#60 Jak (skutecznie) opodatkować Big Tech?

Mie­sięcz­nie z Face­bo­oka korzy­sta­ją ponad 3 miliar­dy uni­ka­to­wych użyt­kow­ni­ków – na każ­dym z nich ser­wis zara­bia 3 dola­ry. Mie­sięcz­nie daje to baga­te­la 9 miliar­dów dola­rów. Czy przy­chód ten jest opo­dat­ko­wa­ny i co zro­bić, by ser­wi­sy spra­wie­dli­wie odpro­wa­dza­ły podat­ki w kra­jach, w któ­rych działają? 

O podat­ku cyfro­wym i skut­kach poro­zu­mie­nia gru­py sied­miu naj­bo­gat­szych państw w kwe­stii mini­mal­ne­go pozio­mu opo­dat­ko­wa­nia Big Tech opo­wia­da dr hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska (DELab UW, WPiA UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- spo­sób nali­cza­nia podat­ków w cyfro­wym świe­cie – za co taki poda­tek powi­nien pła­cić np. Face­bo­ok, Ama­zon czy Google?
- opo­dat­ko­wa­nie cyfro­wych gigan­tów obec­nie – czy pła­cą, co i gdzie, szcze­gól­nie, gdy dzia­ła­ją glo­bal­nie,
- skut­ki kre­atyw­no­ści podat­ko­wej Big Tech dla gospo­da­rek kra­jo­wych,
- prze­łom, jakim jest poro­zu­mie­nie G7 i jego skut­ki,
- zmia­ny, jakie wpro­wa­dza poro­zu­mie­nie i kształt cyfro­wych podat­ków
- szan­se na opo­dat­ko­wa­nie Big Tech w bli­skiej perspektywie.

Udostępnij

Kolej­ny pro­blem zwią­za­ny z podat­kiem cyfro­wym jest taki: na co nakła­dać? W jaki spo­sób nali­czać? Jak spra­wić, żeby one fak­tycz­nie przy­zna­ły się do tego, gdzie pro­wa­dzą dzia­łal­ność? To robi się fak­tycz­nie bar­dzo nie­ste­ty skom­pli­ko­wa­ne (…) Tak napraw­dę te wszyst­kie środ­ki jed­no­stron­ne będą mniej sku­tecz­ne niż coś, co było­by wpro­wa­dzo­ne na pozio­mie glo­bal­nym. Stąd od mniej wię­cej dwóch lat na forum OECD i róż­nych forach zwią­za­nych z OECD, jak G7 toczą się roz­mo­wy jak opo­dat­ko­wać gigan­tów cyfro­wych i wresz­cie na począt­ku czerw­ca nastą­pił ten prze­łom i ja muszę powie­dzieć, że mam tro­chę mie­sza­ne uczu­cia. Bo z jed­nej stro­ny to jest bar­dzo duże wyda­rze­nie (…) Cze­ka­li­śmy lata­mi, bo fak­tycz­nie uda­ło się osią­gnąć poro­zu­mie­nie (…) nato­miast to jest powią­za­ne z dru­gą czę­ścią dealu, czy­li że będzie­my na pozio­mie świa­to­wym zwal­czać raje podat­ko­we – te pań­stwa, któ­re mają niskie podat­ki, będą musia­ły opo­dat­ko­wać kor­po­ra­cje podat­kiem co naj­mniej 15-procentowym.

― dr hab. Mag­da­le­na Słok-Wód­kow­ska, DELab UW, Wydział Pra­wa i Admi­ni­stra­cji UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top