zapytanie-ekonspol-stan-sektora2019-10-22T14:21:38+00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie raportu opisującego stan sektora ekonomii społecznej w 2018 r., opartego na danych ilościowych i jakościowych oraz wskazanie stopnia realizacji działań wskazanych w KPRES w stosunku do zaplanowanych, których wynikiem mają być rekomendacje dotyczące dalszych działań, zarówno operacyjne, jak i strategiczne w krótkiej i średniej perspektywie, w ramach Zadania 1: Stworzenie partycypacyjnego międzysektorowego forum przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, zainicjowane przez Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jako przestrzeni dla ogólnopolskiej współpracy, na potrzeby projektu nr POWR.02.09.00-00-0007/ System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii
społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
.

Termin i harmonogram realizacji badania: do 30 listopada 2019 r.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji umowy.

Formularz ofertowy należy przesłać na następujące adresy
mailowe:  j.abramowicz@delab.uw.edu.pl  oraz dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl;
Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, ul. Żurawia 4, Warszawa

Data składania ofert – 29 października 2019 r.
Więcej informacji
Formularz ofertowy