Współpraca 2018-06-07T10:55:06+00:00

współpraca

DELab UW jest członkiem międzynarodowych sieci badawczych

Projekty w ramach programu Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji

Chain React – zwiększanie świadomości społeczeństwa wobec powiązań korporacji z MŚP,
Engineroom – identyfikacja technologii, które odegrają przełomową rolę w kształtowaniu Internetu,
KAM2CentralPoland2 – wsparcie MŚP w zakresie zwiększania zdolności do zarządzania innowacjami,
sharON – wspieranie polskich MŚP w ekspansji na Jednolitym Rynku Europejskim,
InnoSUP (w latach 2015-2016).

Czytaj więcej

 

Projekty w ramach Funduszy Europejskich System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

POWR.02.09.00-00-0007 (Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)

Okres realizacji projektu: od: 2016-10-01 do: 2020-12-31

Lider projektu: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Partnerzy: Uniwersytet Warszawski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Działania projektowe mają na celu wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych. Efektem prowadzonych działań ma być uspójnienie polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej na terenie całego kraju.

Kwota dofinansowania: 5 165 600,14 zł

 

Smart Cities w krajach V4
Ewaluacja poziomu rozwoju koncepcji smart city w wybranych miastach krajów Wyszehradu 

Zaangażowane instytucje przeanalizują, jak w wybranych miastach krajów Wyszehradu realizowana jest koncepcja smart city (inteligentnego miasta). Kluczowym elementem projektu będzie przegląd rozwiązań w poszczególnych metropoliach. Badanie pozwoli również na identyfikację priorytetowych obszarów rozwoju w krajach regionu. Wreszcie, projekt będzie okazją do budowania regionalnej współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi wdrażającymi rozwiązania w zakresie smart city.

Badanie umożliwi wszechstronną ewaluację i identyfikację priorytetowych inwestycji w miastach. Celem projektu będzie również zaktywizowanie interesariuszy zainteresowanych koncepcją smart city, w tym także obywateli. Zostanie również oszacowany poziom rozwoju koncepcji smart city w krajach Wyszehradu oraz wsparcie dla rozwoju potencjalnych projektów.

DELab jest odpowiedzialny za research w wybranych miastach i zbieranie danych oraz działania marketingowe i public relations.

(okres realizacji: 11.2017 – 12.2018)

 

Projekty w ramach programu Narodowego Centrum Nauki

Charakter nowych modeli biznesowych i ich znaczenie dla rozwoju rynków tradycyjnych na przykładzie Airbnb

Projekt realizuje: Kristóf Gyódi

Czy unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych rozwiąże paradoks prywatności w internecie? Badanie preferencji użytkowników wobec mechanizmów kontroli prywatności

Projekt realizuje: Michał Paliński

Aktorzy-Sieci w kolektywach hakerskich

Projekt realizuje: mgr inż. Marcin Zaród

Badania będą miały na celu rozpoznanie mechanizmów tworzenia wiedzy w grupach nieformalnych, tworzących technikę i naukę komputerową.

Anatomia regionalnych umów handlowych. Co tak naprawdę ma znaczenie?

Więcej informacji tutaj

Realizujemy szerokie spektrum badań i ekspertyz o charakterze społecznym, ekonomicznym i prawnym. Współpracujemy z instytucjami publicznymi, administracją, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i stowarzyszeniami przedsiębiorców.

W naszych badaniach i ekspertyzach łączymy zaawansowane metody ilościowe z podejściem jakościowym. Opracowujemy autorskie metody naukowe, niedostępne w komercyjnych ośrodkach badawczych.

Wykorzystujemy potencjał naukowców najlepszej uczelni wyższej w Polsce – nasz interdyscyplinarny zespół tworzy rozwiązania precyzyjnie dopasowane do potrzeb konkretnego odbiorcy.

Współpracowali z nami:

Seria 12 raportów raportów dotyczących umiejętności cyfrowych wśród małych i średnich przedsiębiorstw w „nowych” krajach UE i na Ukrainie w porównaniu z państwami „starej” UE

Seria 12 raportów raportów dotyczących umiejętności cyfrowych wśród małych i średnich przedsiębiorstw w „nowych” krajach UE i na Ukrainie w porównaniu z państwami „starej” UE.

Wszystkie raporty tutaj.

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw.
Działalność badawczo-rozwojowa i współpraca nauki z biznesem

Opracowanie raportu o wpływie działalności B+R na innowacyjność polskich przedsiębiorstw.

