dr hab. Katarzyna Śledziewska
Dyrektor Zarządzająca
Koordynatorka Smart Economy & Innovation
2017-11-06T11:00:33+00:00

Project Description

Dr hab. Katarzyna Śledziewska

Dyrektor Zarządzająca DELab UW
Koordynatorka programu Smart Economy & Innovation
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
k.sledziewska@uw.edu.pl

Profil Academia.edu

W DELab UW pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz koordynuje program Smart Economy & Innovation. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki cyfrowej i międzynarodowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego, integracji gospodarczej i regionalizmu. Jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW i prowadzi wykłady z  teorii integracji gospodarczej i regionalnych ugrupowań, a także analizy zjawisk makroekonomicznych przy użyciu metod empirycznych. Jest członkiem Readie – międzynarodowego ośrodka naukowego zrzeszającego badaczy gospodarki cyfrowej.

W DELab od maja 2014 roku.

31 maja-1 czerwca 2017 roku
Impact CEE

Dr hab. Katarzyna Śledziewska wzięła udział w sesji „Data, design & public administration” wspólnie z prof. Paolo Ciuccarelli z Politechniki w Mediolanie.

Prezentacja z wystąpienia „Data Design & University: Data-driven decision making at the University of Warsaw” tutaj

10-12 maja 2017 roku
Europejski Kongres Gospodarczy

Dr hab. Katarzyna Śledziewska wzięła udział w dwóch sesjach: „Rozwój branży farmaceutycznej w Europie Centralnej” oraz „E-obywatel w e-urzędzie”.

Więcej informacji tutaj

Prezentacja z wystąpienia Rozwój branży farmaceutycznej w Europie Centralnej tutaj

Tekst dr hab. Katarzyny Śledziewskiej o sytuacji polskiej e-administracji, który powstał w oparciu o dyskusje prowadzone podczas konferencji tutaj

25 maja 2016 roku
TV Rzeczpospolita

Dr hab. Katarzyna Śledziewska była gościem programu Marcina Piaseckiego Rzecz o Biznesie. Rozmowa toczyła się wokół przedsiębiorczości akademickiej i spółek, które zatrudniają naukowców. „Bardzo ważne, by uczelnie zrozumiały, jak ważna jest ich współpraca z otoczeniem” – podkreślała prof. Śledziewska.
Cały wywiad tutaj

Raport autorstwa dr hab. Katarzyny Śledziewskiej „Przedsiębiorczość akademicka, czyli ile nauki jest w biznesie” tutaj

18 października 2016 roku
Forum Zarządzania Internetem

Dr hab. Katarzyna Śledziewska prowadziła sesję poświęconą Jednolitemu Rynkowi Cyfrowemu. W roli ekspertów wystąpili: Blake Bower, Departament Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej, Ambasada Brytyjska w Warszawie; Paweł Pudłowski, przewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Krzysztof Szubert, Ministerstwo Cyfryzacji; i Alek Tarkowski, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Więcej informacji tutaj

od listopada 2015 – Dyrektor Zarządzający DELab UW

od czerwca 2014 – Koordynator DELab UW, odpowiedzialna za program ekonomiczny

od 2013-2014 ­– ekspert w Ministerstwie Gospodarki,

Sekretarz:

Krajowej Rady Przedsiębiorczości (forum wymiany poglądów i wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami, administracją a przedstawicielami środowisk naukowych)

Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej (grupa doradców ze środowisk naukowych powołana dla wyznaczania kierunków polityki gospodarczej, definiowania przyszłościowych sektorów gospodarki o dużym potencjale inwestycyjnym oraz oceny skutków wprowadzanych programów i regulacji

od stycznia 2000 – adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Makroekonomii i Handlu Zagranicznego.

– zajęcia dydaktyczne, w tym wykłady: Makroekonomia II, Teoria Integracji Gospodarczej, Regionalne Ugrupowania Integracyjne, Analiza empiryczna problemów ekonomii międzynarodowej, Wspólne Polityki UE

– badania naukowe: z zakresu regionalizmu, integracji gospodarczej, makroekonomii gospodarki otwartej

od lipca 2008 – Prezes Fundacji Rozwiązać Autyzm. Wprowadzanie do Polski nowych metod terapii, organizacja szkoleń z nowych programów pracy z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu (RDI i Handle) dla rodziców, terapeutów jak również dla nauczycieli (działalność odpłatna pożytku publicznego), wydawanie książek dot. nowych metod pracy z osobami z autyzmem

2004-2005 School of Economics, University of Nottighnam, prowadzenie badań

2001– 2004 – adiunkt w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Katedra Europeistyki. Prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych i MBA

1993 – 1994 Zespół Ekonomiczny, Biuro Integracji Europejskiej, Urząd Rady Ministrów ZE BIE URM; prowadzenie badań nad efektami stowarzyszenia Polski z WE

styczeń – czerwiec 1994-1996 Fundacja Edukacji Ekonomicznej, projekt prowadzony we współpracy z Prof. Balcerowiczem, organizowanie dorocznego konkursu dla dziennikarzy na temat wiedzy ekonomicznej

1993-1994 – Mazars Polska, przygotowywanie ekspertyz dot. uwarunkować prawno-ekonomicznych w Polsce

październik 2013 nadanie stopnia doktora habilitowanego. Praca „Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna”, Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Ekonomicznych,.

