacji 2014 – Nagroda przyznana przez polskie ministerstwa i urzędy marszałkowskie osobom, z okazji 10-lecia rozwoju kultury ewaluacyjnej w Polsce