Raport dostępny tutaj.

15 września2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się prezentacja wniosków wspólnego raportu DELab UW i Polskiej Rady Biznesu. Spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim było okazją do dyskusji opartej na badaniach przeprowadzonych przez naukowców DELab zajmujących się analizą przedsiębiorczości akademickiej.

W debacie wziął udział wiceminister rozwoju, Jerzy Kwieciński, przedstawiciele Polskiej Rady Biznesu – Jacek Szwajcowski, Małgorzata Adamkiewicz (Adamed) i Janusz Jankowiak oraz autorka badania – dr Anna Białek-Jaworska z Uniwersytetu Warszawskiego. Dyskusję poprowadził Piotr Arak z Polityki Insight.

Relacja z debaty tutaj.

Przedsiębiorczość akademicka, czyli ile nauki jest w biznesie
W raporcie próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy specjalistyczna wiedza naukowca służy rozwojowi produktów lub usług oferowanych przez firmy, odwołując się do badań nad przedsiębiorczością polskich naukowców.
 Raport dostępny tutaj.

Raport AKTYWNI+ Przyszłość rynku pracy

 

Raport o tym, jak będzie wyglądał rynek pracy w nowym świecie gospodarki cyfrowej i jakie profesje będą zautomatyzowane i przejęte przez roboty.

W raporcie m.in. o tym:jakie zawody są najbardziej zagrożone automatyzacją; w jakim kierunku się kształcić, żeby za kilka lat przebierać w ofertach pracy; jakie kompetencje rozwijać, by odnaleźć się w nowej, bardziej cyfrowej rzeczywistości.

Raport dostępny tutaj.

Zawód: Prezeska! Diagnoza przedsiębiorczości kobiet

Raport, który jest podsumowaniem diagnozy przedsiębiorczości kobiet przeprowadzonej na zlecenie Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.

W raporcie m.in. o tym: kim jest polska przedsiębiorczyni; jakie są motywacje kobiet do założenia własnej firmy;jaki wpływ na życie rodzinne ma prowadzenie własnej firmy.

 
Raport dostępny tutaj.

Naukowcy DELab UW są członkami:

 • rady ds. Cyfryzacji Ministerstwa Cyfryzacji
 • grupy roboczej ds. normalizacji i standardów zintegrowanej cyfrowej infrastruktury technicznej oraz rozwoju inteligentnych specjalizacji przemysłowych w Ministerstwie Rozwoju
 • grupy roboczej ds. statystyki sektora ITC i usług teleinformatycznych w Ministerstwie Rozwoju
 • grupy roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0 w Ministerstwie Rozwoju
 • grupy roboczej nr 2 Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju
 • grupy ds. Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej w Ministerstwie Cyfryzacji
 • grupy ds. e-badania w Izbie Gospodarki Elektronicznej

Współpracowali z nami:

Analiza mechanizmu geoblokowania w kontekście różnicowania cen w UE w transgranicznym handlu elektronicznym. Perspektywa Polski

o Autorskie metody naukowe

o Dane: 25 tys. obserwacji

o Uwzględnienie opinii DELab UW w projekcie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego rozporządzenia Parlamentu UE

„…raport DELab UW pozwolił na budowanie koalicji w negocjacjach z Komisją…” Michał Boni, Poseł VIII kadencji do Parlamentu Europejskiego

Raport w jęz. polskim i jęz. angielskim.

Panel dyskusyjny z udziałem:

– Dr Maciej Sobolewski (DELab UW, współautor raportu)
– Agata Zawłocka-Turno (UOKiK, Departament Ochrony Konkurencji)
– Grzegorz Wójcik (Izba Gospodarki Elektronicznej E-Commerce Polska)
– Włodzimierz Schmidt (Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska)
oraz przedstawiciele administracji publicznej na poziomie ministerialnym.

Zapis filmowy panelu tutaj.

 Kariera dwutorowa sportowców w Polsce: diagnoza sytuacji

Raport przestawiający diagnozę sytuacji sportowców, którzy łączą karierę sportową z nauką i pracą. Rekomendacje posłużyły MSiT w kształtowaniu polityki w zakresie wspierania dwutorowych.

Raport dostępny tutaj.

Koncepcja badania substytucyjności internetu stacjonarnego i mobilnego

Raport dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z rekomendacjami do metody doboru próby badawczej dla badania opinii publicznej.

