#109 Czy powinniśmy bać się systemów rozpoznawania twarzy?

Roz­wój nowych tech­no­lo­gii wią­że­my naj­czę­ściej z popra­wą kom­for­tu nasze­go życia, uspraw­nie­niem funk­cjo­no­wa­nia róż­nych jego obsza­rów i pomo­cą w codzien­nych czyn­no­ściach. Ist­nie­ją jed­nak tech­no­lo­gie, któ­re wzbu­dza­ją nie­po­kój, wią­żąc się z roz­ma­ity­mi kon­se­kwen­cja­mi. Jed­ną z takich tech­no­lo­gii są sys­te­my roz­po­zna­wa­nia twarzy. 

O tym, czym jest roz­po­zna­wa­nie twa­rzy, jak je regu­lo­wać oraz gdzie i kto korzy­sta z tego kon­tro­wer­syj­ne­go sys­te­mu opo­wia­da Zuzan­na Cho­iń­ska, ana­li­tycz­ka DELab UW i dok­to­rant­ka Szko­ły Dok­tor­skiej Nauk Spo­łecz­nych na Wydzia­le Pra­wa i Admi­ni­stra­cji UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- tech­no­lo­gicz­ne aspek­ty funk­cjo­no­wa­nia roz­po­zna­wa­nia twa­rzy,
- kra­je, w któ­rych sys­tem dzia­ła,
- kuli­sy gro­ma­dze­nia bazy danych zdjęć,
- funk­cjo­no­wa­nie sys­te­mu w trzech róż­nych porząd­kach praw­nych oraz róż­ni­ce mię­dzy kra­ja­mi,
- przy­kła­dy wyko­rzy­sty­wa­nia tech­no­lo­gii roz­po­zna­wa­nia twa­rzy,
- spo­łecz­ną recep­cję sys­te­mów,
- kon­tro­wer­sje wokół zasto­so­wa­nia sztucz­nej inte­li­gen­cji do roz­po­zna­wa­nia twa­rzy oby­wa­te­li,
- roz­wią­za­nia praw­ne, pozwa­la­ją­ce chro­nić oby­wa­te­li przed sys­te­ma­mi roz­po­zna­wa­nia twa­rzy,
- naj­bar­dziej restryk­cyj­ną poli­ty­kę zabez­pie­cze­nia oby­wa­te­li,
- obsza­ry, w któ­rych dziś dzia­ła­ją tech­no­lo­gie wyso­kie­go ryzy­ka,
- wyjąt­ki, któ­re pozwa­la­ją na moni­to­ring real time,
- naj­więk­sze oba­wy zwią­za­ne z roz­wo­jem technologii.

Udostępnij

Naj­bar­dziej popu­lar­ny przy­kład, z któ­rym sty­ka­my się na co dzień (…) to każ­dy z nas ma tele­fon z sys­te­mem roz­po­zna­wa­nia twa­rzy. To jest chy­ba naj­lep­szy przy­kład, gdzie ta tech­no­lo­gia jest po pro­stu obec­na w naszym życiu i pew­nie obec­na będzie jesz­cze bar­dziej. Z takich mniej widocz­nych przy­kła­dów moż­na wska­zać wyko­rzy­sty­wa­nie w sek­to­rze publicz­nym, na przy­kład sys­te­my na gra­ni­cach. Na gra­ni­cy Unii Euro­pej­skiej wyko­rzy­sty­wa­ny jest sys­tem do iden­ty­fi­ka­cji podróż­nych. W Sta­nach Zjed­no­czo­nych sto­so­wa­ny jest podob­ny sys­tem. I oczy­wi­ście już w samych pań­stwach, naj­czę­ściej na tere­nie Chin, wszy­scy oby­wa­te­le są widocz­ni dla kamer. W Chi­nach idzie to jesz­cze dalej.

― Zuzan­na Cho­iń­ska, DELab UW, Wydział Pra­wa i Admi­ni­stra­cji UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top