#104 Jak radzimy sobie z cyfrową inwigilacją?

Jak stwier­dzi­ła Sho­sha­na Zuboff, naj­waż­niej­sze tech­no­lo­gie to te, któ­re wpla­ta­ją się w tkan­kę codzien­no­ści, „zni­ka­ją”, aż wresz­cie nie da się ich wyróż­nić. Wśród nich prym wio­dą tech­no­lo­gie nad­zo­ru­ją­ce nas w sie­ci. Jakie to tech­no­lo­gie, kto nam się przy­glą­da, gdy spę­dza­my czas w prze­strze­ni cyfro­wej i czy opie­ra­my się temu nad­zo­ro­wi w jakiś sposób?

O meto­dach nad­zo­ru w sie­ci oraz spo­so­bach, w jaki użyt­kow­ni­cy pró­bu­ją uni­kać cyfro­wej inwi­gi­la­cji opo­wia­da Julia Hel­ler, dok­to­rant­ka Szko­ły Dok­tor­skiej Nauk Spo­łecz­nych, Wydział Socjo­lo­gii UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- świa­do­mość użyt­kow­ni­ków o meto­dach nad­zo­ru w sie­ci,
- spo­so­by, w jaki nasze dane są wyko­rzy­sty­wa­ne,
- para­doks pry­wat­no­ści,
- roz­wią­za­nia legi­sla­cyj­ne uła­twia­ją­ce ochro­nę przed nad­zo­rem w sie­ci,
- powo­dy, dla któ­rych rede­fi­niu­je­my poję­cie pry­wat­no­ści w sie­ci,
- stra­te­gie użyt­kow­ni­ków w zakre­sie radze­nia sobie z cyfro­wą inwi­gi­la­cją,
- dzia­łal­ność spo­łecz­ną prze­ciw­ko nad­zo­ro­wi w sie­ci,
- wyni­ki badań eks­pert­ki, doty­czą­ce metod radze­nia sobie z nad­zo­rem,
- roz­sze­rze­nie bada­nia o kom­po­nent jako­ścio­wy i obser­wa­cję,
- kontr­in­tu­icyj­ne wyni­ki badania.

Zachę­ca­my rów­nież do obej­rze­nia zapi­su semi­na­rium z udzia­łem Julii Hel­ler „Pozor­ny wybór”, czy­li w jaki spo­sób użyt­kow­ni­cy Inter­ne­tu radzą sobie z e‑nadzorem?.

Udostępnij

Jedna rzecz to jest świadomość wykorzystywania danych, druga rzecz, to kwestia utowarowienia danych i tego, że firmy po prostu w ten sposób zarabiają na te teoretycznie darmowe produkty, które nam udostępniają. Co ciekawe, w moich badaniach pytałam głównie o działania ludzi w internecie, czyli pytałam konkretnie jakiego rodzaju dane udostępniają, w jaki sposób, czy to są media społecznościowe, czy domeny publiczne. I pojawia się ta świadomość utowarowienia danych, ale z drugiej strony też wartość prywatności jest ważniejsza dla nas (...), więc ten stosunek do ekonomicznego podejścia do danych o nas, jako takiej wartości prywatności jest zdecydowanie różny. Można zauważyć, że niekoniecznie chcemy wejść do tej gry i zgodzić się, żeby były towarem.

― Julia Heller, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Wydział Socjologii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Łukaszem Jonakiem (DELab UW) o aktualizacji Merge i jej konsekwencjach dla rynku kryptowalut.
Przewiń do góry