SMART BUSINESS 2017-06-22T21:52:38+00:00

SMART BUSINESS

Smart Business to narzędzia i rozwiązania umożliwiające firmom większą wydajność, efektywność, innowacyjność i konkurencyjność na arenie międzynarodowej. Rozumiemy czynniki, które składają się na sukces i przybliżamy je przedsiębiorcom.

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST WAŻNY

Współpraca między nauką a biznesem daje szanse wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw dzięki komercjalizacji wyników badań i rozwojowi produktów przy aktywnym udziale naukowców.

Zrozumienie czynników sukcesu i ewolucji regulacji prawnych ułatwia również podejmowanie decyzji w świecie turbulentnych zmian, umożliwia wzrost konkurencyjności i wprowadzenie firmy na ścieżkę rozwoju dzięki umiejętnym wykorzystywaniu technologii cyfrowych, komercjalizacji wyników badań oraz przeformułowaniu modelu biznesowego.

Globalizacja, rozwój technologii cyfrowych i jednolitego rynku cyfrowego stwarzają potrzebę diagnozowania czynników determinujących internacjonalizację przedsiębiorstw i stymulujących międzynarodową wymianę handlową.

Liderzy biznesu potrzebują wiedzy o tendencjach zmian uwarunkowań gospodarczych i regulacji prawnych, pozwalającej im odpowiednio przebudowywać strategie i dostosowywać rozwiązania do potrzeb klientów, a w konsekwencji rozwijać polskie przedsiębiorstwa.

koordynator
zespół

nasze projekty

ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP BASED ON R&D OUTCOMES

Projekt realizują
Anna Białek-Jaworska
Renata Gabryelczyk
Michał Ziembiński
Damian Zięba

Cele projektu:

 • Analiza dotychczasowego stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorczości akademickiej (spółek kapitałowych z naukowcem w zarządzie lub radzie nadzorczej)
 • Analiza modeli biznesowych dla realizacji strategii internacjonalizacji biotechnologicznych spółek typu spin-off
 • Identyfikacja czynników determinujących aktywowanie w bilansie nakładów poniesionych na prace rozwojowe (tj. wyniki prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przeznaczone do komercjalizacji) przez przedsiębiorstwa akademickie
 • Analiza aktywności patentowej w Polsce jako zalążka współpracy nauki z biznesem
 • Rozpoznanie strategii ochrony własności intelektualnej polskich przedsiębiorstw akademickich
 • Analiza wpływu dotacji na rozwój przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową opartą na współpracy z ośrodkami akademickimi
 • Opracowywanie rekomendacji dla instytucji rządowych w obszarze wsparcia komercjalizacji wyników badań (prac rozwojowych)

SMART CORPORATE FINANCE

Projekt realizuje
Anna Białek-Jaworska

Projekt podejmuje badania nad metodyką pomiaru oszczędności przedsiębiorstw niefinansowych oraz identyfikuje źródła pochodzenia tych oszczędności. Przyglądamy się również kierunkom przeznaczania nadwyżki finansowej wygenerowanej przez przedsiębiorstwa niefinansowe.

Cele projektu:

 • próba wyjaśnienia przyczyn rosnących oszczędności przedsiębiorstw w dobie finansjalizacji
 • identyfikacja wpływu na zachowania przedsiębiorstw wyceny w wartości godziwej
 • zidentyfikowanie determinant oszczędności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z uwzględnieniem ryzyka operacyjnego

RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR INNOVATIONS

Projekt realizują
Anna Białek-Jaworska
Michał Ziembiński
Damian Zięba
Artur Górlicki
Daniel Wieteska

Cele projektu:

 • Analiza innowacyjności polskich przedsiębiorstw i czynników ją kształtujących
 • Identyfikacja skali działalności badawczej, rozwojowej i aktywności patentowej polskich przedsiębiorstw
 • Zidentyfikowanie przejawów innowacyjności polskich przedsiębiorstw ujmowanych w rankingach i czynników ją kształtujących
 • Analiza strategii ochrony własności intelektualnej, w tym aktywności patentowej polskich przedsiębiorstw
 • Analiza wpływu prawa podatkowego na politykę rachunkowości spółek prowadzących działalność badawczo-rozwojową
 • Analiza wpływu dotacji na działalność badawczo-rozwojową polskich przedsiębiorstw,
 • Opracowywanie rekomendacji dla instytucji rządowych w obszarze pomiaru innowacyjności polskich przedsiębiorstw i ujawniania informacji o wynikach działalności badawczo-rozwojowej

ACCOUNTING POLICY

Projekt realizuje
Anna Białek-Jaworska

Projekt dotyczy badań nad polityką rachunkowości i sprawozdawczością przedsiębiorstw i instytucji prywatnych lub publicznych w świetle zmian regulacji prawnych

Cele projektu:

 • Badania wpływu zmian regulacji prawnych na politykę rachunkowości
 • Identyfikacja wpływu regulacji podatkowych na praktykę rachunkowości i kształtowanie polityki rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji prywatnych lub publicznych

INFORMATION DISCLOSURE

Projekt realizuje
Anna Białek-Jaworska
Tomasz Krawczyk

Współpraca
studenci WNE UW
Cele projektu:

 • Zbudowanie metodyki badania ujawnień przez polskie spółki giełdowe informacji finansowych i w zakresie ekspozycji na ryzyko
 • Badanie zmienności poziomu ujawnień informacji przez polskie spółki giełdowe
 • Zidentyfikowanie czynników determinujących poziom ujawnień informacji przez polskie spółki giełdowe
 • Badanie wpływu ujawnień informacji (ograniczenia asymetrii informacji) na decyzje przedsiębiorstw w zakresie wyboru źródeł finansowania

Białek-Jaworska A., Determinants of information disclosure by companies listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland, „Global Business and Economics Review”

Białek-Jaworska A., Matusiewicz A. (2015), Determinants of the level of information disclosure in financial statements prepared in accordance with IFRS

wybrane publikacje

wydarzenia

Maj 2017

Marzec 2017

Load More Posts