#53 Czy można być i nie mieć?

Sta­ty­stycz­ny czło­wiek, według wyli­czeń Jere­my­’e­go Rif­ki­na, posia­da 5000 rze­czy. Czy może­my obejść się bez rze­czy? Jakie jest ich spo­łecz­ny sens posia­da­nia? Jeśli bra­li­ście udział w spo­tka­niu autor­skim prof. Andrze­ja Waś­kie­wi­cza wokół jego książ­ki „Ludzie-rze­czy-ludzie. O porząd­kach spo­łecz­nych, w któ­rych rze­czy łączą, dosko­na­le wie­cie cze­go spo­dzie­wać się po roz­mo­wie socjo­loż­ki z histo­ry­kiem idei. Jeśli nie – tym bar­dziej posłu­chaj­cie dys­ku­sji o mean­drach posia­da­nia i fety­szy­za­cji przed­mio­tów.

O mean­drach posia­da­nia i fety­szy­za­cji przed­mio­tów oraz książ­ce „Ludzie-rze­czy-ludzie. O porząd­kach spo­łecz­nych, w któ­rych rze­czy łączą” opo­wia­da prof. Andrzej Waś­kie­wicz (WS UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- sens posia­da­nia rze­czy w dobie gospo­dar­ki 4.0 i moż­li­wość obej­ścia się bez nich,
- pożyt­kach, jakie nie­sie za sobą eko­no­mia współ­dzie­le­nia i wspól­ne korzy­sta­nie z dóbr,
- moż­li­wość życia bez fety­szy­za­cji przedmiotów.

Udostępnij

Wśród entu­zja­stów idei współ­dzie­le­nia są tacy, któ­rzy chcie­li­by w niej widzieć alter­na­ty­wę obro­tu towa­ro­we­go – coś, co dopeł­nia tego sys­te­mu i nawet go żywi, ale sta­no­wi przy­naj­mniej taką ide­ową alter­na­ty­wę. To zna­czy wyzwo­lić czło­wie­ka z wymia­ny towa­ro­wej, uczy­nić go zno­wu przy­ja­cie­lem, któ­ry w spo­sób ary­sto­te­le­sow­ski wymie­nia dary ze swo­imi bli­ski­mi. W przy­pad­ku eko­no­mii cyfro­wej muszę powie­dzieć, że to nie jest takie spek­ta­ku­lar­ne, bo dobra cyfro­we mają to do sie­bie, że są łatwo kopio­wal­ne, prze­ka­zy­wal­ne, więc ta wymia­na nie jest taka oczywista.
― prof. Andrzej Waś­kie­wicz (WS UW)

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top