lipiec 1999 – obrona rozprawy doktorskiej „Teoria integracji gospodarczej a handel wewnątrzgałęziowy. Konsekwencje dla wymiany towarowej Polski z UE”; promotor: dr hab. J. J. Michałek

grudzień 1994 – rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w katedrze Makroekonomii i Handlu Zagranicznego

1994-1996 – studia podyplomowe, MBA w Międzynarodowej Szkole Zarządzania

październik 1994 – obrona i uzyskanie tytułu magistra, temat pracy magisterskiej: „Ocena skutków handlowych wprowadzenia Układu Europejskiego między Polską a Unią Europejską”

1992 – 1994 – kontynuacja studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim, indywidualny tok studiów : Wydział Nauk Ekonomicznych na kierunku: ekonomika i organizacja handlu zagranicznego

czerwiec 1992 – otrzymanie dyplomu DUEG sciences economiques1989 – 92 – studia Uniwersytet Picardie (Amiens), Departament Ekonomii, Zarządzania i Socjologii

Śledziewska K. (2016). Digital Ecosystems. Smart Economy and Innovation.  Warszawa, DELab UW.

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2015). Anatomy of the EU regional trade agreements – what really influences economic integration? (Working paper). Warszawa, DELab UW.

Czarny E. Śledziewska K. (2012). Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Wnioski dla Polski. Warszawa, PWE.

Śledziewska K.(2012). Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Czarny E., Śledziewska K. (2012). Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego. Warszawa, PWE.

Czarny E., Śledziewska K. (2009). Polska w handlu światowym. Warszawa, PWE.

Czarczyńska A., Śledziewska K. (2006). Teoria europejskiej integracji gospodarczej. Warszawa, C. H. Beck.

Czarczyńska A., Śledziewska K. (2002). Teoria integracji europejskiej. Warszawa, C. H. Beck.

 

Akhvlediani T., Śledziewska K. (2016). Visegrad Countries: Evidence from the High-Tech Industry Data. W: Digital Ecosystems. Smart Economy and Innovation. Śledziewska K. red. Warszawa, DELab UW, 26-36.

Śledziewska K. (2015). Pozycja Polski w międzynarodowym handlu wieprzowiną. W: Budowa poprawnych relacji między uczestnikami łańcucha dostaw produktów wieprzowych. Osiński J., Pisula A., red. Warszawa Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 169-192.

Czarny E., Śledziewska K. (2015). ZMIANY W POLSKIM HANDLU Z ZAGRANICĄ PO DZIESIĘCIU LATACH CZŁONKOSTWA W UE. W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : wyzwania integracji i rozwoju. Molendowski E., Mroczek A., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 221-241.

Czarny E. Śledziewska K. (2015).  Handel wewnątrzgałęziowy nowych państw członkowskich z partnerami z Unii Europejskiej. W: Wybrane aspekty mezo i mikrokonkurencyjności. Olczyk M., red. Gdańsk, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, 16-35.

Czarny E. Śledziewska K.(2014). Co wynika z analizy bilansów obrotów bieżących państw Unii Europejskiej? W: Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski. Budnikowski A., Kuźnar A., red. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 27-41.

Czarny E., Śledziewska K. (2014). Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA? W: Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej. Górski J., Opolski K., Warszawa, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, 241-252.

Czarny E., Śledziewska K. (2014) The Geographical Structure and Commodity Patterns of Poland’s Foreign Trade after the First Decade of EU Membership. W: Poland. Competitiveness Report 2014. A Decade in the European Union.  Weresa M., red. Warszawa, Warsaw School of Economics Press, 92-114.

Czarny E., Śledziewska K. (2014) Struktura geograficzna i rzeczowa polskiego handlu z zagranicą po dziesięciu latach członkostwa w UE. W: Polska. Raport o konkurencyjności 2014. Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej.  Weresa M., red. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 95-116.

Czarny E., Śledziewska K. (2013) Konkurencyjność polskiej wymiany towarowej w 2012 r. W: POLSKA. Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, 93-118.

Śledziewska K. (2013). Wpływ Wspólnej Polityki Handlowej i przystąpienia do Unii Europejskiej na handel państw Grupy Wyszehradzkiej. W: Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji.  Zielińska-Głębocka A., Gawlikowska-Hueckel K., red. Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 117-134.

Czarny E., Śledziewska K. (2013). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 95-2011. W: Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu.  Opolski K., Górski J., red. Warszawa, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 67-76.

Śledziewska K. (2012). Znaczenie trzeciej fali regionalizmu w regulowaniu współpracy międzynarodowej. W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze – integracja regionalna w Europie i na świecie, Studia Ekonomiczne. Sporek T., red. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 187-198.

Czarny E., Folfas P. Śledziewska K. (2012). International trade, intermediaries, final goods and economic. W: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki. Rynarzewski T., Mińska-Struzik E., red. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 241-252.

Śledziewska K. (2012). Wpływ integracji walutowej na handel międzynarodowy – analiza teoretyczna. W: Globalne aspekty kryzysu strefy euro. Bilski J., Kłysik-Uryszek A., red. Łódź,  Folia Oeconomica, 61-72.

Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Eurozone and trade in Goods. W: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro? Opolski K., Górski J., red. Warszawa, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 267-278.

