106 Aktorzy w teatrze życia… cyfrowego. Kim jesteśmy w sieci?

Świat cyfro­wy stał się świa­tem naszej codzien­nej aktyw­no­ści. Jak poka­zu­ją naj­now­sze bada­nia, z inter­ne­tu korzy­sta już pra­wie 90 proc. Pola­ków, z cze­go 3/4 codzien­nie. Będąc aktyw­nym w sie­ci wcho­dzi­my w róż­ne role – cza­sem oszu­ku­je­my, cza­sem dosto­so­wu­je­my naszą toż­sa­mość do róż­nych typów odbior­ców naszej aktyw­no­ści. Jak kon­stru­uje­my sie­bie w sfe­rze cyfrowej?

O kon­stru­owa­niu cyfro­wej toż­sa­mo­ści, przy­bie­ra­niu ról i spo­so­bach ich odgry­wa­nia w prze­strze­ni cyfro­wej opo­wia­da dr Agniesz­ka Rychwal­ska (Insty­tut Stu­diów Spo­łecz­nych im. prof. Rober­ta Zajon­ca), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- kłam­stwa na temat naszej toż­sa­mo­ści w sie­ci,
- zmia­ny nasze­go bycia w świe­cie i naszej toż­sa­mo­ści, jakie wpro­wa­dzi­ły tech­no­lo­gicz­ne moż­li­wo­ści,
- pro­ble­my, jakie mogą wyni­kać z przy­pad­ko­we­go feed­bac­ku,
- fla­me­wars i pola­ry­za­cję dys­kur­su,
- prze­strze­nie, w któ­rych dzię­ki tech­no­lo­giom jest nam łatwiej kształ­to­wać toż­sa­mość,
- zało­że­nia pro­jek­tu eks­pert­ki i spo­so­by bada­nia zmian toż­sa­mo­ści,
- spo­so­by bada­nia dyna­mi­ki dys­ku­sji w sie­ci,
- róż­ni­ce w rolach przyj­mo­wa­nych w dys­ku­sji sie­cio­wej,
- inne role przyj­mo­wa­ne w dyna­micz­nych deba­tach oraz „fej­ko­we” kon­ta,
- algo­ryt­my, któ­re kształ­tu­ją naszą toż­sa­mość,
- skut­ki nało­że­nia się kon­tek­stów społecznych.

Udostępnij

Media społecznościowe i świat cyfrowy zmusza nas do tego, żeby dużo szybciej przełączać się pomiędzy różnymi rolami. W szczególności, jeśli odpowiadamy osobom, których nie znamy, które wchodzą w naszą tzw. "publikę" tego, co prezentujemy. Te osoby mogą być z kręgu naszych znajomych, ale mogą to być też osoby zupełnie obce. To się rzadziej zdarza w świecie fizycznym, gdzie jak już jesteśmy w jakiejś przestrzeni fizycznej z różnymi osobami, to znamy je, jesteśmy w stanie świetnie ocenić z kim rozmawiamy, kto nas ogląda i dopasować swoją autoprezentację do tego. W tym świecie cyfrowym jest to trochę ukryte.

― dr Agnieszka Rychwalska, Instytut Studiów Społecznych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Łukaszem Jonakiem (DELab UW) o aktualizacji Merge i jej konsekwencjach dla rynku kryptowalut.
Przewiń do góry