#53 Czy można być i nie mieć?

Sta­ty­stycz­ny czło­wiek, według wyli­czeń Jere­my­’e­go Rif­ki­na, posia­da 5000 rze­czy. Czy może­my obejść się bez rze­czy? Jakie jest ich spo­łecz­ny sens posia­da­nia? Jeśli bra­li­ście udział w spo­tka­niu autor­skim prof. Andrze­ja Waś­kie­wi­cza wokół jego książ­ki „Ludzie-rze­czy-ludzie. O porząd­kach spo­łecz­nych, w któ­rych rze­czy łączą, dosko­na­le wie­cie cze­go spo­dzie­wać się po roz­mo­wie socjo­loż­ki z histo­ry­kiem idei. Jeśli nie – tym bar­dziej posłu­chaj­cie dys­ku­sji o mean­drach posia­da­nia i fety­szy­za­cji przed­mio­tów.

O mean­drach posia­da­nia i fety­szy­za­cji przed­mio­tów oraz książ­ce „Ludzie-rze­czy-ludzie. O porząd­kach spo­łecz­nych, w któ­rych rze­czy łączą” opo­wia­da prof. Andrzej Waś­kie­wicz (WS UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- sens posia­da­nia rze­czy w dobie gospo­dar­ki 4.0 i moż­li­wość obej­ścia się bez nich,
- pożyt­kach, jakie nie­sie za sobą eko­no­mia współ­dzie­le­nia i wspól­ne korzy­sta­nie z dóbr,
- moż­li­wość życia bez fety­szy­za­cji przedmiotów.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Mają Sawicką (DELab UW, WS UW) o interakcjach i emocjach w sieci.
Z dr. inż. Marcinem Zaródem (WS UW) o grach komputerowych.
Z prof. Wojciechem Hykiem (CNBCh UW) o odzyskiwaniu metali szlachetnych.
Z ekipą z podwórka o przyszłości w dobie cyfryzacji.
Z Satią Rożynek (DELab UW, WNE UW) o automatyzacji pracy.
Z dr. Pawłem Napiórkowskim (Laboratorium Ciężkich Jonów UW) o algorytmach genetycznych.
Przewiń do góry