Śledziewska K. (2012). Wpływ trzeciej fali regionalizmu na handel towarami. W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Molendowski E., red. Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, 618-629.

Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. (2012). Czynniki decydujące o intensywności światowego handlu artykułami rolnymi i przemysłowymi. W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Molendowski E., red. Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, 535-547.

Śledziewska K. (2012). Regionalizm handlowy w Azji. W: Azja w gospodarce światowej. Inwestycje, produkcja, handel. Fazlagic J., red. Warszawa, Wydawnictwo Uczelni Vistula, 193-220.

Czarny E., Śledziewska K. (2010). Poland’s Foreign Trade Performance and Competitiveness. W: Poland. Competitiveness Report 2013. National and Regional Dimensions.  Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa, 87-113.

Śledziewska K. (2010). Wspólna polityka handlowa UE a zmiany w geograficznej strukturze handlu Polski i pozostałych krajów UE po 2004 r. W: Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, Tom I Spójność ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy. Jóźwik B., Zalewa P., red. Lublin, Wydawnictwo KUL, 182-199.

Śledziewska K. (2010). Formy regulowania liberalizacji handlu UE z krajami WTO. W: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Treder H., Żołądkiewicz K., red. Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 88-98.

Czarny E.,  Menkes J., Śledziewska K. (2010). Znaczenie liberalizacji dyskryminacyjnej w handlu światowym. W: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Treder H., Żołądkiewicz K., red. Sopot, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 126-138.

Czarny E.,  Menkes J., Śledziewska K. (2010). Handel Polski z Niemcami na początku XXI w. W: Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Gospodarka i przedsiębiorstwa w procesie integracji. Olszyński J., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 213-228.

Czarny E.,  Menkes J., Śledziewska K. (2010). Regional cooperation in Europe and Asia. W: Asia-Europe. Partnership or Rivalry? Skulska B. red.  Wrocław, Publishing House of Wrocław University of Economics, 48-60.

Czarny E.,  Menkes J., Śledziewska K. (2010). Global versus Regional Economic Cooperation. W: Swetownata kriza i ekonomiczeskoto razwitje. Warna. Wyd. Nauka i Ikonomika, 185-201

Czarny E., Śledziewska K. (2010). Handel wewnątrzgałęziowy Polski z wybranymi państwami. W: POLSKA. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne. Weresa M. red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 89-109.

Czarny E., Śledziewska K. (2010). Poland’s Intra-Industry Trade with Selected. W: Poland. Competitiveness Report 2010. Focus on Clusters. Weresa M. red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 58-105

Czarny E.,  Menkes J., Śledziewska K. (2010). Regionalizacja a liberalizacja handlu międzynarodowego – analiza empiryczna. W: Determinanty i wyzwania gospodarki światowej. Najlepszy E., Bartosik-Purgat M., red. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 117-130.

Czarny E., Śledziewska K. (2010). Poland’s Intra-Industry Trade with the European Union in 2000-2007. W: Poland. Competitiveness Report 2009. Fokus on Human Resources.  Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 88-111.

Czarny E., Śledziewska K. (2009). Polski handel wewnątrzgałęziowy z Unią Europejską w latach 2000-2007. W: POLSKA. Raport o konkurencyjności 2009. Zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjne. Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 92-115.

Czarny E., Kuźniar A., Śledziewska K. (2009). Główne formy współpracy gospodarczej Polski i Niemiec na początku XXI w. W: Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej. Gorbaniuk O., Jóźwik B., red. Lublin, Wydawnictwo KUL, 45-72.

Czarny E.,  Menkes J., Śledziewska K. (2009). Dyskryminacyjna i niedyskryminacyjna liberalizacja handlu międzynarodowego. W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej. Maciejewski M., Wydymus S., red. Kraków, Wyd. Fundacja UE, 25-41.

Czarny E., Toporowski P., Śledziewska K. (2009). Zmiany w polskim handlu wewnątrzgałęziowym z UE na początku XXI w. jako skutek szoku technologicznego. W: Szoki technologiczne w gospodarce światowej. Mińska-Struzik E., Rynarzewski T., red. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 31-47.

Czarny E., Kuźniar A., Śledziewska K. (2009). Przepływy kapitałowe a dwustronny handel między Polską a Niemcami po rozszerzeniu Unii Europejskiej. W: Polska – Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy. Małachowski W., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 229-249.

Czarny E., Śledziewska K. (2009). Analiza zmian w handlu Polski z Unią Europejską. W: Gospodarka Polski w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia rynku wewnętrznego. Wojtkowska-Łodej G., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 233-258.

Czarny E., Kuźniar A., Śledziewska K. (2009). Kapitalflüsse und bilateraler Außenhandel zwischen. W: Deutschland und Polen nach der Osterweiterung der Europäischen Union. Wiśniewski Z., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 225-246.

Czarny E., Śledziewska K. (2009). Poland’s Intra-Industry Trade with the European Union At the Beginning of the 21st Century. W: POLAND. Competitiveness Report 2008. Focus on Services. Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 84-108.

Czarny E., Śledziewska K. (2009). Polski handel wewnątrzgałęziowy z Unią Europejską na początku XXI w. W: POLSKA. Raport o konkurencyjności 2008. Konkurencyjność sektora usług, Weresa M., red. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 85-109.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2008). Podział świata a intensywność handlu. W: Regionalizacja globalizacji. Rymarczyk J., Drelich-Skulska B., Michalczyk W., red. Wrocław, 171-181.

