#50 Czy można przytulić robota?

W jubi­le­uszo­wym, pięć­dzie­sią­tym odcin­ku pod­ca­stu „Efekt Sie­ci” pochy­li­li­śmy się nad klu­czo­wy­mi pyta­nia­mi doty­czą­cy­mi cyfry­za­cji. Czy moż­na przy­tu­lić robo­ta (i czy musi być zbu­do­wa­ny z drew­na, by nie było dziw­nie)? Czy spa­cer z robo-psem róż­nił­by się od spa­ce­ru z kla­sycz­nym czwo­ro­no­giem? Na koniec cze­ka nas pokrze­pia­ją­ca puenta.

Swo­ją wie­dzą i nie­oczy­wi­sty­mi prze­my­śle­nia­mi dzie­lą się Tosia (8 lat), Pola (8 lat), Gustaw (7 lat), Fra­nek (9 lat) oraz Iga (5,5 roku), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- miej­sca, w któ­rych moż­na dziś spo­tkać praw­dzi­we­go robo­ta,
- czyn­no­ści, w któ­rych mogą wyrę­czyć nas robo­ty i czy nale­ży bać się trans­for­ma­cji w robo­ta,
- czy moż­na budo­wać robo­ty z drew­na,
- czy świat, w któ­rym robo­ty będą robić za nas wszyst­ko fak­tycz­nie jest speł­nie­niem marzeń,
- powo­dy, dla któ­rych war­to uczyć się pil­nie i wybrać dobre stu­dia,
- czyn­ni­ki naj­waż­niej­sze w dro­dze do suk­ce­su w scy­fry­zo­wa­nym świe­cie,
- tech­no­lo­gie, bez któ­rych abso­lut­nie nie wyobra­ża­ją sobie życia i czy tech­no­lo­gie wygry­wa­ją w star­ciu z praw­dzi­wym świa­tem,
- świat za 50 lat i czy w każ­dym kra­ju będzie sztucz­na inte­li­gen­cja,
- tech­no­lo­gie, któ­re posia­da Izra­el i któ­ry­mi powi­nien podzie­lić się z resz­tą świa­ta,
- w czym zastą­pią nas robo­ty i czy to w ogó­le idea war­ta rozważenia.

Udostępnij

[Czy z takim robo­tem moż­na było­by się przyjaźnić?] 
Jak­by był miły, to oczy­wi­ście, ja bym chciał mieć takie­go kum­pla, któ­rym bawię się, gram – to oczy­wi­ście. Ale gdy­by był jakiś taki, kom­plet­nie sztucz­ny, taki jak (…) sztyw­niak, któ­ry nic nie robi, tyl­ko sie­dzi, to nie. Taki, któ­ry ma uczu­cia bym wolał.
Tak jak powie­dział Fra­nek, nie chcia­ła­bym, żeby był meta­lo­wy i nie miał uczuć. 
Ale meta­lo­wy musiał­by być, nie? Bo jak­by drew­nia­ny robot, to tro­chę dziw­nie. Chy­ba, że cho­dzi­ło ci, żeby nie był wprost taki na zewnątrz metalowy.
― Fra­nek i Tosia

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top