#51 Targeted recycling – co kryją w sobie nasze urządzenia?

Na wysy­pi­ska tra­fia­ją codzien­nie tony zło­mu elek­tro­nicz­ne­go i odpa­dów tech­no­lo­gicz­nych. Z pomo­cą inno­wa­cyj­nych metod – w rozu­mie­niu tech­no­lo­gicz­nym, śro­do­wi­sko­wym i eko­no­micz­nym – uda­je się z nich odzy­skać… meta­le szla­chet­ne. Czy zatem w naszych urzą­dze­niach kry­ją się pokła­dy sre­bra i zło­ta? Co moż­na odzy­skać z zepsu­te­go kom­pu­te­ra i jak w prak­ty­ce wyglą­da ten proces?

Wie­dzą eks­perc­ką w zakre­sie inno­wa­cyj­nych metod odzy­ski­wa­nia surow­ców dzie­li się dr hab. Woj­ciech Hyk (CNBCh UW), kie­row­nik Gre­en­met Lab, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- meta­le, któ­re moż­na odzy­ski­wać z odpa­dów elek­tro­nicz­nych,
- źró­dła pocho­dze­nia odpa­dów do odzy­sku,
- pro­ce­du­rę odzy­ski­wa­nia meta­li szla­chet­nych z elek­tro­śmie­ci,
- spo­so­by ponow­ne­go wyko­rzy­sta­nia odzy­ska­nych mate­ria­łów,
- kosz­ty zwią­za­ne z pro­ce­sem tar­ge­ted recyc­ling,
- ogra­ni­cze­nia (poza wie­dzą i know-how) wyko­rzy­sta­nia odpa­dów,
- defi­ni­cję tar­ge­ted recycling.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Mają Sawicką (DELab UW, WS UW) o interakcjach i emocjach w sieci.
Z prof. Andrzejem Waśkiewiczem (WS UW) o posiadaniu rzeczy.
Z dr. inż. Marcinem Zaródem (WS UW) o grach komputerowych.
Z ekipą z podwórka o przyszłości w dobie cyfryzacji.
Z Satią Rożynek (DELab UW, WNE UW) o automatyzacji pracy.
Z dr. Pawłem Napiórkowskim (Laboratorium Ciężkich Jonów UW) o algorytmach genetycznych.
Przewiń do góry