#61 Dane z nami czy przeciwko nam – o aktywizmie danych

Wyni­ki bada­nia CBOS mówią o zaan­ga­żo­wa­niu ponad 40 proc. Pola­ków w róż­ne­go rodza­ju aktyw­ność w orga­ni­za­cjach oby­wa­tel­skich – z roku na rok sta­je­my się coraz bar­dziej aktyw­ni. Jak ma się do tego data­fi­ka­cja i digi­ta­li­za­cja? I czy dane wspie­ra­ją naszą aktyw­ność? A może dzia­ła­ją prze­ciw­ko nam?

O akty­wi­zmie danych, data­fi­ka­cji oraz zmie­nia­ją­cym się pod wpły­wem tech­no­lo­gii podej­ściu do danych opo­wia­da Bar­tosz Ślo­sar­ski (ISS UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- prak­tycz­ną defi­ni­cję akty­wi­zmu danych – w jaki spo­sób coś, co jest pasyw­ne, może przyj­mo­wać aktyw­ną posta­wę?
- kon­se­kwen­cje spo­łecz­nej prze­su­nię­cia zna­cze­nia danych w świe­cie, w któ­rym żyje­my,
- kul­tu­ro­wy impe­ra­tyw danych i czy fak­tycz­nie „musi­my w dane”,
- kie­run­ki roz­wo­ju – czy dewi­za „pics or did­n’t hap­pen” zosta­nie z nami na dłu­żej, czy ustą­pi miej­sca namy­sło­wi nad esen­cją?
- pod­mio­ty odpo­wie­dzial­ne za wytwa­rza­nie danych,
- ist­nie­nie w dzi­siej­szych cza­sach „suro­wych danych”,
- fetysz dane­ty­za­cji oraz obsza­ry, któ­re mu się opar­ły,
- „dane zmie­nia­ją to, jak widzi­my śro­do­wi­sko” – co to ozna­cza i jakie są tego kon­se­kwen­cje?
- rolę dane­ty­za­cji w akty­wi­zmie i ruchach społecznych.

Udostępnij

Każdy element i obiekt może być polityczny, a przez to może być kontrowersyjny i być elementem społecznego sporu. Więc generalnie rzecz ujmując dane są stabilne, przejrzyste, są niezmienialne i obiektywne. Ale jak przyjrzymy się temu nieco bliżej, to właśnie w kontekście aktywizmu te dane bywają i stają się kontrowersyjne. Nie zawsze chodzi o kontrowersyjność w potocznym rozumieniu, ale aktywizm danych ma dwa wymiary, w których te dane się pojawiają. Pierwszy z nich to dane jako obiekt kontestacji (...) drugi tym jest bardziej emancypujący ludzi (...) Warto jeszcze tutaj podkreślić, że czasem też toczy się rywalizacja w polu. Rywalizacja między wytwórcami danych (...) Nie zawsze jest to rywalizacja między nadawcą a odbiorcą.

― Bartosz Ślosarski, Instytut Studiów Społecznych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry