#2 Czy wyroki w sprawach Schremsa zmienią internet?

Co jakiś czas naszym oczom uka­zu­ją się nagłów­ki mówią­ce, że nad­cho­dzi koniec inter­ne­tu, jaki zna­my. Jed­ną z oka­zji do wiesz­cze­nia jego rychłej śmier­ci była spra­wa Schrem­sa, gdy wyrok Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej przed­sta­wia­ny był jako prze­łom zmie­nia­ją­cy funk­cjo­no­wa­nia firm dzia­ła­ją­cych w sek­to­rze cyfro­wym. Od wyro­ku minę­ło tro­chę cza­su – dziś mamy oka­zję zwe­ry­fi­ko­wać, że nie wyglą­da na to, by inter­net miał się zmie­nić. Jakie zna­cze­nie dla sek­to­ra cyfro­we­go mają spra­wy Schrem­sa? Co wła­ści­wie zmie­nia­ją i dla­cze­go zagad­nie­nie mię­dzy­na­ro­do­wych trans­fe­rów danych jest tak ważne?

O mię­dzy­na­ro­do­wych trans­fe­rach danych, przed­sta­wia­nych jako game chan­ger dla wiel­kich firm tech­no­lo­gicz­nych opo­wia­da dr Lau­ra Drech­sler, badacz­ka w KU Leu­ven, któ­ra w swo­ich ana­li­zach podej­mu­je tema­ty­kę praw w mię­dzy­na­ro­do­wych trans­fe­rach danych oso­bo­wych. Odci­nek pro­wa­dzi dr Joan­na Mazur, ana­li­tycz­ka DELab UW i adiunkt­ka na Wydzia­le Zarzą­dza­nia UW. Tema­tem pod­ca­stu są takie zagad­nie­nia, jak:
- defi­ni­cja mię­dzy­na­ro­do­wych trans­fe­rów danych,
- spo­so­by roz­wią­za­nia trud­no­ści, zwią­za­nych z koniecz­no­ścią roz­róż­nie­nia danych oso­bo­wych od nie­oso­bo­wych,
- zna­cze­nie eko­no­micz­ne i spo­łecz­ne roz­wią­zań,
- wyzwa­nia, sto­ją­ce przed użyt­kow­ni­ka­mi usług,
- pod­sta­wy zgod­nych z pra­wem trans­fe­rów danych,
- spra­wy Schrems I i Schrems II,
- oce­na aktu­al­nie dzia­ła­ją­cych rozwiązań.

Udostępnij

One thing that the Court has been high­li­gh­ting in both Schre­m’s cases is that indi­vi­du­als need to have a legal reme­dy to access rec­ti­fy or raise the per­so­nal data that has been acces­sed in that third coun­try by govern­men­tal autho­ri­ties. So if you take the case of the US here. They refer to data that has been acces­sed by us natio­nal secu­ri­ty agen­cies under the very bro­ad natio­nal secu­ri­ty laws that they have in the US and in such a situ­ation. The court says you need to have as an indi­vi­du­al a legal reme­dy and then you need to be able to access your data so you under­stand what kind of data to have abo­ut you. You know to be able to rec­ti­fy it if it’s wrong and you need to be able to era­se it if they don’t have any reasons to keep the data abo­ut you in the first pla­ce and I think the­se are inde­ed the key rights that indi­vi­du­als sho­uld have in such situ­ations. At least I don’t real­ly see them in a new deci­sion. They men­tio­ned some­thing abo­ut a legal reme­dy but it’s not real­ly a reme­dy to get access cer­ti­fi­ca­tion or wages. It’s a legal reme­dy to some­how check any access to data that has hap­pe­ned. But if you don’t have access to the data in the first pla­ce you will not real­ly know that. 

―dr Lau­ra Drech­sler, KU Leuven

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Agustinem Cocola-Gant na temat wpływu platform cyfrowych - takich jak Airbnb - na rynek mieszkaniowy.
Tematy: platformy
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top