SMART BUSINESS

Smart Business to narzędzia i rozwiązania umożliwiające firmom większą wydajność, efektywność, innowacyjność i konkurencyjność na arenie międzynarodowej. Rozumiemy czynniki, które składają się na sukces i przybliżamy je przedsiębiorcom.

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST WAŻNY

Współpraca między nauką a biznesem daje szanse wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw dzięki komercjalizacji wyników badań i rozwojowi produktów przy aktywnym udziale naukowców.

Zrozumienie czynników sukcesu i ewolucji regulacji prawnych ułatwia również podejmowanie decyzji w świecie turbulentnych zmian, umożliwia wzrost konkurencyjności i wprowadzenie firmy na ścieżkę rozwoju dzięki umiejętnym wykorzystywaniu technologii cyfrowych, komercjalizacji wyników badań oraz przeformułowaniu modelu biznesowego.

Globalizacja, rozwój technologii cyfrowych i jednolitego rynku cyfrowego stwarzają potrzebę diagnozowania czynników determinujących internacjonalizację przedsiębiorstw i stymulujących międzynarodową wymianę handlową.

Liderzy biznesu potrzebują wiedzy o tendencjach zmian uwarunkowań gospodarczych i regulacji prawnych, pozwalającej im odpowiednio przebudowywać strategie i dostosowywać rozwiązania do potrzeb klientów, a w konsekwencji rozwijać polskie przedsiębiorstwa.

koordynator
zespół

nasze projekty

ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP BASED ON R&D OUTCOMES

Projekt realizują
Anna Białek-Jaworska
Renata Gabryelczyk
Michał Ziembiński
Damian Zięba

Cele projektu:

 • Analiza dotychczasowego stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorczości akademickiej (spółek kapitałowych z naukowcem w zarządzie lub radzie nadzorczej)
 • Analiza modeli biznesowych dla realizacji strategii internacjonalizacji biotechnologicznych spółek typu spin-off
 • Identyfikacja czynników determinujących aktywowanie w bilansie nakładów poniesionych na prace rozwojowe (tj. wyniki prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przeznaczone do komercjalizacji) przez przedsiębiorstwa akademickie
 • Analiza aktywności patentowej w Polsce jako zalążka współpracy nauki z biznesem
 • Rozpoznanie strategii ochrony własności intelektualnej polskich przedsiębiorstw akademickich
 • Analiza wpływu dotacji na rozwój przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową opartą na współpracy z ośrodkami akademickimi
 • Opracowywanie rekomendacji dla instytucji rządowych w obszarze wsparcia komercjalizacji wyników badań (prac rozwojowych)

SMART CORPORATE FINANCE

Projekt realizuje
Anna Białek-Jaworska

Projekt podejmuje badania nad metodyką pomiaru oszczędności przedsiębiorstw niefinansowych oraz identyfikuje źródła pochodzenia tych oszczędności. Przyglądamy się również kierunkom przeznaczania nadwyżki finansowej wygenerowanej przez przedsiębiorstwa niefinansowe.

Cele projektu:

 • próba wyjaśnienia przyczyn rosnących oszczędności przedsiębiorstw w dobie finansjalizacji
 • identyfikacja wpływu na zachowania przedsiębiorstw wyceny w wartości godziwej
 • zidentyfikowanie determinant oszczędności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z uwzględnieniem ryzyka operacyjnego

RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR INNOVATIONS

Projekt realizują
Anna Białek-Jaworska
Michał Ziembiński
Damian Zięba
Artur Górlicki
Daniel Wieteska

Cele projektu:

 • Analiza innowacyjności polskich przedsiębiorstw i czynników ją kształtujących
 • Identyfikacja skali działalności badawczej, rozwojowej i aktywności patentowej polskich przedsiębiorstw
 • Zidentyfikowanie przejawów innowacyjności polskich przedsiębiorstw ujmowanych w rankingach i czynników ją kształtujących
 • Analiza strategii ochrony własności intelektualnej, w tym aktywności patentowej polskich przedsiębiorstw
 • Analiza wpływu prawa podatkowego na politykę rachunkowości spółek prowadzących działalność badawczo-rozwojową
 • Analiza wpływu dotacji na działalność badawczo-rozwojową polskich przedsiębiorstw,
 • Opracowywanie rekomendacji dla instytucji rządowych w obszarze pomiaru innowacyjności polskich przedsiębiorstw i ujawniania informacji o wynikach działalności badawczo-rozwojowej

ACCOUNTING POLICY

Projekt realizuje
Anna Białek-Jaworska

Projekt dotyczy badań nad polityką rachunkowości i sprawozdawczością przedsiębiorstw i instytucji prywatnych lub publicznych w świetle zmian regulacji prawnych

Cele projektu:

 • Badania wpływu zmian regulacji prawnych na politykę rachunkowości
 • Identyfikacja wpływu regulacji podatkowych na praktykę rachunkowości i kształtowanie polityki rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji prywatnych lub publicznych

INFORMATION DISCLOSURE

Projekt realizuje
Anna Białek-Jaworska
Tomasz Krawczyk

Współpraca
studenci WNE UW
Cele projektu:

 • Zbudowanie metodyki badania ujawnień przez polskie spółki giełdowe informacji finansowych i w zakresie ekspozycji na ryzyko
 • Badanie zmienności poziomu ujawnień informacji przez polskie spółki giełdowe
 • Zidentyfikowanie czynników determinujących poziom ujawnień informacji przez polskie spółki giełdowe
 • Badanie wpływu ujawnień informacji (ograniczenia asymetrii informacji) na decyzje przedsiębiorstw w zakresie wyboru źródeł finansowania

Białek-Jaworska A., Determinants of information disclosure by companies listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland, „Global Business and Economics Review”

Białek-Jaworska A., Matusiewicz A. (2015), Determinants of the level of information disclosure in financial statements prepared in accordance with IFRS

wybrane publikacje

wydarzenia

Maj 2017

Dr hab. Katarzyna Śledziewska na Europejskim Kongresie Gospodarczym!

23 maja 2017|

W dniach 10-12 maja 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się dziewiąta edycja największego spotkania biznesowego

Kwiecień 2017

3rd International DELab UW Conference

24 kwietnia 2017|

The University of Warsaw is proud to host the 3rd International DELab UW Conference: Ongoing digitalisation of economies and

Marzec 2017

29 marca
Zapraszamy na DELab Talks!

23 marca 2017|

Blockchain to jedno z najgorętszych ostatnio słów-kluczy w branży internetowej, po części dzięki wyraźnemu odnowieniu zainteresowania inwestorów

13 marca 2017 r.
Frances Cairncross o rewolucyjności smartfonów

22 marca 2017|

Obecnie przeciętny smartfon daje więcej możliwości niż komputery, którymi dysponowała NASA podczas pierwszych wypraw człowieka na księżyc. O rewolucyjnym wpływie

Wczytaj więcej wydarzeń