#107 Jak z pomocą nowych technologii odnaleźć sens życia?

Gdy jesien­na i spo­łecz­no-poli­tycz­na rze­czy­wi­stość nie sprzy­ja dobre­mu nastro­jo­wi, z pomo­cą spie­szą nowe tech­no­lo­gie. Mowa tu w szcze­gól­no­ści o apli­ka­cjach wspie­ra­ją­cych nasz dobro­stan, opie­ra­ją­cych się na idei mind­ful­ness. Jak z pomo­cą apli­ka­cji odna­leźć sens życia i popra­wić nasz dobro­stan jako użyt­kow­ni­ków sie­ci?

O mind­ful­ness, MBSR oraz nowych tech­no­lo­giach bazu­ją­cych na zało­że­niach idei opo­wia­da dr Mar­ta Koło­dziej­ska (DELab UW, Wydział Socjo­lo­gii UW) odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- źró­dło idei mind­ful­ness,
- zało­że­nia pro­jek­tu badaw­cze­go, pro­wa­dzo­ne­go przez dr Mar­tę Koło­dziej­ską i Micha­ła Paliń­skie­go,
- ele­men­ty kry­tycz­ne w prak­ty­kach zme­dia­ty­zo­wa­ne­go mind­ful­ness,
- zwar­tość nar­ra­cji apli­ka­cji,
- typy nar­ra­cji prze­ka­zy­wa­nych użyt­kow­ni­kom,
- medy­ka­li­za­cję tre­ści zawar­tych w apli­ka­cji,
- „uzdro­wot­nie­nie” zawar­te w apli­ka­cji,
- „quan­ti­fied self” w kon­tek­ście tech­nik mind­ful­ness,
- motyw zewnętrz­ne­go upra­wo­moc­nie­nia w cyfro­wych tech­ni­kach mind­ful­ness,
- zmia­ny, któ­re nowe tech­no­lo­gie wpro­wa­dzi­ły w mind­ful­nes­sie,
- cele apli­ka­cji i tech­ni­ki gru­po­we korzy­sta­nia z apli­ka­cji,
- dal­sze pla­ny badaw­cze zespołu.

Zachę­ca­my rów­nież do obej­rze­nia zapi­su semi­na­rium z udzia­łem dr Mar­ty Koło­dziej­skiej, Micha­ła Paliń­skie­go i zapro­szo­nych eks­per­tów, „Mind­ful­ness w dobie tech­no­lo­gii czy­li o bada­niu apli­ka­cji tre­nu­ją­cych uważ­ność”.

Udostępnij

To, co nam się rzuciło w oczy od razu, to że w tych narracjach widzimy silne tendencje zarówno do medykalizacji, czyli tworzenia definicji medycznych dla niemedycznych problemów. Czyli jeśli coś uznajemy w języku potocznym za poddenerwowanie, to mówiąc tak bardzo skrótowo [podniesiony poziom kortyzolu - Justyna Pokojska] tak, zasadniczo można to tak określić. Jest to przeniesienie też tego autorytetu na medyczne źródła. Czyli wyjaśniam jakiś problem, szukam rozwiązania, odwołując się do autorytetu medycyny, nauki, podając badania. Tam jest w ogóle bardzo dużo tego typu kwestii, czyli widzimy przejście od buddyjskich źródeł (...) na rzecz narracji medycznych.

― dr Marta Kołodziejska, DELab UW, Wydział Socjologii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Łukaszem Jonakiem (DELab UW) o aktualizacji Merge i jej konsekwencjach dla rynku kryptowalut.
Przewiń do góry