#62 Co łączy samoloty z poziomem nauki?

Upra­wia­nie nauki koja­rzy­my z dłu­gi­mi godzi­na­mi spę­dzo­ny­mi w biblio­te­ce i żmud­nej ana­li­zie danych. Tym­cza­sem jed­nym z bar­dziej efek­tyw­nych mier­ni­ków naszej aktyw­no­ści nauko­wej i pozio­mu upra­wia­nej nauki jest siat­ka połą­czeń lot­ni­czych i licz­ba lotów, jakie wyko­nu­ją naukow­cy. Co łączy te kwe­stie z pozio­mem nauki? O tym w kolej­nym odcin­ku podcastu.

O wyni­kach badań doty­czą­cych mobil­no­ści naukow­ców oraz meto­dach esty­mo­wa­nia dobrej nauki opo­wia­da dr Adam Pło­szaj (EUROREG UW), odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- cel i moż­li­wość mie­rze­nia nauki,
- moż­li­wość skwan­ty­fi­ko­wa­nia pozio­mu danej dys­cy­pli­ny,
- spo­sób, w jaki może­my stwier­dzić, że od jakie­goś pozio­mu mamy do czy­nie­nia z dobrą nauką, a poni­żej – z mniej war­to­ścio­wy­mi bada­nia­mi,
- mia­ry, któ­re naj­le­piej odda­ją sku­tecz­ność pro­wa­dzo­nych przez nas badań,
- koniecz­ność „bywa­nia”, by zostać uzna­nym za dobre­go naukow­ca,
- bada­nia dr. Ada­ma Pło­sza­ja i wnio­ski w kon­tek­ście naukow­ców z UW,
- wpływ pan­de­mii na świa­to­wą naukę.

Udostępnij

Problem pojawia się, jeżeli zejdziemy na poziom techniczny - jak rozpoznać, że coś będzie miało wpływ, będzie miało ładunek nowości w sobie czy raczej jest tylko odtwórcze? I tutaj od wielu dekad stosuje się metody bibliometryczne. To jest taka dyscyplina, która zajmuje się mierzeniem działalności naukowców i efektów pracy naukowej (...) Nauka, tak jak wszystkie obszary życia, została doświadczona, ale nie powiedziałbym, że jest to jednoznacznie negatywny efekt. Na pewno oczywistym efektem jest to, że ustała mobilność naukowa, zwłaszcza taka krótkookresowa. Oczywistym efektem pandemii jest spadek mobilności naukowej, odwoływanie konferencji, które odbywają się na żywo czy przechodzenie do formatu wirtualnego. W roku 2019 60% naukowców odbyło przynajmniej jedną podróż zagraniczną, w roku 2020 jedynie 15%.

― dr Adam Płoszaj, EUROREG UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry