#63 Mentor i Mentee – sposób na spełnianie studenckich marzeń

Okres waka­cyj­ny sprzy­ja roz­mo­wom nie­co obok nauki, wszak nie samą uczel­nią żyje czło­wiek, ale też marze­nia­mi, szcze­gól­nie, gdy sprzy­ja im aura. „Nie rezy­gnuj z marzeń.(…) Nigdy nie wiesz, kie­dy oka­żą się potrzeb­ne”, pisał Car­los Ruiz Zafón. I wła­śnie tego: jak pomóc sobie w reali­za­cji marzeń: o nowej ścież­ce roz­wo­ju czy zało­że­niu wła­snej fir­my, doty­czy roz­mo­wa w kolej­nym odcin­ku podcastu.

O wspie­ra­niu stu­denc­kich marzeń i przed­się­bior­czo­ści mło­dych absol­wen­tów opo­wia­da Alek­san­dra Woź­niak z Inku­ba­to­ra Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skiej, koor­dy­na­tor­ką pro­gra­mu men­to­rin­go­we­go dla stu­den­tów UW i WUM, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- spo­sób, w jaki stu­den­ci mogą speł­niać marze­nia,
- rolę men­to­ra (i men­tor­ki!) oraz men­to­rin­gu w speł­nia­niu marzeń,
- dzia­ła­nia, jakie mogą pod­jąć stu­den­ci już dziś,
- rolę współ­pra­cy mię­dzy jed­nost­ka­mi UW w speł­nia­niu marzeń,
- warun­ki, jakie musi speł­nić absol­went, by uczest­ni­czyć w pro­gra­mie men­to­rin­go­wym Inku­ba­to­ra UW,
- marze­nia, z jaki­mi przy­cho­dzą studenci.

Udostępnij

Ten czas mentoringowy, ta rozmowa z drugim człowiekiem, już bardziej doświadczonym, który ma swoją historię, ma swoje popełnione błędy, sukcesy - spotkanie z nim i zadanie odpowiednich pytań (...) startupowcy powinni dużo walidować swoje pomysłu. W mentoringu, tak samo w życiu ważne jest, żebyśmy zadawali dużo pytań. Drugi człowiek to jest ta otwarta książka, z której najlepiej korzystać (...) Studenci muszą wziąć odpowiedzialność za swój rozwój. Jeśli oni nie zrobią pierwszego kroku, nie wykażą swojego zaangażowania i swojej chęci zadawania pytań, proces nie będzie szedł właściwie. Nie po to mówimy o mentorze i mentee, te role mają już z góry przypisane swoje właściwości, dlatego była sprawdzana ta może nieuchwytna aura studencka i chęć zaangażowania się, poświęcenia.

― Aleksandra Woźniak, Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (ŚLJC UW) i dr. inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW, EEN UW) o zastosowaniu metody Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Przewiń do góry