Michałek J. J., Śledziewska K. (2007). Zmiany cen produktów importowanych przez Polskę pod wpływem liberalizacji handlu prowadzącej do przystąpienia do UE. W: Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej. Michałek K., Siwiński W., Socha M., red. Warszawa, PWN, 355-377

Śledziewska K. (2007). Elementy teorii integracji gospodarczej: mikroekonomia integracji. W: Ekonomia dla prawników i nie tylko. Bednarski M., Wilkin J., LexisNexis.

Michałek J. J., Śledziewska K. (2007). Analiza handlu międzygałęziowego pomiędzy Polską a Unią Europejską. W: Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze. Michałek J. J., Siwiński W., Socha M., red. Warszawa, PWN, 43-61.

Michałek J. J., Śledziewska K. (2003). Skutki liberalizacji handlu i przystąpienia Polski do Unii Europejskiej: przegląd wybranych szacunków. W: Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze. Michałek J. J., Siwiński W., Socha M. red. Warszawa,  PWN, 149-168.

Michałek J. J., Śledziewska K. (2000). Analiza i perspektywy rozwoju handlu międzygałęziowego i wewnątrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z Unią Europejską. W: Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. IKC HZ.

Czarny E., Śledziewska K. (2016). DETERMINANTS OF INTRA-INDUSTRY TRADE OF THE NEW MEMBER STATES. JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT.

Akhvlediani T., Śledziewska K. (2016). The Impacts of Common Commercial Policy on Export Performances of Visegrad Countries. Prague Economic Papers.

Akhvlediani T., Śledziewska K. (2015). Structural Changes in Exports of Visegrad Countries: Evidence from the Sectoral Data. Economic and Social Development-Book of Proceedings.

Czarny E., Śledziewska K. (2015). Polska w światowym handlu trzodą chlewną i wieprzowiną. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2015). Umowa o partnerstwie handlowo-inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w dobie obecnej fazy regionalizmu i globalizacji. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae.

Gabryelczyk R., Śledziewska K. (2015). Diagnosis of the digital competence gap between SMEs in Poland and the EU. Czasopismo: Proceedings of the Enterprise Research Innovation Conference.

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2015). Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi jako narzędzie współpracy międzynarodowej.  International Buisness and Global Economy, tom 33, s. 40-532.

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2014). Umowy inwestycyjne Unii Europejskiej i jej państw członkowskich – porównanie BIT i RTA. International Business and Global Economy.

Czerny E., Śledziewska K. (2013). Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995–2011. Materiały i Studia NBP, zeszyt 229.

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2014). European Bilateral Investment Agreements – Is There a Real Value Added? Social Science Research Network, Zeszyt: 13.

Czarny E., Folfas P., Śledziewska K., Witkowski B. (2013)„Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego”, Materiały i Studia NBP, zeszyt 300.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2012). PKB I HANDEL PAŃSTW TRANSFORMACJI W CZASIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU.

Czerny E., Śledziewska K. (2012). Poland and Slovakia-economic performance during the economic crisis. International Journal of Management and Economics.

Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. (2012). International Trade, Intermediaries, Final Goods and Economic Crisis. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2012). Państwa o różnych poziomach rozwoju w czasie kryzysu gospodarczego. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Does Monetary Integration Have an Effect EU’s Trade Change During Economic Crises?. Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo.

Śledziewska K. (2012). Znaczenie trzeciej fali regionalizmu w regulowaniu współpracy międzynarodowej.  Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne.

Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Poziom rozwoju przemysłowego a wpływ kryzysu z 2009 r. na handel międzynarodowy. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Zeszyt: 27.

Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Poziom rozwoju przemysłowego a wpływ kryzysu z 2009 r. na handel międzynarodowy. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 27/2012, 71-855.

Śledziewska K., Witkowski B. (2012). Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy. Ekonomista, 4/2012, 427-448.

Śledziewska K., Witkowski B. (2011). Efekt domina a wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Prace i Materiały IRG SGH, nr 87, 197-219.

Czarny E., Śledziewska K. (2011). European Integration and Baltic Sea Region. Diversity and Perspectives. The University of Latvia Press, 37-50.

Czarny E., Śledziewska K. (2011). Strefa euro i jej państwa członkowskie w światowej gospodarce i handlu. Zeszyty Naukowe KGŚ SGH, nr 30, 7-30.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). The Gravity Model and the Classification of Countries. Argumenta Oeconomica, 2 (25), 79-94.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2010). Regionalne umowy handlowe – bariera czy uzupełnianie globalnej liberalizacji wymiany handlowej. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, nr 28,  28-51.

Czarny E., Śledziewska K. (2011). Gravity Model and Regulation of Trade between Continents. Westnik Powołżskoj Gosudarstvennoj Socjalno – Gumanitarnoj Akademii, Fakultet Upravlenija, tom 5, 132-142.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2009). Regionalizacja a liberalizacja handlu międzynarodowego – analiza empiryczna. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Tom: 126/2009.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2008). Gravity model and the countries classification. Meeting Global Challenges, Working Papers Institute of International Business, University of Gdańsk, nr 25, 646-657.

