106 Aktorzy w teatrze życia… cyfrowego. Kim jesteśmy w sieci?

Świat cyfro­wy stał się świa­tem naszej codzien­nej aktyw­no­ści. Jak poka­zu­ją naj­now­sze bada­nia, z inter­ne­tu korzy­sta już pra­wie 90 proc. Pola­ków, z cze­go 3/4 codzien­nie. Będąc aktyw­nym w sie­ci wcho­dzi­my w róż­ne role – cza­sem oszu­ku­je­my, cza­sem dosto­so­wu­je­my naszą toż­sa­mość do róż­nych typów odbior­ców naszej aktyw­no­ści. Jak kon­stru­uje­my sie­bie w sfe­rze cyfrowej?

O kon­stru­owa­niu cyfro­wej toż­sa­mo­ści, przy­bie­ra­niu ról i spo­so­bach ich odgry­wa­nia w prze­strze­ni cyfro­wej opo­wia­da dr Agniesz­ka Rychwal­ska (Insty­tut Stu­diów Spo­łecz­nych im. prof. Rober­ta Zajon­ca), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- kłam­stwa na temat naszej toż­sa­mo­ści w sie­ci,
- zmia­ny nasze­go bycia w świe­cie i naszej toż­sa­mo­ści, jakie wpro­wa­dzi­ły tech­no­lo­gicz­ne moż­li­wo­ści,
- pro­ble­my, jakie mogą wyni­kać z przy­pad­ko­we­go feed­bac­ku,
- fla­me­wars i pola­ry­za­cję dys­kur­su,
- prze­strze­nie, w któ­rych dzię­ki tech­no­lo­giom jest nam łatwiej kształ­to­wać toż­sa­mość,
- zało­że­nia pro­jek­tu eks­pert­ki i spo­so­by bada­nia zmian toż­sa­mo­ści,
- spo­so­by bada­nia dyna­mi­ki dys­ku­sji w sie­ci,
- róż­ni­ce w rolach przyj­mo­wa­nych w dys­ku­sji sie­cio­wej,
- inne role przyj­mo­wa­ne w dyna­micz­nych deba­tach oraz „fej­ko­we” kon­ta,
- algo­ryt­my, któ­re kształ­tu­ją naszą toż­sa­mość,
- skut­ki nało­że­nia się kon­tek­stów społecznych.

Udostępnij

Media spo­łecz­no­ścio­we i świat cyfro­wy zmu­sza nas do tego, żeby dużo szyb­ciej prze­łą­czać się pomię­dzy róż­ny­mi rola­mi. W szcze­gól­no­ści, jeśli odpo­wia­da­my oso­bom, któ­rych nie zna­my, któ­re wcho­dzą w naszą tzw. „publi­kę” tego, co pre­zen­tu­je­my. Te oso­by mogą być z krę­gu naszych zna­jo­mych, ale mogą to być też oso­by zupeł­nie obce. To się rza­dziej zda­rza w świe­cie fizycz­nym, gdzie jak już jeste­śmy w jakiejś prze­strze­ni fizycz­nej z róż­ny­mi oso­ba­mi, to zna­my je, jeste­śmy w sta­nie świet­nie oce­nić z kim roz­ma­wia­my, kto nas oglą­da i dopa­so­wać swo­ją auto­pre­zen­ta­cję do tego. W tym świe­cie cyfro­wym jest to tro­chę ukryte.

― dr Agniesz­ka Rychwal­ska, Insty­tut Stu­diów Spo­łecz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top