#110 Kres podziału na humanistów i ścisłowców

Panu­je powszech­ne prze­ko­na­nie o abso­lut­nym podzia­le na umy­sły huma­ni­stycz­ne i umy­sły ści­słe, szcze­gól­nie, gdy cho­dzi o kom­pe­ten­cje. Czy to praw­da i czy ten ste­reo­typ ma poważ­ne kon­se­kwen­cje dla nauki? 

O ste­reo­ty­po­wym podzia­le na huma­ni­stów i ści­słow­ców, mode­lo­wa­niu mate­ma­tycz­nym opo­wia­da­ją dr Aga­ta Komen­dant-Bro­dow­ska i dr Anna Bacz­ko-Dombi, adiunkt­ki na Wydzia­le Socjo­lo­gii UW i kie­row­nicz­ki pro­jek­tu ACTISS, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- źró­dło pomy­słu na przyj­rze­nie się podzia­ło­wi na umy­sły ści­słe i huma­ni­stycz­ne,
- powo­dy, dla któ­rych trze­ba odcza­ro­wy­wać nauki ści­słe,
- spro­fi­lo­wa­nie płcio­we pro­jek­tu oraz spo­so­by na zain­te­re­so­wa­nie mode­lo­wa­niem mate­ma­tycz­nym,
- zało­że­nia kur­sów onli­ne pro­wa­dzo­nych w ramach pro­jek­tu ACTISS i powo­dy, dla któ­rych odnio­sły suk­ces,
- zasa­dy i symu­la­cje, o któ­rych mowa jest w kur­sie,
- zmia­nę myśle­nia o kom­pe­ten­cjach,
- zało­że­nia i prze­wa­gi kie­run­ku socjo­lo­gia cyfrowa.

Kur­sy, o któ­rych mówi­ły eks­pert­ki odcin­ka dostęp­ne są na plat­for­mie Futu­re Learn oraz stro­nie pro­jek­tu ACTISS.

Udostępnij

Naszym celem było stwo­rze­nie oka­zji do zro­bie­nia pierw­sze­go kro­ku w świat mode­lo­wa­nia i symu­la­cji. Jest masa fan­ta­stycz­nych podejść do ana­li­zo­wa­nie róż­nych pro­ce­sów spo­łecz­nych, takich jak np. roz­cho­dze­nie się infor­ma­cji, jak migra­cje, zmia­na zacho­wań zwią­za­nych cho­ciaż­by ze zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi. Jest spo­ro kur­sów i mate­ria­łów, ale (…) więk­szość jest na bar­dzo zaawan­so­wa­nym pozio­mie. Taka oso­ba, któ­ra może nawet by chcia­ła, otwie­ra pod­ręcz­nik i na pierw­szej stro­nie widzi rów­na­nia i wie­lo­pię­tro­we robaczki.

― dr Aga­ta Komen­dant-Bro­dow­ska, Wydział Socjo­lo­gii UW

Naj­pierw mamy akto­rów, któ­rych oglą­da­my w praw­dzi­wych sytu­acjach i w któ­rymś momen­cie, to się nie dzie­je bar­dzo szyb­ko, tę całą ich war­stwę decy­zyj­ną prze­kła­da­my na licz­by, bo prze­cho­dzi­my w teo­rię gier (..,) bez war­stwy wizu­al­nej trud­no jest mówić o cyfer­kach, tego też się nauczy­ły­śmy w pro­jek­cie i nawet nie pró­bu­je­my tego robić. 
― dr Anna Bacz­ko-Dombi, Wydział Socjo­lo­gii UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Scroll to Top