#47 Zielnik w cyfrowej erze

Tematy: cyfryzacja

Tema­tem dwu­dzie­ste­go pierw­sze­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” są ziel­ni­ki. Słu­żą pozna­niu, skla­sy­fi­ko­wa­niu i opi­sa­niu roślin. Czy w świe­cie inter­ne­tu i powszech­ne­go dostę­pu do wła­ści­wie każ­dej wie­dzy jest jesz­cze sens zbie­ra­nia roślin, wkle­ja­nia ich do albu­mów i mister­ne­go opisywania?

Wie­dzą eks­perc­ką i doświad­cze­niem dzie­li się dr Maja Gra­ni­szew­ska z Cen­trum Nauk Bio­lo­gicz­no-Che­micz­nych UW, kie­row­nicz­ka pro­jek­tu „Ziel­nik”, któ­ra odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- pro­ces digi­ta­li­za­cji ziel­ni­ków oraz cel, w jakim się go prze­pro­wa­dza,
- ist­nie­nie roślin, któ­re nie zosta­ły dotąd jesz­cze opi­sa­ne,
- obsza­ry, w któ­rych swo­ją wie­dzą mogą poma­gać nam her­ba­rze,
- zain­te­re­so­wa­nie sfe­ry biz­ne­su rośli­na­mi, spo­so­ba­mi ich upra­wy i wyko­rzy­sta­nia,
- meto­dy two­rze­nia ziel­ni­ków w dobie smart­fo­nów,
- spo­so­by, by zachę­cić dzie­ci do zain­te­re­so­wa­nia się bota­ni­ką i przyrodą.

Udostępnij

Wyzwa­niem nie są tutaj mchy i poro­sty, ale grzy­by, bo grzy­by cho­ciaż nie są rośli­na­mi, to histo­rycz­nie tak­że zwią­za­ne są ziel­ni­ka­mi i u nas mamy duży zbiór grzy­bów. Daw­niej do ziel­ni­ka sta­ra­no się je jakoś kro­ić, ale teraz jest przy­ję­ta prak­ty­ka susze­nia tak, jak­by­śmy suszy­li w suszar­ce do celów spo­żyw­czych i póź­niej dobra foto­gra­fia jest w sta­nie oddać ich trój­wy­mia­ro­wość. Czę­sto koniecz­ne jest wyko­na­nie zdję­cia z kil­ku stron […] Jedy­na rada, któ­rą chcia­ła­bym prze­ka­zać, to jeże­li ktoś poka­zu­je nam coś cen­ne­go, coś rzad­kie­go, to powstrzy­maj­my się, by od razu foto­gra­fo­wać mając nasz smart­fon, bo w momen­cie wyko­na­nia zdję­cia mamy tę loka­li­za­cję i jeśli jest ona udo­stęp­nio­na, to róż­ni kolek­cjo­ne­rzy mogą się szyb­ko zja­wić, by pozy­skać ten okaz i szyb­ko może dojść do cał­ko­wi­te­go znisz­cze­nia stanowiska.
― dr Maja Gra­ni­szew­ska, Cen­trum Nauk Bio­lo­gicz­no-Che­micz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Łukaszem Nawaro (WNE UW, DELab UW) o stabilności wirtualnych walut.
Z Dorotą Sidor (CKC UW) o nauczaniu zdalnym na UW.
Z dr Joanną Mazur (DELab UW, WZ UW) o założeniach i regulacjach prawnych algorytmów.
Z prof. Mikołajem Lewickim i Feliksem Tuszko (Wydział Socjologii UW) o NFT.
Z prof. Mikołajem Jasińskim (Wydział Socjologii UW) o analizach z użyciem danych z systemu ELA.
Z dr Natalią Juchniewicz (Wydział Filozofii UW) o flaneurowaniu w dobie mediów cyfrowych.
Przewiń do góry