Czarny E., Śledziewska K. (2008). Polski handel z zagranicą w latach 1994-2006. Bank i Kredyt, 8/2008.

Milner Ch., Śledziewska K. (2008). Capturing Regional Integration Effects in the Presence of Other Trade Shocks. Open Economies Review, tom 19, nr 1, 43-54.

Czarny E., Śledziewska K. (2008). Zmiany w światowym handlu w latach 1950-2004. Bank i Kredyt, nr 4/2007, 67-83.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. (2007). Economic Continents, Gravity Model and International Trade. Mobility In the World Economy; its Causes and Constraints.

Milner Ch., Śledziewska K. (2008). Capturing Regional Integration Effects in the Presence of Other Trade Shocks: The Impact of the Europe Agreement on Poland’s Imports. GEP Working Papers, Research Paper, 2005/40.

Cieślik A., Śledziewska K. (2003). Krańcowy handel wewnątrzgałęziowy Polski z Unią Europejską: analiza procesów dostosowawczych w okresie przedakcesyjnym. Ekonomista, 6/2003, 861-873,

Cieślik A., Śledziewska K. (2003). Skutki działalności przedsiębiorstw międzynarodowych w kraju goszczącym w warunkach istnienia niedoskonałości na lokalnych rynkach czynników produkcji. Bank i Kredyt, Zeszyt: 4.

Cieślik A., Śledziewska K. (2003). The World Economy, Horst Siebert. Gospodarka Narodowa, Zeszyt: 11/12

Greszta M., Śledziewska K. (2002). Does European Integration Change New Members’ Trade? Emergo, tom 9, nr 4, 45-52.

Greszta M., Michałek J. J., Śledziewska K. (2001). Związek pomiędzy handlem zagranicznym a poziomem edukacji w Polsce. Ekonomista, nr 4/2001.

Brzozowski M., Greszta M., Michałek J. J., Śledziewska K. (2001). Handel zagraniczny a edukacja. Ekonomiczne i społeczne efekty edukacji.

Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K.,  Włoch R., Zięba D. (2016) Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in CROATIA. Raport DELab UW, Warszawa DELab.

Akhvlediani T., Gyódi K., Śledziewska K.,  Włoch R., Zięba D. (2016). Digital Transformation of Small and Medium Enterprises in HUNGARY. Raport, Warszawa DELab.

Akhvlediani T., Śledziewska K., Witkowski B. (2016) Implications of the European Integration: Revisiting The Hypothesis of Hub-and-Spokes Model. Working paper, 1/2016, Warszawa DELab.

Nasadiuk I., Śledziewska K. (2015). How does regional integration among developed countries influence trade. Does the impact differ among sectors? Working paper, 9/2015, Warszawa DELab.

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. (2015). Anatomy of the EU regional trade agreements – what really influences economic integration? Working paper, Warszawa DELab.

Akhvlediani T., Śledziewska K. (2015). What Determines Export Performances in High-tech Industries. Working paper, 5/2015, Warszawa DELab.

Gabryelczyk R., Śledziewska K., Włoch R. (2015). GO DIGITAL! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSP. Working paper, 1/2015, Warszawa DELab.

Śledziewska K., Włoch R. (2015). Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Raport DELab UW, Warszawa DELab.

Akhvlediani T., Śledziewska K. Znaczenie wspólnej polityki handlowej UE dla państw Grupy Wyszehradzkiej. XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Uwarunkowania I Czynniki Rozwoju Handlu Międzynarodowego”, 16.11.2015, Kraków.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w dobie obecnej fazy regionalizmu i globalizacji. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie – doświadczenia i wyzwania, 29.09.2014, Kraków.

Czarny E., Śledziewska K.  Efekt przesunięcia jako zagrożenie dla polskiego eksportu po wejściu w życie TTIP. Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, 18-19.09.2014, Warszawa.

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. Anatomy of Investment Agreements of the EU and its Member States. Wyzwania Gospodarki Globalnej. 22-23.05.2014, Gdańsk.

Czarny E., Śledziewska K. Co wynika z analizy bilansu obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej? Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, 18.10.2013, Warszawa.

Czarny E., Śledziewska K. Analiza determinant bilansów obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 95-2011. Perwpectives of Economic and Monetary Integration in the World economy. Where is the Eurozone Heading?, 23.09.201, Warszawa.

Czarny E., Śledziewska K. Wpływ integracji walutowej na handel międzynarodowy – analiza teoretyczna. Globalne aspekty kryzysu strefy euro, 12-13.11.2012, Łódź.

Śledziewska K. Wpływ WPH i przystąpienia do UE na handel państw Grupy Wyszehradzkiej, Oblicza Konkurencyjności Państw i Regionów Grupy Wyszehradzkiej, 17-18.05.2012, Sopot.

Śledziewska K., Witkowski B. Poziom rozwoju przemysłowego a wpływ kryzysu 2009 na handel międzynarodowy. Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka,  18.05.2012, Warszawa.

Śledziewska K. Regionalizm handlowy w Azji. Azja w gospodarce światowej, 5.12.2011, Warszawa.

Śledziewska K. Znaczenie trzeciej fali regionalizmu w regulowaniu współpracy międzynarodowej. Procesy internacjonalizacji w gospodarce światowej, 18.09.2011, Katowice.

