#50 Czy można przytulić robota?

W jubi­le­uszo­wym, pięć­dzie­sią­tym odcin­ku pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” pochy­li­li­śmy się nad klu­czo­wy­mi pyta­nia­mi doty­czą­cy­mi cyfry­za­cji. Czy moż­na przy­tu­lić robo­ta (i czy musi być zbu­do­wa­ny z drew­na, by nie było dziw­nie)? Czy spa­cer z robo-psem róż­nił­by się od spa­ce­ru z kla­sycz­nym czwo­ro­no­giem? Na koniec cze­ka nas pokrze­pia­ją­ca puenta.

Swo­ją wie­dzą i nie­oczy­wi­sty­mi prze­my­śle­nia­mi dzie­lą się Tosia (8 lat), Pola (8 lat), Gustaw (7 lat), Fra­nek (9 lat) oraz Iga (5,5 roku), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- miej­sca, w któ­rych moż­na dziś spo­tkać praw­dzi­we­go robo­ta,
- czyn­no­ści, w któ­rych mogą wyrę­czyć nas robo­ty i czy nale­ży bać się trans­for­ma­cji w robo­ta,
- czy moż­na budo­wać robo­ty z drew­na,
- czy świat, w któ­rym robo­ty będą robić za nas wszyst­ko fak­tycz­nie jest speł­nie­niem marzeń,
- powo­dy, dla któ­rych war­to uczyć się pil­nie i wybrać dobre stu­dia,
- czyn­ni­ki naj­waż­niej­sze w dro­dze do suk­ce­su w scy­fry­zo­wa­nym świe­cie,
- tech­no­lo­gie, bez któ­rych abso­lut­nie nie wyobra­ża­ją sobie życia i czy tech­no­lo­gie wygry­wa­ją w star­ciu z praw­dzi­wym świa­tem,
- świat za 50 lat i czy w każ­dym kra­ju będzie sztucz­na inte­li­gen­cja,
- tech­no­lo­gie, któ­re posia­da Izra­el i któ­ry­mi powi­nien podzie­lić się z resz­tą świa­ta,
- w czym zastą­pią nas robo­ty i czy to w ogó­le idea war­ta rozważenia.

Udostępnij

[Czy z takim robotem można byłoby się przyjaźnić?]
Jakby był miły, to oczywiście, ja bym chciał mieć takiego kumpla, którym bawię się, gram - to oczywiście. Ale gdyby był jakiś taki, kompletnie sztuczny, taki jak (...) sztywniak, który nic nie robi, tylko siedzi, to nie. Taki, który ma uczucia bym wolał.
Tak jak powiedział Franek, nie chciałabym, żeby był metalowy i nie miał uczuć.
Ale metalowy musiałby być, nie? Bo jakby drewniany robot, to trochę dziwnie. Chyba, że chodziło ci, żeby nie był wprost taki na zewnątrz metalowy.
― Franek i Tosia

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry