#101 Szkolne interwencje, czyli jak dzieci zmieniają miejskie polityki transportowe

Według sta­ty­styk pol­skie dzie­ci pra­wie w poło­wie dojeż­dża­ją do szkół samo­cho­da­mi – dowo­żo­ne są przez rodzi­ców, tyl­ko 35 proc. dzie­ci cho­dzi na pie­cho­tę, zaś 1/5 korzy­sta z komu­ni­ka­cji miej­skiej. Jak zmie­nić te pro­por­cje i czy Pol­ska jest ewe­ne­men­tem na ska­lę europejską?

O tym, jak zmie­nić poli­ty­kę trans­por­to­wą, anga­żu­jąc roz­ma­ite gru­py akto­rów – dzie­ci, rodzi­ców, nauczy­cie­li, samo­rzą­dy – opo­wia­da Mag­da Kubec­ka, badacz­ka mia­sta, pla­ce­ma­ker­ka, ani­ma­tor­ka kul­tu­ry, autor­ka pro­gra­mów kul­tu­ral­no-spo­łecz­nych, współ­twór­czy­ni Fun­da­cji „Na miej­scu” oraz badacz­ka w zespo­le CoMo­bi­li­ty, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- spo­so­by sku­tecz­nej zmia­ny poli­ty­ki trans­por­to­wej, by wię­cej dzie­ci docie­ra­ło do szko­ły w spo­sób eko­lo­gicz­ny,
- meto­dy, jaki­mi bada­cze pro­jek­tu CoMo­bi­li­ty pró­bu­ją zmie­nić zacho­wa­nia trans­por­to­we Pola­ków,
- źró­dło tezy mówią­cej o tym, że dojeż­dża­nie do pra­cy i szko­ły samo­cho­dem jest złe,
- moty­wa­cje, jaki­mi kie­ru­ją się oso­by korzy­sta­ją­ce z wła­snych samo­cho­dów i argu­men­ty, któ­re prze­ma­wia­ją do rodzi­ców,
- barie­ry poru­sza­nia się po mie­ście alter­na­tyw­ny­mi środ­ka­mi trans­por­tu,
- szkol­ne inter­wen­cje w pro­jek­cie CoMo­bi­li­ty,
- meto­dy współ­pra­cy z żywym orga­ni­zmem badaw­czym,
- citi­zen scien­ce i kolej­ne kro­ki w projekcie.

Udostępnij

Inter­wen­cje to są takie po pro­stu zmia­ny z bar­dzo róż­nych obsza­rów i na róż­ny spo­sób mogą być wpro­wa­dza­ne. Wypra­co­wu­je­my je wspól­nie nie tyl­ko z dzieć­mi, ale też całą spo­łecz­no­ścią szkol­ną – nauczy­cie­la­mi, pra­cow­ni­ka­mi, rodzi­ca­mi rów­nież i całym takim jak­by sąsiedz­twem. No i one wyni­ka­ją z takich jak­by wyzwań, któ­re sobie dia­gno­zu­je­my gdzieś w danym miej­scu. I na przy­kład w jed­nej ze szkół na war­szaw­skim Powi­ślu, przy Krucz­kow­skie­go, jest duży poten­cjał rowe­ro­wy. Fak­tycz­nie ten rowe­ro­wy maj jest tam popu­lar­ny, jest dużym suk­ce­sem, Jest jakaś sieć ście­żek rowe­ro­wych, moż­na by dojeż­dżać rowe­rem, dzie­je się to rze­czy­wi­ście w jakichś kon­kret­nych momen­tach, ale nie zawsze. No i pró­bo­wa­li­śmy zro­zu­mieć dla­cze­go nie­któ­rzy rodzi­ce mogli­by wsiąść na rower, ale wybie­ra­ją jakiś inny śro­dek transportu.

― Mag­da Kubec­ka, Fun­da­cja „Na miej­scu”, CoMobility

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top