Zapytanie ofertowe ekspertyza prawna2017-11-09T09:40:19+00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do składania ofert na sporządzenie ekspertyz dotyczących wybranych prawnych aspektów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w ramach Zadania 3: Stworzenie partycypacyjnego mechanizmu oceny istniejących oraz wypracowywania propozycji nowych form i instrumentów wsparcia ekonomii społecznej w obszarze prawnym, na potrzeby projektu nr POWR.02.09.00-00-0007/ System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Formularz ofertowy należy przesłać na adresy mailowe: j.abramowicz@delab.uw.edu.pl oraz dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl;

Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, ul. Żurawia 4, Warszawa

Data składania ofert – 16 listopada 2017 r.

Więcej informacji