#47 Zielnik w cyfrowej erze

Tematy: cyfryzacja

Tema­tem dwu­dzie­ste­go pierw­sze­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” są ziel­ni­ki. Słu­żą pozna­niu, skla­sy­fi­ko­wa­niu i opi­sa­niu roślin. Czy w świe­cie inter­ne­tu i powszech­ne­go dostę­pu do wła­ści­wie każ­dej wie­dzy jest jesz­cze sens zbie­ra­nia roślin, wkle­ja­nia ich do albu­mów i mister­ne­go opisywania?

Wie­dzą eks­perc­ką i doświad­cze­niem dzie­li się dr Maja Gra­ni­szew­ska z Cen­trum Nauk Bio­lo­gicz­no-Che­micz­nych UW, kie­row­nicz­ka pro­jek­tu „Ziel­nik”, któ­ra odpo­wia­da na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- pro­ces digi­ta­li­za­cji ziel­ni­ków oraz cel, w jakim się go prze­pro­wa­dza,
- ist­nie­nie roślin, któ­re nie zosta­ły dotąd jesz­cze opi­sa­ne,
- obsza­ry, w któ­rych swo­ją wie­dzą mogą poma­gać nam her­ba­rze,
- zain­te­re­so­wa­nie sfe­ry biz­ne­su rośli­na­mi, spo­so­ba­mi ich upra­wy i wyko­rzy­sta­nia,
- meto­dy two­rze­nia ziel­ni­ków w dobie smart­fo­nów,
- spo­so­by, by zachę­cić dzie­ci do zain­te­re­so­wa­nia się bota­ni­ką i przyrodą.

Udostępnij

Wyzwaniem nie są tutaj mchy i porosty, ale grzyby, bo grzyby chociaż nie są roślinami, to historycznie także związane są zielnikami i u nas mamy duży zbiór grzybów. Dawniej do zielnika starano się je jakoś kroić, ale teraz jest przyjęta praktyka suszenia tak, jakbyśmy suszyli w suszarce do celów spożywczych i później dobra fotografia jest w stanie oddać ich trójwymiarowość. Często konieczne jest wykonanie zdjęcia z kilku stron [...] Jedyna rada, którą chciałabym przekazać, to jeżeli ktoś pokazuje nam coś cennego, coś rzadkiego, to powstrzymajmy się, by od razu fotografować mając nasz smartfon, bo w momencie wykonania zdjęcia mamy tę lokalizację i jeśli jest ona udostępniona, to różni kolekcjonerzy mogą się szybko zjawić, by pozyskać ten okaz i szybko może dojść do całkowitego zniszczenia stanowiska.
― dr Maja Graniszewska, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry