przegląd-projektów-POKL2019-04-03T12:47:35+00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przegląd produktów projektów innowacyjnych i ponadnarodowych zrealizowanych w ramach PO KL, pod kątem możliwości wykorzystania w działaniach na rzecz sektora ekonomii społecznej; w ramach Zadania 6: Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze monitoringu i ewaluacji, na potrzeby projektu nr POWR.02.09.00-00-0007/ System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Formularz ofertowy należy przesłać na następujące adresy mailowe: j.abramowicz@delab.uw.edu.pl

 

Termin składania ofert – 10 kwietnia 2019 roku.

Więcej informacji