#107 Jak z pomocą nowych technologii odnaleźć sens życia?

Gdy jesien­na i spo­łecz­no-poli­tycz­na rze­czy­wi­stość nie sprzy­ja dobre­mu nastro­jo­wi, z pomo­cą spie­szą nowe tech­no­lo­gie. Mowa tu w szcze­gól­no­ści o apli­ka­cjach wspie­ra­ją­cych nasz dobro­stan, opie­ra­ją­cych się na idei mind­ful­ness. Jak z pomo­cą apli­ka­cji odna­leźć sens życia i popra­wić nasz dobro­stan jako użyt­kow­ni­ków sie­ci?

O mind­ful­ness, MBSR oraz nowych tech­no­lo­giach bazu­ją­cych na zało­że­niach idei opo­wia­da dr Mar­ta Koło­dziej­ska (DELab UW, Wydział Socjo­lo­gii UW) odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- źró­dło idei mind­ful­ness,
- zało­że­nia pro­jek­tu badaw­cze­go, pro­wa­dzo­ne­go przez dr Mar­tę Koło­dziej­ską i Micha­ła Paliń­skie­go,
- ele­men­ty kry­tycz­ne w prak­ty­kach zme­dia­ty­zo­wa­ne­go mind­ful­ness,
- zwar­tość nar­ra­cji apli­ka­cji,
- typy nar­ra­cji prze­ka­zy­wa­nych użyt­kow­ni­kom,
- medy­ka­li­za­cję tre­ści zawar­tych w apli­ka­cji,
- „uzdro­wot­nie­nie” zawar­te w apli­ka­cji,
- „quan­ti­fied self” w kon­tek­ście tech­nik mind­ful­ness,
- motyw zewnętrz­ne­go upra­wo­moc­nie­nia w cyfro­wych tech­ni­kach mind­ful­ness,
- zmia­ny, któ­re nowe tech­no­lo­gie wpro­wa­dzi­ły w mind­ful­nes­sie,
- cele apli­ka­cji i tech­ni­ki gru­po­we korzy­sta­nia z apli­ka­cji,
- dal­sze pla­ny badaw­cze zespołu.

Zachę­ca­my rów­nież do obej­rze­nia zapi­su semi­na­rium z udzia­łem dr Mar­ty Koło­dziej­skiej, Micha­ła Paliń­skie­go i zapro­szo­nych eks­per­tów, „Mind­ful­ness w dobie tech­no­lo­gii czy­li o bada­niu apli­ka­cji tre­nu­ją­cych uważ­ność”.

Udostępnij

To, co nam się rzu­ci­ło w oczy od razu, to że w tych nar­ra­cjach widzi­my sil­ne ten­den­cje zarów­no do medy­ka­li­za­cji, czy­li two­rze­nia defi­ni­cji medycz­nych dla nie­me­dycz­nych pro­ble­mów. Czy­li jeśli coś uzna­je­my w języ­ku potocz­nym za pod­de­ner­wo­wa­nie, to mówiąc tak bar­dzo skró­to­wo [pod­nie­sio­ny poziom kor­ty­zo­lu – Justy­na Pokoj­ska] tak, zasad­ni­czo moż­na to tak okre­ślić. Jest to prze­nie­sie­nie też tego auto­ry­te­tu na medycz­ne źró­dła. Czy­li wyja­śniam jakiś pro­blem, szu­kam roz­wią­za­nia, odwo­łu­jąc się do auto­ry­te­tu medy­cy­ny, nauki, poda­jąc bada­nia. Tam jest w ogó­le bar­dzo dużo tego typu kwe­stii, czy­li widzi­my przej­ście od bud­dyj­skich źró­deł (…) na rzecz nar­ra­cji medycznych.

― dr Mar­ta Koło­dziej­ska, DELab UW, Wydział Socjo­lo­gii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top