#103 Czy elektrownie jądrowe są bezpieczne?

W obli­czu kry­zy­su ener­ge­tycz­ne­go war­to przyj­rzeć się źró­dłom ener­gii, któ­re są czy­ste, nie­za­wod­ne i nie­dro­gie. W rapor­tach Świa­to­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Jądro­we­go (WNA) jako takie źró­dło wska­zy­wa­na jest ener­gia jądro­wa. Czym jest ener­ge­ty­ka jądro­wa, jakie efek­ty może przy­nieść jej imple­men­ta­cja na ryn­ku ener­ge­tycz­nym oraz czy zba­wi świat w dobie kryzysu?

O ener­ge­ty­ce jądro­wej oraz szan­sach, jakie two­rzy w dobie kry­zy­su ener­ge­tycz­ne­go opo­wia­da­ją dr Moni­ka Paluch-Ferszt (Śro­do­wi­sko­we Labo­ra­to­rium Cięż­kich Jonów UW) i dr Tomasz Kraw­czyk (DELab UW, EEN UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- róż­ni­ce mię­dzy tra­dy­cyj­ną ener­gią, a jądro­wą,
- źró­dła pozy­ski­wa­nia ura­nu i jego spraw­ność ener­ge­tycz­ną,
- spo­so­by obrób­ki ura­nu,
- zało­że­nia i meto­dy pro­ce­su wzbo­ga­ca­nia ura­nu,
- ryzy­ka zwią­za­ne z elek­trow­nią jądro­wą,
- kolej­ne gene­ra­cje elek­trow­ni jądro­wych, a wraz z nimi rosną­ce bez­pie­czeń­stwo,
- gospo­dar­kę obie­gu zamknię­te­go i OZE oraz elek­trow­nie jądro­we jako uzu­peł­nie­nie OZE,
- eko­lo­gicz­ność elek­trow­ni jądro­wych,
- per­spek­ty­wy roz­wo­ju ener­ge­ty­ki jądro­wej,
- rolę cyfry­za­cji i trans­for­ma­cji cyfro­wej w ener­ge­ty­ce,
- bez­pie­czeń­stwo infor­ma­tycz­ne infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej, jaką są elek­trow­nie jądrowe.

Udostępnij

Mamy róż­ne gene­ra­cje reak­to­rów jądro­wych. Jest pierw­sza gene­ra­cja, gdy dopie­ro powsta­wa­ły, dru­ga, gdy były jakieś pró­by wyko­rzy­sta­nia reak­to­rów do pro­duk­cji prą­du czy cie­płow­ni­czo. Dru­ga gene­ra­cja dobrze sobie dzia­ła­ła aż do takiej pierw­szej, poważ­niej­szej kata­stro­fy pew­nej elek­trow­ni w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. w 1979. Póź­niej w 1986 jesz­cze bar­dziej tra­gicz­na takie­go złe­go przy­go­to­wa­nia pra­cy ludzi w elek­trow­ni w Czar­no­by­lu, gdzie zaczę­to nad tym myśleć, że sko­ro są awa­rie, to trze­ba robić sys­te­my zabez­pie­czeń, trze­ba lepiej budo­wać te elek­trow­nie. W tym momen­cie powsta­ły reak­to­ry trze­ciej gene­ra­cji. Żeby wszyst­kie sys­te­my, któ­re są w elek­trow­ni trze­ciej gene­ra­cji zawio­dły, to praw­do­po­do­bień­stwo jest 1: 400 000 000.

― dr Moni­ka Paluch-Ferszt, ŚLCJ UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top