#105 Czy łatwo zaatakować elektrownię jądrową?

W dys­ku­sjach o ener­ge­ty­ce jądro­wej czę­sto wska­zu­je się na czyn­ni­ki zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem elek­trow­ni jądro­wych. Czy jako ele­ment infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej są one bez­piecz­ne i czy ata­ki haker­skie są real­nym zagrożeniem?

O bez­pie­czeń­stwie ener­ge­ty­ki jądro­wej oraz tech­no­lo­giach cyfro­wych w świe­cie elek­trow­ni jądro­wych opo­wia­da­ją dr Moni­ka Paluch-Ferszt (Śro­do­wi­sko­we Labo­ra­to­rium Cięż­kich Jonów UW) i dr Tomasz Kraw­czyk (DELab UW, EEN UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- real­ne zagro­że­nie bez­pie­czeń­stwa, zwią­za­ne z funk­cjo­no­wa­niem elek­trow­ni jądro­wych,
- wzbo­ga­ca­nie ura­nu i ata­ki cyber­ne­tycz­ne na labo­ra­to­ria wzbo­ga­ca­nia ura­nu,
- słyn­ne ata­ki haker­skie na infra­struk­tu­rę kry­tycz­ną i sce­na­riu­sze ata­ków,
- cel, w jakim pro­wa­dzo­ne są ata­ki na infra­struk­tu­rę kry­tycz­ną,
- sce­na­riu­sze ata­ków na infra­struk­tu­rę kry­tycz­ną,
- spo­so­by ochro­ny przed ata­ka­mi,
- róż­ni­ce mię­dzy daw­ny­mi kata­stro­fa­mi z udzia­łem elek­trow­ni jądro­wych oraz współ­cze­sny­mi zagro­że­nia­mi dla bez­pie­czeń­stwa ener­ge­ty­ki nukle­ar­nej,
- wyzwa­nia zwią­za­ne z ener­ge­ty­ką jądro­wą, któ­re hamu­ją cyfry­za­cję,
- naj­więk­sze wyzwa­nia, zwią­za­ne z roz­wo­jem ener­ge­ty­ki jądrowej.

Udostępnij

Rze­czy­wi­ście tutaj zapro­jek­to­wa­nie same­go wiru­sa, gdzie są dwie takie podat­no­ści, typu Zero Day, to wyma­ga­ło żmud­nej pra­cy i bar­dzo dużych pie­nię­dzy, więc tutaj moż­na powie­dzieć, że raczej to nie była jakaś gru­pa haker­ska, to raczej jakiś rząd stał za tego typu opra­co­wa­niem wiru­sa. Myślę, że też od stro­ny jak­by nie narzę­dzia, ale i tech­ni­ki, być może był tak zwa­ny wywiad bia­ły, zatrud­nio­ny w jaki spo­sób to prze­pro­wa­dzić – czy­li było dobrze prze­ana­li­zo­wa­ne jakie oso­by, gdzie pra­cu­ją, za co odpo­wia­da­ją. Przed­sta­wi­łem dwa sce­na­riu­sze. Są jesz­cze inne sce­na­riu­sze, w jaki spo­sób moż­na to było zro­bić. Moż­na było iść tak zwa­nym zbio­rem praw­do­po­do­bień­stwa, że w obsza­rze, gdzie znaj­du­je się dany obiekt, został wirus uru­cho­mio­ny, na szer­szą ska­lę prze­ka­za­ny sie­ciom formalnym (…)

― dr Tomasz Kraw­czyk, DELab UW, EEN UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top