#62 Co łączy samoloty z poziomem nauki?

Tematy: datafikacja

Upra­wia­nie nauki koja­rzy­my z dłu­gi­mi godzi­na­mi spę­dzo­ny­mi w biblio­te­ce i żmud­nej ana­li­zie danych. Tym­cza­sem jed­nym z bar­dziej efek­tyw­nych mier­ni­ków naszej aktyw­no­ści nauko­wej i pozio­mu upra­wia­nej nauki jest siat­ka połą­czeń lot­ni­czych i licz­ba lotów, jakie wyko­nu­ją naukow­cy. Co łączy te kwe­stie z pozio­mem nauki? O tym w kolej­nym odcin­ku podcastu.

O wyni­kach badań doty­czą­cych mobil­no­ści naukow­ców oraz meto­dach esty­mo­wa­nia dobrej nauki opo­wia­da dr Adam Pło­szaj (EUROREG UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- cel i moż­li­wość mie­rze­nia nauki,
- moż­li­wość skwan­ty­fi­ko­wa­nia pozio­mu danej dys­cy­pli­ny,
- spo­sób, w jaki może­my stwier­dzić, że od jakie­goś pozio­mu mamy do czy­nie­nia z dobrą nauką, a poni­żej – z mniej war­to­ścio­wy­mi bada­nia­mi,
- mia­ry, któ­re naj­le­piej odda­ją sku­tecz­ność pro­wa­dzo­nych przez nas badań,
- koniecz­ność „bywa­nia”, by zostać uzna­nym za dobre­go naukow­ca,
- bada­nia dr. Ada­ma Pło­sza­ja i wnio­ski w kon­tek­ście naukow­ców z UW,
- wpływ pan­de­mii na świa­to­wą naukę.

Udostępnij

Pro­blem poja­wia się, jeże­li zej­dzie­my na poziom tech­nicz­ny – jak roz­po­znać, że coś będzie mia­ło wpływ, będzie mia­ło ładu­nek nowo­ści w sobie czy raczej jest tyl­ko odtwór­cze? I tutaj od wie­lu dekad sto­su­je się meto­dy biblio­me­trycz­ne. To jest taka dys­cy­pli­na, któ­ra zaj­mu­je się mie­rze­niem dzia­łal­no­ści naukow­ców i efek­tów pra­cy nauko­wej (…) Nauka, tak jak wszyst­kie obsza­ry życia, zosta­ła doświad­czo­na, ale nie powie­dział­bym, że jest to jed­no­znacz­nie nega­tyw­ny efekt. Na pew­no oczy­wi­stym efek­tem jest to, że usta­ła mobil­ność nauko­wa, zwłasz­cza taka krót­ko­okre­so­wa. Oczy­wi­stym efek­tem pan­de­mii jest spa­dek mobil­no­ści nauko­wej, odwo­ły­wa­nie kon­fe­ren­cji, któ­re odby­wa­ją się na żywo czy prze­cho­dze­nie do for­ma­tu wir­tu­al­ne­go. W roku 2019 60% naukow­ców odby­ło przy­naj­mniej jed­ną podróż zagra­nicz­ną, w roku 2020 jedy­nie 15%.

― dr Adam Pło­szaj, EUROREG UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top