30 listopada 2017 r. Forum Ekspansji Internetu Rzeczy

Zapra­sza­my przed­się­bior­ców do udzia­łu w Forum Eks­pan­sji Inter­ne­tu Rze­czy, któ­re odbę­dzie się 30 listo­pa­da br. w Hote­lu Bul­war w Toru­niu. Pod­czas Forum wystą­pi 30 eks­per­tów, któ­rzy podzie­lą się prak­tycz­ną wie­dzą na temat bły­ska­wicz­nie roz­wi­ja­ją­cych się tech­no­lo­gii w ramach Inter­ne­tu Rze­czy. Nato­miast pod­czas Gali Forum ogło­sze­ni zosta­ną zwy­cięz­cy kon­kur­su Lide­rzy Inno­wa­cji Pomo­rza i Kujaw.

 

RZECZOWO O INTERNECIE RZECZY

Toruń­ska Agen­cja Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go orga­ni­zu­je Forum Eks­pan­sji, któ­re w tym roku poświę­co­ne jest Inter­ne­to­wi Rze­czy (IoT)*.

Dla­cze­go war­to wziąć udział w Forum?:

 • prze­ko­nasz się czy i w jaki spo­sób Inter­net Rze­czy poma­ga w zdo­by­wa­niu nowych klien­tów i opty­ma­li­zo­wa­niu kosz­tów dzia­łal­no­ści gospodarczej,
 • uzy­skasz prak­tycz­ną wie­dzę na temat nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i inno­wa­cyj­ne­go zarzą­dza­nia biznesem,
 • będzie to oka­zja do spo­tkań i networ­kin­gu dla twór­ców roz­wią­zań IoT oraz wła­ści­cie­li firm goto­wych absor­bo­wać pomy­sły z branży.

 Co w programie?:

 • wystą­pie­nia bli­sko 30 eks­per­tów z zakre­su nowych tech­no­lo­gii, wśród nich Kri­stóf Gyó­di, ana­liy­uk DELab UW, dok­to­rant na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych UW, w wystą­pie­niu „IoT zmie­ni wszyst­ko: nowe mode­le wytwa­rza­nia war­to­ści od fabry­ki do konsumenta”,
 • pane­le dyskusyjne,
 • wysta­wa roz­wią­zań firm tech­no­lo­gicz­nych z bran­ży IoT,
 • Regio­nal­ne Forum Innowacji,
 • Gala Forum połą­czo­na z wrę­cze­niem nagród naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nym fir­mom z regionu,
 • inau­gu­ra­cja IoT North Poland Hub.

 Przyjdź, jeśli:

 • jesteś przed­się­bior­cą (bez wzglę­du na bran­żę), nie lubisz stać w miej­scu i szu­kasz nowych prze­wag konkurencyjnych,
 • jesteś star­tu­pem i chcesz spo­tkać innych twór­ców roz­wią­zań IoT,
 • inte­re­su­jesz się zagad­nie­nia­mi IoT i chcesz być na bie­żą­co z nowo­cze­sny­mi technologiami.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje, pro­gram i for­mu­larz zgło­sze­nio­wy są na stro­nie: www.forumekspansji.pl.

Udział w wyda­rze­niu jest bez­płat­ny, obo­wią­zu­ją zapisy.

Zapra­sza­my do udziału!

*Inter­net Rzecz (Inter­net of things, IoT) – sieć fizycz­nych przed­mio­tów (rze­czy), któ­re dzię­ki wbu­do­wa­nym czuj­ni­kom i dostę­po­wi do inter­ne­tu potra­fią komu­ni­ko­wać się zarów­no z czło­wie­kiem, jak i mię­dzy sobą (źró­dło: Nata­lia Hatalska).

Scroll to Top