#51 Targeted recycling – co kryją w sobie nasze urządzenia?

Na wysy­pi­ska tra­fia­ją codzien­nie tony zło­mu elek­tro­nicz­ne­go i odpa­dów tech­no­lo­gicz­nych. Z pomo­cą inno­wa­cyj­nych metod – w rozu­mie­niu tech­no­lo­gicz­nym, śro­do­wi­sko­wym i eko­no­micz­nym – uda­je się z nich odzy­skać… meta­le szla­chet­ne. Czy zatem w naszych urzą­dze­niach kry­ją się pokła­dy sre­bra i zło­ta? Co moż­na odzy­skać z zepsu­te­go kom­pu­te­ra i jak w prak­ty­ce wyglą­da ten proces?

Wie­dzą eks­perc­ką w zakre­sie inno­wa­cyj­nych metod odzy­ski­wa­nia surow­ców dzie­li się dr hab. Woj­ciech Hyk (CNBCh UW), kie­row­nik Gre­en­met Lab, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- meta­le, któ­re moż­na odzy­ski­wać z odpa­dów elek­tro­nicz­nych,
- źró­dła pocho­dze­nia odpa­dów do odzy­sku,
- pro­ce­du­rę odzy­ski­wa­nia meta­li szla­chet­nych z elek­tro­śmie­ci,
- spo­so­by ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia odzy­ska­nych mate­ria­łów,
- kosz­ty zwią­za­ne z pro­ce­sem tar­ge­ted recyc­ling,
- ogra­ni­cze­nia (poza wie­dzą i know-how) wyko­rzy­sta­nia odpa­dów,
- defi­ni­cję tar­ge­ted recycling.

Udostępnij

Jeśli sku­pi­my się na obsza­rze Unii Euro­pej­skiej, to fak­tycz­nie ten sprzęt, któ­ry sta­je się odpa­dem, elek­tro­śmie­cia­mi, to jest oko­ło 10 ton rocz­nie. Tro­chę sta­ty­sty­ki – to, co śred­nio w Euro­pie uda­je się, to jest odzysk na pozio­mie oko­ło 30%, czy­li moż­na powie­dzieć, że oko­ło 1/3 tych surow­ców, o któ­rych wspo­mnia­łem na począt­ku, uda­je się odzy­skać, na nowo mieć te surow­ce (…) my w pro­jek­cie Gre­en­Met jeste­śmy sku­pie­ni na odzy­ski­wa­niu meta­licz­nej czę­ści [e‑odpadów], a to sło­wo Gre­en suge­ru­je, że budu­je­my czy pró­bu­je­my opra­co­wać meto­dy, któ­re są w obsza­rze zie­lo­nej che­mii, czy­li dodat­ko­wo nie chce­my jesz­cze tą samą meto­dą two­rzyć nowych odpa­dów – z prze­two­rze­nie zwią­za­ny jest pro­ces, któ­ry wyko­rzy­stu­je pew­ne mate­ria­ły dodat­ko­we i z tych mate­ria­łów może­my uzy­skać to, o co nam cho­dzi, ale przy oka­zji może­my czymś „wzbo­ga­cić”.
― prof. Woj­ciech Hyk (CNBCh UW)

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top