#61 Dane z nami czy przeciwko nam – o aktywizmie danych

Tematy: datafikacja

Wyni­ki bada­nia CBOS mówią o zaan­ga­żo­wa­niu ponad 40 proc. Pola­ków w róż­ne­go rodza­ju aktyw­ność w orga­ni­za­cjach oby­wa­tel­skich – z roku na rok sta­je­my się coraz bar­dziej aktyw­ni. Jak ma się do tego data­fi­ka­cja i digi­ta­li­za­cja? I czy dane wspie­ra­ją naszą aktyw­ność? A może dzia­ła­ją prze­ciw­ko nam?

O akty­wi­zmie danych, data­fi­ka­cji oraz zmie­nia­ją­cym się pod wpły­wem tech­no­lo­gii podej­ściu do danych opo­wia­da Bar­tosz Ślo­sar­ski (ISS UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- prak­tycz­ną defi­ni­cję akty­wi­zmu danych – w jaki spo­sób coś, co jest pasyw­ne, może przyj­mo­wać aktyw­ną posta­wę?
- kon­se­kwen­cje spo­łecz­nej prze­su­nię­cia zna­cze­nia danych w świe­cie, w któ­rym żyje­my,
- kul­tu­ro­wy impe­ra­tyw danych i czy fak­tycz­nie „musi­my w dane”,
- kie­run­ki roz­wo­ju – czy dewi­za „pics or did­n’t hap­pen” zosta­nie z nami na dłu­żej, czy ustą­pi miej­sca namy­sło­wi nad esen­cją?
- pod­mio­ty odpo­wie­dzial­ne za wytwa­rza­nie danych,
- ist­nie­nie w dzi­siej­szych cza­sach „suro­wych danych”,
- fetysz dane­ty­za­cji oraz obsza­ry, któ­re mu się opar­ły,
- „dane zmie­nia­ją to, jak widzi­my śro­do­wi­sko” – co to ozna­cza i jakie są tego kon­se­kwen­cje?
- rolę dane­ty­za­cji w akty­wi­zmie i ruchach społecznych.

Udostępnij

Każ­dy ele­ment i obiekt może być poli­tycz­ny, a przez to może być kon­tro­wer­syj­ny i być ele­men­tem spo­łecz­ne­go spo­ru. Więc gene­ral­nie rzecz ujmu­jąc dane są sta­bil­ne, przej­rzy­ste, są nie­zmie­nial­ne i obiek­tyw­ne. Ale jak przyj­rzy­my się temu nie­co bli­żej, to wła­śnie w kon­tek­ście akty­wi­zmu te dane bywa­ją i sta­ją się kon­tro­wer­syj­ne. Nie zawsze cho­dzi o kon­tro­wer­syj­ność w potocz­nym rozu­mie­niu, ale akty­wizm danych ma dwa wymia­ry, w któ­rych te dane się poja­wia­ją. Pierw­szy z nich to dane jako obiekt kon­te­sta­cji (…) dru­gi tym jest bar­dziej eman­cy­pu­ją­cy ludzi (…) War­to jesz­cze tutaj pod­kre­ślić, że cza­sem też toczy się rywa­li­za­cja w polu. Rywa­li­za­cja mię­dzy wytwór­ca­mi danych (…) Nie zawsze jest to rywa­li­za­cja mię­dzy nadaw­cą a odbiorcą. 

― Bar­tosz Ślo­sar­ski, Insty­tut Stu­diów Spo­łecz­nych UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top