#56 Czy czeka nas nowy (wspaniały?) świat internetu?

Świa­to­wa Komi­sja Rzą­dze­nia Inter­ne­tem dzia­ła­ją­ca przy struk­tu­rach ONZ sfor­mu­ło­wa­na 2 sce­na­riu­sze roz­wo­ju inter­ne­tu: roz­wój cyber­prze­stęp­czo­ści oraz inter­net nie­rów­no­ści: ogra­ni­cze­nie dostę­pu do sie­ci jedy­nie dla wybra­nych państw i spo­łe­czeństw. Czy ozna­cza to koniec inter­ne­tu, któ­ry zna­my dziś?

O dys­kur­sach wokół przy­szło­ści inter­ne­tu oraz wyni­kach bada­nia nar­ra­cji tech­no­lo­gii przy­szło­ści opo­wia­da Agniesz­ka Stec­ko-Żukow­ska – dok­to­rant­ka z Mię­dzy­dzie­dzi­no­wej Szko­ły Dok­tor­skiej UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- prak­tycz­ne sce­na­riu­sze wyła­nia­ją­ce się z badań eks­pert­ki,
- wpływ doświad­czeń zwią­za­nych z pan­de­mią na reflek­sję doty­czą­cą przy­szło­ści inter­ne­tu,
- sto­su­nek spo­łe­czeństw i spo­łecz­no­ści do tech­no­lo­gii przy­szło­ści,
- moż­li­wość defi­nio­wa­nia inter­ne­tu jako spo­łecz­ne­go zaso­bu,
- nar­ra­cje doty­czą­ce przy­szło­ści inter­ne­tu,
- szan­sę reali­za­cji sce­na­riu­szy, w któ­rych jeste­śmy ska­za­ni na hege­mo­nię cyfro­wych gigan­tów oraz sie­ci w zna­nej dotych­cza­so­wej for­mie,
- zapo­wia­da­ną „wal­kę” mię­dzy decen­tra­li­za­cją i recen­tra­li­za­cją internetu.

Udostępnij

Jesteśmy w momencie zmian, ale te zmiany są bardziej ewolucyjne albo składające się z takich postępujących po sobie rewolucji, które być może przekształcą ten internet, który znamy. Ale są to zmiany, które zachodzą synchronicznie, jakoś się na siebie nakładają, kumulują (...) na poziomie wstępnych badań mogę wyróżnić trzy obszary, w których zmiany zachodzą. Pierwszym poziomem oddolnych zmian w sieci są opozycyjne praktyki, próby opowiedzenia się przeciwko hegemonii gigantów cyfrowych, podejmowane przez pojedyncze jednostki, często te próby są nie do końca profesjonalne, bo często to praktyki wernakularne. Na pewno wielu z nas spotkało na Facebooku post znajomych, z tzw. deklaracją powołującą się na konwencję berneńską (...)
― Agnieszka Stecko-Żukowska, Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Martą Kołodziejską (DELab UW, Wydział Socjologii UW) o aplikacjach mindfulness.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Z Julią Heller (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Wydział Socjologii UW) o technikach nadzoru w sieci i metodach ich unikania.
Z dr Monika Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o energetyce jądrowej.
Przewiń do góry