Digital Economy Lab

Jeste­śmy inter­dy­scy­pli­nar­nym pro­gra­mem sie­ciu­ją­cym naukow­ców i bada­czy z róż­nych dys­cy­plin zwią­za­nych z trans­for­ma­cją gospo­dar­ki cyfro­wej i spo­łe­czeń­stwa oraz glo­ba­li­za­cją. Poprzez inter­dy­scy­pli­nar­ne podej­ście i otwar­tość na nowe meto­dy rewo­lu­cjo­ni­zu­je­my pro­ces naucza­nia na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Reali­zu­je­my zarów­no pro­jek­ty nauko­we, jak i wcho­dzi­my w wie­lo­wy­mia­ro­wą współ­pra­cę z biz­ne­sem i sek­to­rem publicz­nym. Pro­wa­dzi­my bada­nia klu­czo­wych wyzwań, wyni­ka­ją­cych z roz­wo­ju i wdra­ża­nia tech­no­lo­gii cyfro­wych.

Jesteś pra­cow­ni­kiem sek­to­ra finan­so­we­go?
Weź udział w kolej­nej edy­cji nasze­go bada­nia,
pro­wa­dzo­ne­go na zle­ce­nie

Grafika poglądowa zespołu pracującego nad zagadnieniem

Dla firm

Reali­zu­je­my pro­jek­ty badaw­cze na zamó­wie­nie biz­ne­su i admi­ni­stra­cji publicz­nej.

Dla naukowców

Sie­ciu­je­my i wspie­ra­my naukow­ców z UW zaj­mu­ją­cych się trans­for­ma­cją cyfro­wą.

Dla mediów

Bada­my i tłu­ma­czy­my mecha­ni­zmy cyfry­za­cji.

O nas

DELab UW, czy­li Digi­tal Eco­no­my Lab, został powo­ła­ny w 2013 roku dzię­ki gran­to­wi ufun­do­wa­ne­mu przez fir­mę Google. a obec­nie funk­cjo­nu­je na zasa­dzie auto­no­micz­ne­go mię­dzy­wy­dzia­ło­we­go pro­jek­tu, osa­dzo­ne­go na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. 

Przed­mio­tem naszych badań są: cyfro­wa gospo­dar­ka, spo­łe­czeń­stwo i poli­ty­ka. Będąc przede wszyst­kim naukow­ca­mi – eko­no­mi­sta­mi, socjo­lo­ga­mi, praw­ni­ka­mi, infor­ma­ty­ka­mi i spe­cja­li­sta­mi od data scien­ce – jeste­śmy jed­no­cze­śnie otwar­ci na współ­pra­cę badaw­czą i ana­li­tycz­ną z biz­ne­sem i insty­tu­cja­mi publicz­ny­mi.

Zdjęcie zespołu DELab

Raport: Przemiany pracy w sektorze finansowym w kontekście rozwoju gospodarki cyfrowej

W rapor­cie opra­co­wa­nym we współ­pra­cy z Fun­da­cją Cybe­rium i War­szaw­skim Insty­tu­tem Ban­ko­wo­ści przed­sta­wia­my wyni­ki  bada­nia doty­czą­ce zmian sek­to­ra finan­so­we­go i pra­cy w tym sek­to­rze w Pol­sce pod wpły­wem czwar­tej rewo­lu­cji tech­no­lo­gicz­nej oraz pro­ce­sów, któ­re przy­śpie­szy­ła pan­de­mia COVID-19.

Ilustracja poglądowa nagrywania podcastu

Podcast „Efekt Sieci”

Posłu­chaj naj­now­szych odcin­ków pod­ca­stu. W audy­cji „Efekt Sie­ci” dr Justy­na Pokoj­ska roz­ma­wia z wybit­ny­mi bada­cza­mi (i badacz­ka­mi) oraz naukow­ca­mi (i naukow­czy­nia­mi) o roz­ma­itych aspek­tach rewo­lu­cji cyfro­wej dzie­ją­cej się na naszych oczach. Wię­cej o pod­ca­ście »

Słuchaj na ulubionej platformie

Okładka książki Gospodarka Cyfrowa

E‑book i audiobook

dr hab. Kata­rzy­na Śle­dziew­ska, dr hab. Rena­ta Włoch
Gospo­dar­ka cyfro­wa. Jak nowe tech­no­lo­gie zmie­nia­ją świat

Jakie mecha­ni­zmy rzą­dzą trans­for­ma­cją cyfro­wą gospo­dar­ki i spo­łe­czeń­stwa? Jak inter­pre­to­wać zmia­ny zacho­dzą­ce w obsza­rze pro­duk­cji i kon­sump­cji oraz w funk­cjo­no­wa­niu ryn­ków i pań­stwa? Czy cze­ka nas tech­no­lo­gicz­ne bez­ro­bo­cie zwią­za­ne z auto­ma­ty­za­cją? Jakie kon­se­kwen­cje nie­sie cyfry­za­cja glo­bal­ne­go han­dlu? Dla­cze­go tak waż­ne jest pod­trzy­ma­nie inwe­sty­cji w edu­ka­cję?

Poglądowa ilustracja reprezentująca przykładową publikację

Publikacje

Efek­tem licz­nych pro­jek­tów, w któ­rych bie­rze­my udział w roz­ma­itych rolach są rapor­ty i ana­li­zy publi­ko­wa­ne na naszej stro­nie. Przez kil­ka lat stwo­rzy­li­śmy roz­bu­do­wa­ne kom­pen­dium wie­dzy na temat cyfro­wych prze­mian gospo­dar­ki i spo­łe­czeń­stwa: m.in. kom­pe­ten­cji przy­szło­ści i prze­mian na ryn­ku pra­cy, glo­ba­li­za­cji oraz jed­no­li­te­go ryn­ku cyfro­we­go.

Idź po więcej z Enterprise Europe Network

Pro­jekt EEN UW reali­zo­wa­ny jest w DELab UW w ramach part­ner­stwa sie­ci Enter­pri­se Euro­pe Network.Sieć Enter­pri­se Euro­pe Network dzia­ła od 1 stycz­nia 2008 r. Ofe­ru­je małym i śred­nim przed­się­bior­stwom kom­plek­so­we usłu­gi, któ­re mają im pomóc w peł­ni roz­wi­nąć ich poten­cjał i zdol­no­ści inno­wa­cyj­ne. Jest tak­że pośred­ni­kiem umoż­li­wia­ją­cym insty­tu­cjom Unii Euro­pej­skiej peł­niej­szą orien­ta­cję w potrze­bach małych i śred­nich przed­się­biorstw.

Bądźmy w kontakcie!

Chodź na nasze media spo­łecz­no­ścio­we. Zapra­sza­my Cię do obser­wo­wa­nia. Dzie­li­my się tam naszą codzien­no­ścią, infor­mu­je­my o bie­żą­cych wyda­rze­niach i zaglą­da­my za kuli­sy dzia­ła­nia nasze­go zespo­łu. Jeste­śmy we wszyst­kich Two­ich ulu­bio­nych kana­łach. 

Przewiń do góry

Jesteś pracownikiem sektora finansowego?

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU – WYPEŁNIJ ANKIETĘ SKIEROWANĄ DO PRACOWNIKÓW SEKTORA FINANSOWEGO

Badanie na zlecenie

stanowi kontynuację wcześniejszych analiz prowadzonych przez DELab UW,
z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pandemię.