#104 Jak radzimy sobie z cyfrową inwigilacją?

Jak stwier­dzi­ła Sho­sha­na Zuboff, naj­waż­niej­sze tech­no­lo­gie to te, któ­re wpla­ta­ją się w tkan­kę codzien­no­ści, „zni­ka­ją”, aż wresz­cie nie da się ich wyróż­nić. Wśród nich prym wio­dą tech­no­lo­gie nad­zo­ru­ją­ce nas w sie­ci. Jakie to tech­no­lo­gie, kto nam się przy­glą­da, gdy spę­dza­my czas w prze­strze­ni cyfro­wej i czy opie­ra­my się temu nad­zo­ro­wi w jakiś sposób?

O meto­dach nad­zo­ru w sie­ci oraz spo­so­bach, w jaki użyt­kow­ni­cy pró­bu­ją uni­kać cyfro­wej inwi­gi­la­cji opo­wia­da Julia Hel­ler, dok­to­rant­ka Szko­ły Dok­tor­skiej Nauk Spo­łecz­nych, Wydział Socjo­lo­gii UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- świa­do­mość użyt­kow­ni­ków o meto­dach nad­zo­ru w sie­ci,
- spo­so­by, w jaki nasze dane są wyko­rzy­sty­wa­ne,
- para­doks pry­wat­no­ści,
- roz­wią­za­nia legi­sla­cyj­ne uła­twia­ją­ce ochro­nę przed nad­zo­rem w sie­ci,
- powo­dy, dla któ­rych rede­fi­niu­je­my poję­cie pry­wat­no­ści w sie­ci,
- stra­te­gie użyt­kow­ni­ków w zakre­sie radze­nia sobie z cyfro­wą inwi­gi­la­cją,
- dzia­łal­ność spo­łecz­ną prze­ciw­ko nad­zo­ro­wi w sie­ci,
- wyni­ki badań eks­pert­ki, doty­czą­ce metod radze­nia sobie z nad­zo­rem,
- roz­sze­rze­nie bada­nia o kom­po­nent jako­ścio­wy i obser­wa­cję,
- kontr­in­tu­icyj­ne wyni­ki badania.

Zachę­ca­my rów­nież do obej­rze­nia zapi­su semi­na­rium z udzia­łem Julii Hel­ler „Pozor­ny wybór”, czy­li w jaki spo­sób użyt­kow­ni­cy Inter­ne­tu radzą sobie z e‑nadzorem?.

Udostępnij

Jed­na rzecz to jest świa­do­mość wyko­rzy­sty­wa­nia danych, dru­ga rzecz, to kwe­stia uto­wa­ro­wie­nia danych i tego, że fir­my po pro­stu w ten spo­sób zara­bia­ją na te teo­re­tycz­nie dar­mo­we pro­duk­ty, któ­re nam udo­stęp­nia­ją. Co cie­ka­we, w moich bada­niach pyta­łam głów­nie o dzia­ła­nia ludzi w inter­ne­cie, czy­li pyta­łam kon­kret­nie jakie­go rodza­ju dane udo­stęp­nia­ją, w jaki spo­sób, czy to są media spo­łecz­no­ścio­we, czy dome­ny publicz­ne. I poja­wia się ta świa­do­mość uto­wa­ro­wie­nia danych, ale z dru­giej stro­ny też war­tość pry­wat­no­ści jest waż­niej­sza dla nas (…), więc ten sto­su­nek do eko­no­micz­ne­go podej­ścia do danych o nas, jako takiej war­to­ści pry­wat­no­ści jest zde­cy­do­wa­nie róż­ny. Moż­na zauwa­żyć, że nie­ko­niecz­nie chce­my wejść do tej gry i zgo­dzić się, żeby były towarem.

― Julia Hel­ler, Szko­ła Dok­tor­ska Nauk Spo­łecz­nych UW, Wydział Socjo­lo­gii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top