#111 Dlaczego startupy chodzą stadami?

Kie­dy spoj­rzy­my na mapę duże­go mia­sta, w szcze­gól­no­ści takie­go, w któ­rym roz­wi­ja się bran­ża tech­no­lo­gicz­na, może­my mieć intu­icję, że fir­my tech­no­lo­gicz­ne loku­ją się w ści­śle okre­ślo­nych miej­scach. W War­sza­wie są dziel­ni­ce, w któ­rych jest wię­cej star­tu­pów tech­no­lo­gicz­nych niż gdzie indziej. Dla­cze­go aku­rat w tych miej­scach loku­je się wię­cej firm?

O tym, czy star­tu­py cho­dzą sta­da­mi, czy­li o bada­niu wzor­ca loka­li­za­cji star­tu­pów opo­wia­da Maria Kuba­ra, dok­to­rant­ka w Szko­le Dok­tor­skiej Nauk Spo­łecz­nych na kie­run­ku eko­no­mia i finan­se, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- czyn­ni­ki prze­strzen­ne, warun­ku­ją­ce moż­li­wo­ści star­tu,
- źró­dła zain­te­re­so­wa­nia bada­niem star­tu­pów,
- czyn­ni­ki wpły­wa­ją­ce na suk­ces star­tu­pów,
- róż­ni­ce mię­dzy dziel­ni­ca­mi War­sza­wy w tej kwe­stii,
- czyn­ni­ki loka­li­za­cyj­ne, któ­re mają wpływ na star­tu­py,
- powo­dy, dla któ­rych star­tu­py wędru­ją sta­da­mi,
- zało­że­nia meto­dy bada­nia sie­ci neu­ro­no­wych,
- meto­do­lo­gię bada­nia eks­pert­ki – DBSCAN, ker­nel den­si­ty esti­ma­tion,
- moż­li­wo­ści mode­lu skon­stru­owa­ne­go przez eks­pert­kę
- prze­wi­dy­wa­ne efek­ty bada­nia,
- inne zasto­so­wa­nia reku­ren­cyj­nych sie­ci neuronowych.

Zapis semi­na­rium „Cyfry­za­cja pod lupą nauki” z udzia­łem Marii Kuba­ry, w któ­rym opo­wia­da wię­cej o meto­do­lo­gii i wyni­kach bada­nia do obej­rze­nia na stro­nie „Cza­so­prze­strzen­ne wzor­ce loka­li­za­cyj­ne star­tu­pów tech­no­lo­gicz­nych – RNN w pro­gno­zo­wa­niu wewnątrz­miej­skich kla­strów star­tu­pów”.

Udostępnij

Tych czyn­ni­ków małej ska­li nadal jest bar­dzo dużo. To jest też coś, czym się zaj­mu­ję w moim dok­to­ra­cie, żeby po pro­stu zwró­cić uwa­gę na to, że nawet taka prze­strzeń, jak to nazy­wam, na pozio­mie mikro­ge­ogra­ficz­nym, takim, któ­ry wyda­wa­ło­by się w dużej ska­li nie ma zna­cze­nia, jed­nak bar­dzo moc­no wpły­wa na to, w jaki spo­sób się zacho­wu­je­my i jakie może­my mieć póź­niej szan­se (…) Sta­da sta­ru­pów tech­no­lo­gicz­nych, z tego, co do tej pory odkry­łam w pierw­szym eta­pie badań – loku­ją się róż­nie, w zależ­no­ści od roku. Naj­wię­cej jest ich oczy­wi­ście w Śród­mie­ściu. One się poja­wia­ją w róż­nych miej­scach, ale na pew­no to, co moż­na po nich zauwa­żyć, to że zawsze są stadne.

― Maria Kuba­ra, Szko­ła Dok­tor­ska Nauk Spo­łecz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr. Michałem Boni i Bartoszem Ślosarskim o państwie 4.0 i datafikacji.
Z prof. Joanną Siwińską-Gorzelak i dr Katarzyną Nosalską o przemyśle 4.0 i rewolucji technologicznej.
Z Jowitą Michalską i prof. Magdaleną Słok-Wódkowską o globalizacji 4.0 i regulacjach.
Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową i dr. Dawidem Szarańskim o pracy 4.0 i kluczowych kompetencjach.
Z Filipem Konopczyńskim i dr. Wojciechem Hardym o konsumpcji 4.0 i rozwoju genAI.
Z Katarzyną Szymielewicz i dr Joanną Mazur o rynku 4.0 i platformach cyfrowych.
Tematy: platformy
Scroll to Top