Śledziewska K. Rozwój regionalizmu na świecie. Procesy Integracyjne i Dezintegracyjne we Współczesnej Gospodarce, 20.10.2011, Toruń.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Azja Południowa w globalnej i regionalnej współpracy gospodarczej. Analiza porównawcza. Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych, 14.01.2011, Warszawa.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Regionalna i globalna liberalizacja handlu. Wyzwania gospodarki globalnej, 27-28.05.2010, Gdańsk.

Czarny E., Śledziewska., Witkowski B. Wpływ integracji monetarnej na handel. Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Wielka Brytania, Szwecja, Polska a strefa euro – analiza porównawcza, 15-16.11.2010, Łódź.

Śledziewska K. Wspólna polityka handlowa UE a zmiany w geograficznej strukturze handlu Polski i pozostałych krajów UE po 2004 roku. III Forum Regionalistyczne „Spójność społeczno-gospodarcza regionów w Unii Europejskiej”, 11.12.2009 Lublin.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Dyskryminacyjna i niedyskryminacyjna liberalizacja handlu międzynarodowego. XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Handel międzynarodowy w warunkach integracji gospodarczej na świecie”,  7.12.2009 Kraków.

Czarny E., Kuźnar A., Śledziewska K. Główne formy współpracy gospodarczej Polski i Niemiec na początku XXI w.  Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu, 23.10.2009, Lublin.

Czarny E., Kuźnar A.,  Śledziewska K. Handel Polski z Niemcami na początku XXI wieku. Pozycja gospodarcza Niemiec w Europie Środkowej – pięć lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej, 27.10.2009, Warszawa.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Regionalizacja i liberalizacja handlu międzynarodowego – analiza empiryczna. Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, 28-29.09.2009, Poznań.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Intensywność handlu a podział świata. Regionalizacja globalizacji, 19-20.05.2008, Wrocław.

Czarny E., Kuźnar A.,  Śledziewska K. Migracje, przepływy kapitałowe a dwustronny handel między Polską a Niemcami po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Polska i Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans i perspektywy,  9.05.2008, Warszawa.

Czarny E., Toporowski P., Śledziewska K. Wpływ transformacji systemowej i dostosowań do akcesji do EU na polski handel wewnątrzgałęziowy ze Wspólnotami. Szoki technologiczne w gospodarce światowej, 23.10.2008, Poznań.

Śledziewska K. Badanie wpływu dyskryminacyjnych układów handlowych. Handel Polski. Konferencja Wydziałowa WNE UW,  28-30.09.2007, Kazimierz Dolny.

Akhvlediani T., Śledziewska K. What Determines Export Performances in High-tech Industries? Warsaw Economic Seminars, 25.02.2016, Warszawa

Akhvlediani T., Śledziewska K. Structural Changes in Exports of Visegrad Countries: Evidence from the Sectoral Data. 11th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Building Resilient Society, 17-18.12.2015, Zagreb.

Akhvlediani T., Śledziewska K., Witkowski B. Panel data PPML approach to the gravity model. MES 2015 Third International Conference on Advances in Management, Economics and Social Science, 10-11.12.2015, Rome.

Czarny E., Śledziewska K.  Handel mit den technologiach unterschiedlich fortgeschrittenen Produkten zwischen Polen und Deutschland (mit Handel Polen – EU15 als Bezugspunkt). Aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik In Deutschland Und Polen im Kontext der Wachstumsstrategie „Europa 2020”, 29.10.2015, Warszawa

Nasadiuk I., Śledziewska K. How does regional integration among developed countries influence trade. Does the impact differ among sectors. ETSG 2015 17th Annual Conference, 10-12.09.2015, Paris.

Akhvlediani T., Śledziewska K. The Impacts of Common Commercial Policy on Export Performances of Visegrad Countries. Warsaw International Economic Meeting 2015, 2-4.06.2015, Warszawa.

Nasadiuk I., Śledziewska K. How does regional integration among developed countries influence trade. Does the impact differ among sectors? Warsaw International Economic Meeting 2015, 2-4.06.2015, Warszawa.

Akhvlediani T., Śledziewska K. What Determines Performances of Visegrad Countries in high-tech industries? Digital Ecosystems Conference, 29.06.2015, Warszawa.

Czarny E., Śledziewska K.  Changes in Polish Intra-Industry Trade as a Consequence of the Structural Changes In the Polish Economy in Result of Accession to the European Union. VI Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2015 „Enterprise(s) in Modern Economy”, 23-24.04.2015, Gdańsk.

Czarny E., Śledziewska K.  Intra-industry Trade of the New Member States with Partners from the EU. International Week na Uniwersytecie w Szeged, 17.03.2015, Szeged

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. Anatomy of investment agreements of the European union and its member states. European Trade Study Group, 10-12.09.2014, Monachium.

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. European Bilateral Investment Agreements – Is There a Real Value Added? European Society of International Law, 3-6.09.2014, Wiena.

Słok-Wódkowska M., Śledziewska K. Anatomy of Investment Agreements of the EU and its Member States. Wyzwania Gospodarki Globalnej. 22-23.05.2014, Gdańsk.

Śledziewska K. Degrees of Economic Integration for Achieving a Single Market for Agriculture. Policies for a Single Market, 24.01.2014, FAO/ASI Eurasian Economic Commission.