Konferencja DELab UW, 29 września 2017
Ongoing Digitalisation of Economies and Societies

3. międzynarodowa konferencja DELab UW! Do udziału zapraszamy naukowców z różnych dziedzin (ekonomii, socjologii, administracji, zarządzania, filozofii).

Tematy:

* Society goes digital
* Economy goes digital
* Policy goes digital

 


Konferencja DELab UW, 14–16 września 2016
Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems

W dniach 14-16 września 2016 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń prezentujących wykorzystanie wiedzy naukowej w innowacyjnych procesach biznesowych: 9. doroczna międzynarodową konferencja EuroMed: Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems. Tegoroczna edycja po raz pierwszy odbyła się w regionie Europy Środkowej – w Warszawie – i skupiła około 200 wybitnych przedstawicieli nauki i biznesu z 32 krajów.

Konferencja była najważniejszym wydarzeniem świata nauki dotyczącym innowacyjnej gospodarki, a zarazem największym ze wszystkich organizowanych dotychczas w Polsce objętym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydarzenie było również niepowtarzalną okazją dla działających w Polsce firm do włączenia się w międzynarodową sieć współpracy ośrodków badawczych, uniwersytetów i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Podczas równoległych sesji naukowych i warsztatów rozpatrywanych było ponad 50 tematów, m.in. Gospodarka Cyfrowa i Środowiska Biznesowe; Finanse i Rachunkowość; Przedsiębiorczość i Innowacyjność; Zarządzanie i Biznes Międzynarodowy; Marketing; Organizacja i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi; Zarządzanie Strategiczne.

Konferencję rozpoczęto od uroczystego Wielkiego Otwarcia, prowadzonego przez Prof. Katarzynę Śledziewską – Dyrektor Zarządzająca DELab UW, podczas którego występowali przedstawiciele sponsorów: Mariola Belina-Prażmowska z firmy Pelion SA, Bartłomiej Żerek z Grupy Adamed oraz Sebastian Grabowski z Orange Polska, a także dr Marek Prawda – reprezentant Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Swoją obecnością Wielkie Otwarcie zaszczycił również Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. naukowych – dr hab. Maciej Duszczyk, a także Candace Johnson, prezydent EBAN (European Business Angel Network). Instytut EMRBI reprezentowali Prof. Demetris Vrontis, a także Prof. Yaakov Weber.

Konferencji towarzyszyły wydarzenia, które miały dodatkowo wzmocnić integrację świata nauki ze światem biznesu:

– wyjątkowe warsztaty prowadzone przez Candance Jonhson pt. „The missing link” na temat nawiązywania współpracy pomiędzy młodymi firmami, biznesem, a przedstawicielami świata nauki CZYTAJ WIĘCEJ

– jedyny w swoim rodzaju Match-making Event organizowany przez Enterprise Europe Network, w czasie którego uczestnicy mieli okazję nawiązać biznesowe kontakty CZYTAJ WIĘCEJ

– Aleja Polskich Innowacji, w ramach, której 23 najbardziej innowacyjne polskie start-upy prezentowały swoje produkty CZYTAJ WIĘCEJ

– debata na temat innowacyjności polskich przedsiębiorstw, organizowana przez DELab UW we współpracy z PRB CZYTAJ WIĘCEJ 

Konferencję zwieńczyła uroczysta kolacja, Gala Dinner, w czasie której zostały wręczone  nagród w ramach 6 kategorii CZYTAJ WIĘCEJ 


Konferencja DELab UW, 29 czerwca 2015
Digital Ecosystems

Przechwytywanie_konf2.0

During the conference Digital Ecosystems we took part in three keynote speeches and more than 40 other speeches. The conference was opened by Prorector of University of Warsaw prof. Anna Giza.

The keynotes who made lectures were:

  • prof. Luciano Floridi (Oxford Internet Institute, University of Oxford): The New Morphology of Power, he told about social control and power in the world of digitalization,
  • prof. Boleslaw K. Szymanski (Social Cognitive Networks Center, RPI, Troy, NY, USA): Dynamics of Spread of Opinions in Social Networks, he said about the dynamics of spread of opinions in social networks using two models for social contagion,
  • prof. Jacques Dubucs (ESFRI, CNRS): Social Physics and Its Application, he explained how we can nowadays understand physics and its application to social studies.

In three parallel panels: Innovative and Digital Economy, Digital Society and Digital Humanities the whole day researchers from Poland and abroad discussed about consequences of digitalization for modern market, society, philosophy. Between panels on coffee breaks and lunch all had chance to know each other.