#49 AAAAutomatyzacja, czyli zatrudnię robota

Tema­tem dwu­dzie­ste­go dru­gie­go odcin­ka dru­gie­go sezo­nu pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” jest auto­ma­ty­za­cja pra­cy. 5 lat temu usły­sze­li­śmy nie­po­ko­ją­ce pro­gno­zy, doty­czą­ce pro­ce­su auto­ma­ty­za­cji, któ­ry miał dopro­wa­dzić do reduk­cji licz­by eta­tów aż 40% pra­cow­ni­ków. Tym­cza­sem – wszy­scy pra­cu­je­my. Czy to ana­li­ty­cy pomy­li­li się w swo­ich obli­cze­niach, czy po pro­stu nie zauwa­ża­my skut­ków postę­pu­ją­cej automatyzacji?

Wie­dzą eks­perc­ką i wyni­ka­mi swo­ich badań dzie­li się Satia Roży­nek, ana­li­tycz­ka DELab UW i dok­to­rant­ka na Wydzia­le Nauk Eko­no­micz­nych UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- zawo­dy, któ­re powin­ny oba­wiać się utra­ty pra­cy,
- spo­so­by ope­ra­cjo­na­li­za­cji pro­ce­su auto­ma­ty­za­cji
- tech­ni­ki mie­rze­nia nara­że­nia poszcze­gól­nych zawo­dów na auto­ma­ty­za­cję,
- sce­na­riusz, w któ­rym tech­no­lo­gia jedy­nie uzu­peł­nia naszą pra­cę, ale jej nie zastę­pu­je,
- spo­so­by opi­sy­wa­nia pro­ce­su auto­ma­ty­za­cji,
- regio­nal­ne pra­wi­dło­wo­ści i podział na obsza­ry zauto­ma­ty­zo­wa­ne i bazu­ją­ce na pra­cy ludz­kiej,
- bez­pie­czeń­stwo zatrud­nie­nia w Pol­sce na tle innych krajów.

Udostępnij

Na pozio­mie indy­wi­du­al­nym moż­na spoj­rzeć na zada­nia wyko­ny­wa­ne przez pra­cow­ni­ka i spró­bo­wać pogru­po­wać na zada­nia, któ­re są bar­dziej powta­rzal­ne, bar­dziej ruty­no­we i na zada­nia, któ­re wyma­ga­ją bar­dziej abs­trak­cyj­ne­go podej­ścia, abs­trak­cyj­ne­go myśle­nia, ale tak­że te, któ­re wyma­ga­ją inte­rak­cji mię­dzy­ludz­kiej. To teraz oczy­wi­ście może się tro­chę zmie­nić po pan­de­mii, ale gene­ral­nie tak było z zasa­dy. Patrzy­my na gru­py zadań powta­rzal­nych, zarów­no tych umy­sło­wych, jak i fizycz­nych i tych nie­ru­ty­no­wych, dzie­ląc je na gru­py i przy­pi­su­jąc im poszcze­gól­ne mia­ry. Z tymi mia­ra­mi może­my już może­my patrzeć, w jaki spo­sób liczyć, jak dana jed­nost­ka, jak bar­dzo nara­żo­na jest na auto­ma­ty­za­cję zadań.
― Satia Roży­nek, DELab UW, WNE UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top