Śledziewska K. WTO membership: The Polish experience. Belarus on the road to the WTO: Problmes and Prospects, 18.11.2013, Bruksela.

Hagemejer J., Śledziewska K.  The potential effects of the EU-Japan FTA: the Polish perspective. XIV konferencja ETSG (European Trade Study Group), 12-14.09.2013, BIRMINGHAM.

Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. International trade, intermediaries, final goods and economic crisis. Innovation as the Source of International Competitiveness, 25-26.10.2012, Poznań.

Czarny E., Folfas P., Śledziewska K. International trade in intermediate and final goods during the crisis.  XIII konferencja ETSG (European Trade Study Group), 13-15.09.2012, Leuven.

Śledziewska K., Witkowski B. Does monetary integration effect on EU’s trade change during economic crises? WIEM (Warsaw International Economic Meeting), 07.2012, Warszawa.

Śledziewska K., Witkowski B. Does monetary integration affect EU’s trade? Europe In The World Economy Beyond The Sovereign Debt Crisis, 31.05- 01.06.2012, Warszawa.

Czarny E., Śledziewska K. Baltic Countries in the EU and in the Euro Area under the Economic Crisis. European Integration and Baltic Sea Region. Diversity and Perspectives, 26-27.09.2011, Riga.

Śledziewska K., Witkowski B. Does monetary integration affect EU’s trade? Warsaw International Economic Meeting, 1-2.07.2011, Warszwa.

Czarny E., Śledziewska K. Poland and Slovakia – two scenarios of economic performance during the economic crisis. Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges, 12-14.06.2011, Tallin.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K.  Global and Regional Cooperation. Global crisis and economic development, 13-14.05.2011, Warna.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K.  Discriminatory and Non-Discriminatory Trade Liberalization – Friends or Foes? Warsaw International Economic Meeting, 2-4.07.2010, Warszawa.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Global and Regional Economic Cooperation. Warsaw International Economic Meeting, 2-4.07.2010, Warszawa.

Śledziewska K. What does motivate UE to sign regional agreements? Warsaw International Economic Meeting, 2-4.07.2010, Warszawa.

Czarny E., Witkowski B., Śledziewska K. Does Monetarny Monetary Integration Affect EU’s Trade ? XII konferencja ETSG, 9-11.2010, Lausanne.

Śledziewska K. What does motivate UE to sign regional agreements? XII konferencja ETSG, 9-11.2010, Lausanne.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Regional Cooperation in Europe and Asia. Asia – Europe. Partnership or Rivalry?, 22.11.2010, Wrocław.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Is Helpman still right? China and the Word Economy in Post Crisis Era, 12.2009, Nanjing.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Gravity model and the countries classification. Meeting Global Challenges, 5-6.06.2008, Gdańsk.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Gravity model and the countries classification. Midwest Trade Meeting, 2-4.05.2008, Champaign.

Czarny E., Toporowski P., Śledziewska K.  Intra industry trade measures – trends in Poland’s IIT after EU enlargement. ETSG, 11-13.09.2008, Warszawa.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. Gravity model and the countries classification.  Mobility in the World Economy, 4-6.10.2007, Warszawa.

Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. How countries gravitate. European Trade Study Group, 13-15.09.2007,  Ateny.

Czarny E., Śledziewska K. Monopolistic Competition, Gravity Model and International Trade between Continents.  MIDWEST, 04.2007, Minnesapolis.

Czarny E., Monopolistic Competition and International Trade Between Continents.  ETSG, 09.2006, Wiedeń.

Milner C., Śledziewska K. Capturing Regional Integration Effects in the Presence of Other Trade Shocks: The Impact of the Europe Agreement on Poland’s Imports. The Channels of European Integration, 7-8 10.2005, Tübingen.

Milner C., Śledziewska K. Capturing Regional Integration Effects in the Presence of Other Trade Shocks: The Impact of the Europe Agreement on Poland’s Imports. European Trade Study Group, 09.2005, Dublin.

Śledziewska K. The terms of trade effect of regional integration: empirical investigation of implications of the Europe Agreement for Poland. European Trade Study Group, 09.2004, Nottingham.

Michałek J. J., Śledziewska K. Inter-industry trade between Central-East European countries and the EU. Do changes in the trade pattern reflect H-O approach? ETSG, 09.2003, Madryt.

Greszta M., Śledziewska K. Does European Integration Change New Memebers’ Trade? ETSG, 09.2002, Kilonia.

Greszta M., Śledziewska K. Impact of European Integration on Convergence of Pattern of Trade. Macromodels’2001, 5-8.12.2001, Krąg.

