Zapytanie ofertowe na opracowanie raportu2017-11-07T15:30:50+00:00

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do składania ofert na opracowanie raportu o stanie ekonomii społecznej w Polsce za 2016 r w ramach Zadania 1: Stworzenie partycypacyjnego międzysektorowego forum przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, zainicjowane przez Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej jako przestrzeni dla ogólnopolskiej współpracy, na potrzeby projektu nr POWR.02.09.00-00-0007/ System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Cel szczegółowy: Wzmocnienie systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Formularz ofertowy należy przesłać na adresy mailowe: j.abramowicz@delab.uw.edu.pl oraz dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl;

Uniwersytet Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, ul. Żurawia 4, Warszawa

Data składania ofert – 14 listopada 2017 r.

Więcej informacji