#63 Mentor i Mentee – sposób na spełnianie studenckich marzeń

Okres waka­cyj­ny sprzy­ja roz­mo­wom nie­co obok nauki, wszak nie samą uczel­nią żyje czło­wiek, ale też marze­nia­mi, szcze­gól­nie, gdy sprzy­ja im aura. „Nie rezy­gnuj z marzeń.(…) Nigdy nie wiesz, kie­dy oka­żą się potrzeb­ne”, pisał Car­los Ruiz Zafón. I wła­śnie tego: jak pomóc sobie w reali­za­cji marzeń: o nowej ścież­ce roz­wo­ju czy zało­że­niu wła­snej fir­my, doty­czy roz­mo­wa w kolej­nym odcin­ku podcastu.

O wspie­ra­niu stu­denc­kich marzeń i przed­się­bior­czo­ści mło­dych absol­wen­tów opo­wia­da Alek­san­dra Woź­niak z Inku­ba­to­ra Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skiej, koor­dy­na­tor­ką pro­gra­mu men­to­rin­go­we­go dla stu­den­tów UW i WUM, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- spo­sób, w jaki stu­den­ci mogą speł­niać marze­nia,
- rolę men­to­ra (i men­tor­ki!) oraz men­to­rin­gu w speł­nia­niu marzeń,
- dzia­ła­nia, jakie mogą pod­jąć stu­den­ci już dziś,
- rolę współ­pra­cy mię­dzy jed­nost­ka­mi UW w speł­nia­niu marzeń,
- warun­ki, jakie musi speł­nić absol­went, by uczest­ni­czyć w pro­gra­mie men­to­rin­go­wym Inku­ba­to­ra UW,
- marze­nia, z jaki­mi przy­cho­dzą studenci.

Udostępnij

Ten czas men­to­rin­go­wy, ta roz­mo­wa z dru­gim czło­wie­kiem, już bar­dziej doświad­czo­nym, któ­ry ma swo­ją histo­rię, ma swo­je popeł­nio­ne błę­dy, suk­ce­sy – spo­tka­nie z nim i zada­nie odpo­wied­nich pytań (…) star­tu­pow­cy powin­ni dużo wali­do­wać swo­je pomy­słu. W men­to­rin­gu, tak samo w życiu waż­ne jest, żeby­śmy zada­wa­li dużo pytań. Dru­gi czło­wiek to jest ta otwar­ta książ­ka, z któ­rej naj­le­piej korzy­stać (…) Stu­den­ci muszą wziąć odpo­wie­dzial­ność za swój roz­wój. Jeśli oni nie zro­bią pierw­sze­go kro­ku, nie wyka­żą swo­je­go zaan­ga­żo­wa­nia i swo­jej chę­ci zada­wa­nia pytań, pro­ces nie będzie szedł wła­ści­wie. Nie po to mówi­my o men­to­rze i men­tee, te role mają już z góry przy­pi­sa­ne swo­je wła­ści­wo­ści, dla­te­go była spraw­dza­na ta może nie­uchwyt­na aura stu­denc­ka i chęć zaan­ga­żo­wa­nia się, poświęcenia.

― Alek­san­dra Woź­niak, Inku­ba­tor Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Laurą Drechsler (KU Leuven) o międzynarodowych transferach danych.
Z prof. Kerstin Radde-Antweiler (Universität Bremen) o mediatyzacji religii i mszach na Robloxie.
Z Marią Kubarą (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, WNE UW) o badaniu startupów.
Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z Zuzią Choińską (DELab UW, WPiA UW) o systemach rozpoznawania twarzy.
Z Marią Cywińską (Wydział Psychologii UW) o cyfryzacji uczelni.
Scroll to Top