CASE, maj – grudzień 2013, pełnienie funkcji recenzenta zewnętrznego w ramach projektu „Perspektywy Członkostwa Białorusi w WTO”. Przeprowadzenie ewaluacji publikacji w mediach białoruskich oraz ewaluacji seminarium na temat skutków przystąpienia Białorusi do WTO zorganizowanego w Miński w dniu 30.10.2013. Przygotowanie wystąpienia na seminarium w Białorusi. Uczestniczenie i wystąpienie na konferencji w Komisji Europejskiej „Belarus on the road to the WTO: Problmes and Prospects”, 18 listopad 2013, Warszawa

12.2013-01.2014 FAO/ASI Eurasian Economic Commission project; przygotowanie ekspertyzy na temat doświadczeń UE w tworzeniu wspólnego rynku rolnego; wystąpienie na seminarium „EEC Seminar on Policies for a Single Market” w Moskwie 24.01.2014 na temat: „Degrees of Economic Integration for Achieving a Single Market for Agriculture”

Projekt NCN „Znaczenie Wspólnej Polityki Handlowej państw Grupy Wyszechradzkiej” przyznany na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS4/01488

Projekt NBP „Ocena zmiany konkurencyjności eksportu państw UE po kryzysie 2008/2009”, styczeń-październik 2014

Projekt NBP „Analiza determinant obrotów bieżących państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995-2010” (termin zakończenia – lipiec 2013),

Roczne samodzielne projekty KBN (NCN) przyznawane w ramach badań statutowych realizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2005-2014,

Projekt KBN nr 2HO2C05522 „Przystępowanie do regionalnych ugrupowań integracyjnych państw na niższym poziomie rozwoju gospodarczego” (zakończony w kwietniu 2003),

Roczne projekty KBN przyznawane w ramach badań własnych realizowane na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2000-2005.

Główny wykonawca; projekt NCN „Anatomia regionalnych umów handlowych. Co tak naprawdę ma znaczenie?” 2014-2016; Sonata 2013/09/D/HS5/01328; kierownik projektu: dr Magdalena Słok-Wódkowska

Główny wykonawca; projekt NCN „Wpływ umowy o strefie wolnego handlu Unia Europejska – Stany Zjednoczone na wielkość, charakterystykę i sposób zorganizowania światowej współpracy gospodarczej. Wnioski dla Polski.”, 2014-2016, Opus 2013/09/B/HS4/01488, kierownik projektu: prof. Elżbieta Czarny

Wykonawca; projekt NCN „Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu”, Opus, kierownik projektu: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, 2013-2016

Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki „Analiza wpływu i efektów umowy o SWH UE z Japonią na gospodarkę Polski”, maj-czerwiec 2013

Projekt KBN nr N112 330138 „Współpraca gospodarcza Polski z zagranicą w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego”, kierownik: dr hab. Elżbieta Czarny, instytucja realizująca: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej,

Projekt w ramach I Konkursu Komitetu Badań Ekonomicznych NBP „Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego”, kierownik: dr hab. Elżbieta Czarny, instytucja realizująca: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej,

Projekt KBN nr 1 HO2C 071 29 „Pozycja Polski w globalnym handlu na początku XXI w.”, zrealizowany w 2009 roku, kierownik: dr hab. Elżbieta Czarny, instytucja realizująca: Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej,

Projekt KBN nr 1 HO2C 071 26 „Polska w Unii Europejskiej – dynamika i zagrożenia procesu realnej konwergencji”, zrealizowany w 2006 roku, kierownik: Jan Jakub Michałek, instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski,

KBN nr 5 H02C 039 20 „Otwieranie gospodarki polskiej i jej integracja z UE w świetle teorii handlu i finansów międzynarodowych”, zrealizowany w 2003 roku, kierownik: Włodzimierz Siwiński, instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski.

NAJWAŻNIEJSZE WYRÓŻNIENIA

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, programu „Kolumb” – rocznego stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na wyjazd i pracę w latach 2004-2005 w School of Economics, University of Nottinghnam. Moje drugie stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – w 1998 roku otrzymałam Roczne Stypendium Krajowe FNP dla młodych naukowców. W roku akademickim 2005/06 byłam beneficjentem kolejnego programu FNP „Kolumb – granty wspomagające”.

Nagroda Fundacji tygodnika Polityka –„Zostańcie z nami” – dla młodych naukowców, edycja 2007.

POZOSTAŁE WYRÓŻNIENIA:

Nagroda Zespołowa Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego w zakresie działalności naukowej za książkę „Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu”, 5 grudnia 2013

Stypendium habilitacyjne, Uniwersytet Warszawski, 04.2009-03.2011,

Zespołowa Nagroda Rektora SGH I stopnia za książkę Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa 2009, współautor Czarny E.,

Zespołowa Nagroda Rektora SGH I stopnia za książkę Polska. Raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne (współautor rozdziału nt. polskiego handlu wewnątrzgałęziowego),

Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, 2004.

ZAŁOŻYCIEL I PREZES FUNDACJI ROZWIĄZAĆ AUTYZM

(OPP, http://rozwiazacautyzm.pl, KRS 0000306014)

W ramach pracy dla Fundacji Rozwiązać Autyzm odpowiada za następujące działania:

Organizowanie szkoleń z pracy z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu. Organizowane szkolenia dotyczą nieznanych w Polsce metod pracy i terapii osób z autyzmem i innymi deficytami. Są to metody RDI i Handle. Szkolenia organizowane są dla rodziców, terapeutów jak również dla nauczycieli (działalność odpłatna pożytku publicznego).

Wydawanie książek. Działalność wydawnicza Fundacji wspiera szkolenia. Przede wszystkim Fundacja wydaje podręczniki dla rodziców i terapeutów, z których można dowiedzieć się o metodach pracy z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu (działalność gospodarcza).

Organizację terapii i zajęć dla dzieci z autyzmem (działalność odpłatna pożytku publicznego).

Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez portal internetowy oraz wydarzenia (działalność bezpłatna pożytku publicznego).

publikacje