Wyniki postępowania konkursowego w projekcie System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej2018-01-08T15:49:12+00:00

WYNIK POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO W PROJEKCIE „SYSTEM PARTYCYPACYJNEGO ZARZĄDZANIA SFERĄ EKONOMII SPOŁECZNEJ”

  1. Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe num. 1067506 z dn. 09/11/2017 do składanie ofert na sporządzenie ekspertyz dotyczących wybranych prawnych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w ramach projektu System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wyłoniony został wykonawca: Barbara Godlewska-Bujok.
  2. Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr. 1070409 z dn. 24/11/2017 dotyczące weryfikacji koncepcji metodologii monitorowania i ewaluacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, w ramach Zadania 6: Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze monitoringu i ewaluacji, na potrzeby projektu nr POWR.02.09.00-00-0007/ System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wyłoniony został wykonawca: dr Karol Olejniczak.
  3. Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr. 1066805 z dn. 14/11/2017 na opracowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w Polsce za 2016 r w ramach Zadania 1: Stworzenie partycypacyjnego międzysektorowego forum przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, zainicjowane przez Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jako przestrzeni dla ogólnopolskiej współpracy, na potrzeby projektu nr POWR.02.09.00-00-0007/ System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wyłoniony został wykonawca: Ryszard Szarfenberg.