#49 AAAAutomatyzacja, czyli zatrudnię robota

Tema­tem dwu­dzie­ste­go dru­gie­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” jest auto­ma­ty­za­cja pra­cy. 5 lat temu usły­sze­li­śmy nie­po­ko­ją­ce pro­gno­zy, doty­czą­ce pro­ce­su auto­ma­ty­za­cji, któ­ry miał dopro­wa­dzić do reduk­cji licz­by eta­tów aż 40% pra­cow­ni­ków. Tym­cza­sem – wszy­scy pra­cu­je­my. Czy to ana­li­ty­cy pomy­li­li się w swo­ich obli­cze­niach, czy po pro­stu nie zauwa­ża­my skut­ków postę­pu­ją­cej automatyzacji?

Wie­dzą eks­perc­ką i wyni­ka­mi swo­ich badań dzie­li się Satia Roży­nek, ana­li­tycz­ka DELab UW i dok­to­rant­ka na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- zawo­dy, któ­re powin­ny oba­wiać się utra­ty pra­cy,
- spo­so­by ope­ra­cjo­na­li­za­cji pro­ce­su auto­ma­ty­za­cji
- tech­ni­ki mie­rze­nia nara­że­nia poszcze­gól­nych zawo­dów na auto­ma­ty­za­cję,
- sce­na­riusz, w któ­rym tech­no­lo­gia jedy­nie uzu­peł­nia naszą pra­cę, ale jej nie zastę­pu­je,
- spo­so­by opi­sy­wa­nia pro­ce­su auto­ma­ty­za­cji,
- regio­nal­ne pra­wi­dło­wo­ści i podział na obsza­ry zauto­ma­ty­zo­wa­ne i bazu­ją­ce na pra­cy ludz­kiej,
- bez­pie­czeń­stwo zatrud­nie­nia w Pol­sce na tle innych krajów.

Udostępnij

Na poziomie indywidualnym można spojrzeć na zadania wykonywane przez pracownika i spróbować pogrupować na zadania, które są bardziej powtarzalne, bardziej rutynowe i na zadania, które wymagają bardziej abstrakcyjnego podejścia, abstrakcyjnego myślenia, ale także te, które wymagają interakcji międzyludzkiej. To teraz oczywiście może się trochę zmienić po pandemii, ale generalnie tak było z zasady. Patrzymy na grupy zadań powtarzalnych, zarówno tych umysłowych, jak i fizycznych i tych nierutynowych, dzieląc je na grupy i przypisując im poszczególne miary. Z tymi miarami możemy już możemy patrzeć, w jaki sposób liczyć, jak dana jednostka, jak bardzo narażona jest na automatyzację zadań.
― Satia Rożynek, DELab UW, WNE UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry