#105 Czy łatwo zaatakować elektrownię jądrową?

W dys­ku­sjach o ener­ge­ty­ce jądro­wej czę­sto wska­zu­je się na czyn­ni­ki zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem elek­trow­ni jądro­wych. Czy jako ele­ment infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej są one bez­piecz­ne i czy ata­ki haker­skie są real­nym zagrożeniem?

O bez­pie­czeń­stwie ener­ge­ty­ki jądro­wej oraz tech­no­lo­giach cyfro­wych w świe­cie elek­trow­ni jądro­wych opo­wia­da­ją dr Moni­ka Paluch-Ferszt (Śro­do­wi­sko­we Labo­ra­to­rium Cięż­kich Jonów UW) i dr Tomasz Kraw­czyk (DELab UW, EEN UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- real­ne zagro­że­nie bez­pie­czeń­stwa, zwią­za­ne z funk­cjo­no­wa­niem elek­trow­ni jądro­wych,
- wzbo­ga­ca­nie ura­nu i ata­ki cyber­ne­tycz­ne na labo­ra­to­ria wzbo­ga­ca­nia ura­nu,
- słyn­ne ata­ki haker­skie na infra­struk­tu­rę kry­tycz­ną i sce­na­riu­sze ata­ków,
- cel, w jakim pro­wa­dzo­ne są ata­ki na infra­struk­tu­rę kry­tycz­ną,
- sce­na­riu­sze ata­ków na infra­struk­tu­rę kry­tycz­ną,
- spo­so­by ochro­ny przed ata­ka­mi,
- róż­ni­ce mię­dzy daw­ny­mi kata­stro­fa­mi z udzia­łem elek­trow­ni jądro­wych oraz współ­cze­sny­mi zagro­że­nia­mi dla bez­pie­czeń­stwa ener­ge­ty­ki nukle­ar­nej,
- wyzwa­nia zwią­za­ne z ener­ge­ty­ką jądro­wą, któ­re hamu­ją cyfry­za­cję,
- naj­więk­sze wyzwa­nia, zwią­za­ne z roz­wo­jem ener­ge­ty­ki jądrowej.

Udostępnij

Rzeczywiście tutaj zaprojektowanie samego wirusa, gdzie są dwie takie podatności, typu Zero Day, to wymagało żmudnej pracy i bardzo dużych pieniędzy, więc tutaj można powiedzieć, że raczej to nie była jakaś grupa hakerska, to raczej jakiś rząd stał za tego typu opracowaniem wirusa. Myślę, że też od strony jakby nie narzędzia, ale i techniki, być może był tak zwany wywiad biały, zatrudniony w jaki sposób to przeprowadzić - czyli było dobrze przeanalizowane jakie osoby, gdzie pracują, za co odpowiadają. Przedstawiłem dwa scenariusze. Są jeszcze inne scenariusze, w jaki sposób można to było zrobić. Można było iść tak zwanym zbiorem prawdopodobieństwa, że w obszarze, gdzie znajduje się dany obiekt, został wirus uruchomiony, na szerszą skalę przekazany sieciom formalnym (...)

― dr Tomasz Krawczyk, DELab UW, EEN UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Łukaszem Jonakiem (DELab UW) o aktualizacji Merge i jej konsekwencjach dla rynku kryptowalut.
Przewiń do góry