#59 :smile: :balloon: :gift: – co mówią o nas współczesne formy komunikowania?

Kon­to na Face­bo­oku posia­da już 18 milio­nów Pola­ków. Nasza prze­cięt­na mie­sięcz­na aktyw­ność zosta­ła esty­mo­wa­na na: 3 komen­ta­rze, 11 polu­bień postów i jed­no udo­stęp­nie­nie. Co te dane mówią o nas w kon­tek­ście spo­so­bów komu­ni­ka­cji i samej ewo­lu­cji komu­ni­ko­wa­nia, jakiej doświad­cza­my na co dzień? Cze­go o mode­lach komu­ni­ka­cji moż­na dowie­dzieć się z życzeń skła­da­nych na Face­bo­oku naszym zna­jo­mym i… markom?

O wyni­kach ana­li­zy życzeń skła­da­nych przez użyt­kow­ni­ków Face­bo­oku oraz mode­lach komu­ni­ka­cji opo­wia­da dr Iza­bel­la Ławec­ka (Wydział Polo­ni­sty­ki UW), odpo­wia­da­jąc na  pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- cha­rak­te­ry­sty­kę współ­cze­snej komu­ni­ka­cji sie­cio­wej,
- inne for­my komu­ni­ka­cji, któ­re dziś może­my zaob­ser­wo­wać,
- życze­nia na Face­bo­oku – czy są innym aspek­tem komu­ni­ka­cji niż te skła­da­ne w tra­dy­cyj­ny spo­sób?
- ładu­nek emo­cjo­nal­ny sie­cio­wych życzeń oraz życze­nia skła­da­ne… mar­kom,
- mode­le i nie­ty­po­we zja­wi­ska we współ­cze­snej komu­ni­ka­cji sie­cio­wej,
- ubo­że­nie komu­ni­ka­cji pod wpły­wem prze­nie­sie­nia jej do sie­ci i nie­kie­dy ogra­ni­cze­nia do pisma obraz­ko­we­go,
- stan komu­ni­ka­cji w sie­ci – nasze głów­ne błę­dy i nie­do­cią­gnię­cia, na któ­re sobie pozwalamy.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
W komu­ni­ka­cji sie­cio­wej bar­dzo dużą role odgry­wa odbior­ca, nazwa­ny użyt­kow­ni­kiem – jest on czyn­nym twór­cą tych mediów, więc nad­rzęd­na rola nadaw­cy zosta­je tutaj prze­nie­sio­na w kie­run­ku odbior­cy i to wokół odbior­cy toczy się ta cała gra. Też co cie­ka­we, jest bar­dzo płyn­na wymia­na ról nadaw­cy i odbior­cy, więc odbior­ca może bar­dzo szyb­ko zostać nadaw­cą (…) Kolej­nym pro­ble­mem jest asyn­chro­nicz­ność komu­ni­ka­cji, zarów­no w aspek­cie prze­strzen­nym, jak i w aspek­cie cza­so­wym. Jesz­cze takim jed­nym pro­ble­mem komu­ni­ka­cji sie­cio­wej jest pro­blem z komu­ni­ka­cją nie­wer­bal­ną. Użyt­kow­ni­cy pró­bu­ją zastę­po­wać tę komu­ni­ka­cję na róż­ne spo­so­by, nato­miast jest brak jest odczuwalny.

― dr Iza­bel­la Ławec­ka, Wydział Polo­ni­sty­ki UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o wyzwaniach autonomicznych pojazdów.
Z Aleksandrą Woźniak (Inkubator UW) o spełnianiu studenckich marzeń.
Z dr. Adamem Płoszajem (EUROREG UW) o estymowaniu poziomu nauki.
Z Bartoszem Ślosarskim (ISS UW) o aktywizmie danych.
Z dr hab. Magdaleną Słok-Wódkowską (DELab UW, WPiA UW) o podatku cyfrowym.
Z dr. hab. Wojciechem Hykiem (CNBCh UW) o gospodarce zamkniętego obiegu.
Przewiń do góry