#52 W co grają dorośli?

Czy „grać w grę” mogą tyl­ko dzie­ci – sło­wem, czy z gier kom­pu­te­ro­wych się wyra­sta? Gry sta­ły się jed­nym z naj­bar­dziej powszech­nych obiek­tów kry­ty­ki. Tym­cza­sem bada­nia dono­szą o pozy­tyw­nych efek­tach tej for­my spę­dza­nia cza­su. By wymie­nić tyl­ko kil­ka z nich: roz­wój wyobraź­ni prze­strzen­nej, wyrów­ny­wa­nie defi­cy­tów w wie­dzy ucznia czy popra­wa kon­cen­tra­cji.

Swo­ją wie­dzą eks­perc­ką w zakre­sie zagad­nie­nia gier kom­pu­te­ro­wych dzie­li się dr inż. Mar­cin Zaród (WS UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- kon­se­kwen­cje gier kom­pu­te­ro­wych – czy może­my mówić jedy­nie o nega­tyw­nych skut­kach?
- pożyt­ki z gier kom­pu­te­ro­wych, jakie gra­cze wyno­szą z aktyw­no­ści,
- nega­tyw­ne aspek­ty tej for­my spę­dza­nia cza­su,
- syl­wet­kę współ­cze­sne­go gra­cza,
- kom­pe­ten­cje naby­wa­ne w wyni­ku gra­nia w gry komputerowe.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Mają Sawicką (DELab UW, WS UW) o interakcjach i emocjach w sieci.
Z prof. Andrzejem Waśkiewiczem (WS UW) o posiadaniu rzeczy.
Z prof. Wojciechem Hykiem (CNBCh UW) o odzyskiwaniu metali szlachetnych.
Z ekipą z podwórka o przyszłości w dobie cyfryzacji.
Z Satią Rożynek (DELab UW, WNE UW) o automatyzacji pracy.
Z dr. Pawłem Napiórkowskim (Laboratorium Ciężkich Jonów UW) o algorytmach genetycznych.
Przewiń do góry