11 października 2016 r. DELab UW na konferencji Readie

11 paź­dzier­ni­ka 2016 roku Kri­stof Gyodi, Michał Paliń­skiJusty­na Pokoj­ska repre­zen­to­wa­li DELab UW pod­czas corocz­ne­go spo­tka­nia przed­sta­wi­cie­li sie­ci badaw­czej Readie. Tego­rocz­ny szczyt pod hasłem „Digi­tal, done bet­ter” odbył się w Ber­li­nie, w sie­dzi­bie Fun­da­cji Kon­ra­da Adenauera.

Było to pierw­sze ple­nar­ne spo­tka­nie, w któ­rym wzię­ło udział prze­szło 100 mini­strów, sekre­ta­rzy sta­nu, przed­sta­wi­cie­li admi­ni­stra­cji publicz­nej i wybra­nych repre­zen­tan­tów z 23 kra­jów, któ­rzy kształ­tu­ją stra­te­gie digi­ta­li­za­cji Euro­py. Pane­li­ści dys­ku­to­wa­li  na temat budo­wa­nia wspól­nej poli­ty­ki wspie­ra­nia nowych tech­no­lo­gii i kre­owa­nia atmos­fe­ry sprzy­ja­ją­cej inno­wa­cjom. Wśród obec­nych przed­sta­wi­cie­li 23 kra­jów głos zabra­li m.in. wio­dą­cy futu­ry­sta, Pat Kane, była Mini­ster Cyfry­za­cji Taj­wa­nu, Jac­lyn Tsai i Wice­pre­mier Sło­we­nii, Boris Koprivnikar.

Pod­czas spo­tka­nia roz­pa­try­wa­ne były trzy klu­czo­we zagadnienia:

1. Jakiej przy­szło­ści chce­my? Jak wyobra­ża­my sobie świat w 2050 roku?
2. W jaki spo­sób przed­sta­wi­cie­le admi­ni­stra­cji publicz­nej mogą wyko­rzy­sty­wać narzę­dzia cyfro­we (np. e‑governence) do uspraw­nie­nia pro­ce­su zarzą­dza­nia pań­stwem i jego obywatelami?
3. Jak prze­kuć dobre prak­ty­ki sto­so­wa­ne w pro­ce­sie digi­ta­li­za­cji kra­jów euro­pej­skich we wspól­ny suk­ces współ­cze­sne­go świa­ta cyfrowego?

Dys­ku­tan­ci pod­kre­śla­li wyzwa­nia zwią­za­ne z nie­wy­star­cza­ją­cą kon­ku­ren­cyj­no­ścią euro­pej­skiej gospo­dar­ki cyfro­wej w porów­na­niu do wio­dą­cych cen­trów inno­wa­cji w USA i Azji.

Wśród waż­nych przy­czyn tego sta­nu rze­czy wska­za­no m.in.: nie­wy­star­cza­ją­cą ska­lo­wal­ność euro­pej­skich start-upów i nasi­la­ją­ce się zja­wi­sko zbyt wcze­sne­go prze­no­sze­nia się nowo powsta­łych firm ICT zało­żo­nych na tere­nie UE przede wszyst­kim do Doli­ny Krze­mo­wej. Skut­ku­je to prze­wa­gą USA nad UE w two­rze­niu tzw. „jed­no­roż­ców” tzn. start-upów o war­to­ści powy­żej 1 mld USD (w 2015r. w UE tyl­ko 13 firm uzy­ska­ło taki sta­tus, w porów­na­niu do aż 22 start-upów w USA).

Pod­kre­śla­no rów­nież potrze­bę wspar­cia „sek­to­ra” start-upów poprzez stwo­rze­nie przy­ja­zne­go oto­cze­nia regu­la­cyj­ne­go zarów­no na pozio­mie kra­jo­wym, jak i wspól­no­to­wym (m.in. odpi­sy wydat­ków na inno­wa­cje, pro­in­we­sty­cyj­ne ulgi podat­ko­we, pro­gra­my współ­fi­nan­su­ją­ce tech­no­lo­gie i roz­wią­za­nia inno­wa­cyj­ne). W tym kon­tek­ście pozy­tyw­nie odnie­sio­no się do unij­ne­go pro­gra­mu Hory­zont 2020 i Start-up Euro­pe Ini­tia­ti­ve, w ramach któ­rych start-upy, w szcze­gól­no­ści dzia­ła­ją­ce w obsza­rze ICT, mogą otrzy­mać finan­so­wa­nie, pora­dy eks­perc­kie (w tym pomoc praw­ną) oraz dostęp do koope­ra­cyj­nych sie­ci wymia­ny wie­dzy (networ­king).

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/12/readie1.png

Scroll to Top