#56 Czy czeka nas nowy (wspaniały?) świat internetu?

Świa­to­wa Komi­sja Rzą­dze­nia Inter­ne­tem dzia­ła­ją­ca przy struk­tu­rach ONZ sfor­mu­ło­wa­na 2 sce­na­riu­sze roz­wo­ju inter­ne­tu: roz­wój cyber­prze­stęp­czo­ści oraz inter­net nie­rów­no­ści: ogra­ni­cze­nie dostę­pu do sie­ci jedy­nie dla wybra­nych państw i spo­łe­czeństw. Czy ozna­cza to koniec inter­ne­tu, któ­ry zna­my dziś?

O dys­kur­sach wokół przy­szło­ści inter­ne­tu oraz wyni­kach bada­nia nar­ra­cji tech­no­lo­gii przy­szło­ści opo­wia­da Agniesz­ka Stec­ko-Żukow­ska – dok­to­rant­ka z Mię­dzy­dzie­dzi­no­wej Szko­ły Dok­tor­skiej UW, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- prak­tycz­ne sce­na­riu­sze wyła­nia­ją­ce się z badań eks­pert­ki,
- wpływ doświad­czeń zwią­za­nych z pan­de­mią na reflek­sję doty­czą­cą przy­szło­ści inter­ne­tu,
- sto­su­nek spo­łe­czeństw i spo­łecz­no­ści do tech­no­lo­gii przy­szło­ści,
- moż­li­wość defi­nio­wa­nia inter­ne­tu jako spo­łecz­ne­go zaso­bu,
- nar­ra­cje doty­czą­ce przy­szło­ści inter­ne­tu,
- szan­sę reali­za­cji sce­na­riu­szy, w któ­rych jeste­śmy ska­za­ni na hege­mo­nię cyfro­wych gigan­tów oraz sie­ci w zna­nej dotych­cza­so­wej for­mie,
- zapo­wia­da­ną „wal­kę” mię­dzy decen­tra­li­za­cją i recen­tra­li­za­cją internetu.

Udostępnij

Jeste­śmy w momen­cie zmian, ale te zmia­ny są bar­dziej ewo­lu­cyj­ne albo skła­da­ją­ce się z takich postę­pu­ją­cych po sobie rewo­lu­cji, któ­re być może prze­kształ­cą ten inter­net, któ­ry zna­my. Ale są to zmia­ny, któ­re zacho­dzą syn­chro­nicz­nie, jakoś się na sie­bie nakła­da­ją, kumu­lu­ją (…) na pozio­mie wstęp­nych badań mogę wyróż­nić trzy obsza­ry, w któ­rych zmia­ny zacho­dzą. Pierw­szym pozio­mem oddol­nych zmian w sie­ci są opo­zy­cyj­ne prak­ty­ki, pró­by opo­wie­dze­nia się prze­ciw­ko hege­mo­nii gigan­tów cyfro­wych, podej­mo­wa­ne przez poje­dyn­cze jed­nost­ki, czę­sto te pró­by są nie do koń­ca pro­fe­sjo­nal­ne, bo czę­sto to prak­ty­ki wer­na­ku­lar­ne. Na pew­no wie­lu z nas spo­tka­ło na Face­bo­oku post zna­jo­mych, z tzw. dekla­ra­cją powo­łu­ją­cą się na kon­wen­cję berneńską (…)
― Agniesz­ka Stec­ko-Żukow­ska, Mię­dzy­dzie­dzi­no­wa Szko­ła Dok­tor­ska UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top