#55 Jak mierzyć inteligencję miast?

Kon­cep­cja smart city nie jest nowo­ścią – wciąż jed­nak decy­den­ci pró­bu­ją „uin­te­li­gent­nić” pol­skie mia­sta. W jaki spo­sób oso­by odpo­wie­dzial­ne za poszcze­gól­ne sek­to­ry dzia­ła­nia miast mówią o idei smart city? Jakie warun­ki muszą speł­niać poli­ty­ki oraz kon­kret­ne dzia­ła­nia by mogły zyskać ety­kie­tę “inte­li­gent­nych” oraz co odróż­nia je od roz­wią­zań sta­no­wią­cych jedy­nie “tech­no­lo­gicz­ny gadżet, błyskotkę”?

O nar­ra­cjach doty­czą­cych idei smart city w trzech pol­skich mia­stach – Gdań­sku, War­sza­wie i Wro­cła­wiu oraz wyni­kach swo­je­go bada­nia opo­wia­da Mał­go­rza­ta Osow­ska, dok­to­rant­ka Wydzia­łu Socjo­lo­gii UW oraz eks­pert­ka Insty­tu­tu Badań Edu­ka­cyj­nych, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- prak­tycz­ną defi­ni­cję inte­li­gent­ne­go mia­sta,
- wyni­ki badań eks­pert­ki – jak decy­den­ci mówią o inte­li­gent­nych mia­stach,
- warun­ki mie­rze­nia inte­li­gen­cji miast,
- spo­so­by reali­za­cji poli­ty­ki smart city w bada­nych mia­stach oraz to, w jakim spo­sób mówią o kon­cep­cji,
- róż­ni­ce mię­dzy mówie­niem o kon­cep­cji smart city, a jej wdra­ża­niem. Czy to, że decy­den­ci mówią o wdra­ża­niu ozna­cza, że fak­tycz­nie dzia­ła­ją?
- czyn­ni­ki, któ­re warun­ku­ją suk­ces poli­tyk smart cities i ich imple­men­ta­cji,
- zna­cze­nie, jakie we wdra­ża­niu smart city odgry­wa­ją ludzie, zarząd­cy – czy barie­ry w smart (jak np. w przy­pad­ku cyfry­za­cji), to głow­nie barie­ry w ludziach?

Udostępnij

Celem moich badań nie było absolutnie porównywanie tych miast, ale by spojrzeć na nie jak na indywidua i właśnie skupić się przede wszystkim na tym, co one czerpią dla siebie z tej idei smart city. Jakie elementy czerpią z tej skrzynki narzędziami i próbują instalować u siebie (...) Gdańsk w moich badaniach wyłonił się jako samorząd bardzo kreatywny, podkreślający kreatywność, otwarcie na człowieka. To, co mnie ujęło jako badacza, to spójność podkreślania przez wszystkie osoby takiej wartości, jaką jest transparentność i to w kilku wymiarach".
― Małgorzata Osowska (WS UW, IBE)

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry